پروپوزال پایان نامه استرس شغلی معلمان

پروپوزال پایان نامه استرس شغلی معلمان|42081227|پروپوزال استرس شغلی,پروپوزال استرس شغلی معلمان,پروپوزال تاثیر استرس شغلی معلمان,پروپوزال در مورد استرس شغلی معلمان,پروپوزال بررسی میزان استرس شغلی معلمان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروپوزال پایان نامه استرس شغلی معلمان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


هدف از این با عنوان بررسی رابطه امنیت شغلی و استرس شغلی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر سمنان می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات41حجم66/741 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه امنیت شغلی و استرس شغلی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر بروجرد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه مورد مطالعه شامل 511 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر بروجرد در سال تحصیلی 1389- 1388 بود که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و مطابق با جدول مورگان نمونه به تعداد 249 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته امنیت شغلی ، پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر بوده است. که با ضریب پایایی آن ها به ترتیب 92/0 و 85/0 و 93/0 به دست آمد.


برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی ( میانگین ، میانه ، مد ، انحراف استاندارد ، ماکزیمم و مینیمم ) و آمار استنباطی ( ضرایب همبستگی پیرسون ، اسپیرمن و کرامر و تحلیل رگرسیون ) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که : بین دو متغیر امنیت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.بین احساس امنیت شغلی کارکنان و استرس شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد.بین ابعاد امنیت شغلی ، مولفه های استرس شغلی و ویژگیهای جهت شناختی با تعهد سازمانی همبستگی چند گانه معنا دار وجود دارد.


ازبین مولفه های متغییرهای مستقل ، مولفه ی نگرش به کار و عاطفی بودن محیط کار ، ازمتغییرهای تاثیر گذار بر تعهد سازمانی هستند. بین متغییر های سن ، تحصیلات و وضعیت استخدام با متغییر امنیت شغلی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق 7
1-1مقدمه:Introduction 8
2-1بيان مسئله: 9
3- 1 اهمیت و ضرورت مسئله: 11
4-1 اهداف تحقیق: 13
5-1 فرضيه هاي تحقیق: 13
6-1 تعاریف واژه ها و اصطلاحات 14
1-6- 1 تعاریف نظری متغییرها 14
امنیت شغلی: 14
استرس شغلی: 14
تعهد سازمانی: 15
2-6-1 تعاریف عملیاتی متغیر ها 15

2-3 روش تحقيق 88
3-3: جامعه آماري 89
جدول 1-3 توزيع فراواني جامعه آماري به تفكيك جنسيت 89
4-3 نمونه آماري 89
5-3 : ابزار اندازه گيري 90
7-3 : روش گرد آوري اطلاعات 93
داده ها 95


منابع


"