پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو|42080062|پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو,پایان نامه مدیریت دانش در ایران خودرو,پایان نامه استقرار مدیریت دانش در ایران خودرو
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


هدف از تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات228حجم1268/280 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو با موضوع بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش تولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل310 نفر تشکیل می دهند که نمونه ای 173 نفر متناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.

در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی797/0 و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش با ضریب همبستگی(698/.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی(679/.)، انتقال دانش با ضریب همبستگی(748/.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی(743/.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند.

همچنین ضریب تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل6/62 درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش 325/0و برای بکارگیری دانش560/0 که در سطح زیر05/0 معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله تحقیق 4
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 5
1-4- هدفهای تحقیق 7
1-5- چارچوب نظری تحقیق 7
1-6- مدل تحقیق 12
1-7- سوالات یا فرضیه های تحقیق 13
1-8- روش تحقیق 13
1-8-1- جامعه آماری و حجم آن 13
1-8-2- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 13
1-9- روش گردآوری اطلاعات 14
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14
1-11- متغییرها و واژه های کلیدی 14


فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول:مدیریت دانش
2-1- مقدمه 18
2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش 20
2-1-2- دانش: تعاریف و دسته بندی ها 22
2-2-2-1- تعریف دانش 23
2-2-2-2- دسته بندی دانش 23
2-1-3- انواع دانش 25
2-1-3-1- تقسیم بندی ارسطو 25
2-1-3-2- دانش ضمنی و دانش صریح 25
2-1-3-3- دانش شخصی و دانش سازمانی 26
2-1-3-4- انواع دانش بر مبنای کارکرد 27
2-1-3-5- تقسیم بندی مک لوپ 28
2-1-3-6- دانش رسمی و دانش سازمانی 29
2-1-4- تعریف مدیریت دانش 30
2-1-4-1- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش 33
2-1-4-2- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین 36
2-5-1- استراتژی های مدیریت دانش 37
2-1-6- چرخه مدیریت دانش 38
2-1-6-1- چرخه مدیریت دانش مک الوری 39
2-1-6-2- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز 40
2-1-6-3- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر 41
2-1-7- راهبردهای مدیریت دانش 42
2-1-7-1- راهبردهای ساختاری 42
2-1-7-2- راهبردهای فرهنگی 43
2-1-7-3- راهبردهای فناوری 45
2-1-8- مدل های مدیریت دانش 46
2-1-8-1- مدل عمومی دانش 46
2-1-8-2- مدل سوناسی و سوری 47
2-1-8-3- مدل بک من 48
2-1-8-4- مدل پایه های ساختمان دانش 48
2-1-8-5- مدل مک الروی 51
2-1-8-6- مدل پیتر گوشتاک 52
2-1-8-7- مدل استیو هالس 53
2-1-8-8- مدل شش بعدی مدیریت دانش 55
2-1-8-9- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش 56
2-1-8-10- مدل کافرا 57
2-1-8-11- مدل نوناکا و تاکه اوچی 58
2-1-8-12- مدل هیستینگ 61
2-1-8-13- مدل مدیریت دانش میلتون 61
2-1-8-14- الگوی بوکویتز و ویلیامز 64
2-1-8-15- مدل بویست 65
2-1-8-16- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان 66
2-1-8-17- مدل ادل و گریسون 68
2-1-8-18- مدل هفت سی 71


بخش دوم:کارآفرینی سازمانی
2-2- کارآفرینی سازمانی 72
2-2-1- مفهوم و تعاریف کارآفرینی 72
2-2-2- تاریخچه کارآفرینی 74
2-2-3- تعریف کارآفرین 75
2-2-3-1- صفات و ویژگی های کارآفرینان 76
2-2-4- انواع کارآفرینی 79
2-2-4-1- کارآفرینی فردی 80
2-2-4-2- کارآفرینی درون سازمانی 80
2-2-4-3- کارآفرینی سازمانی 80
2-2-4-4- کارآفرینی شرکتی 81
2-2-4-5- کارآفرینی اداری 82
2-2-4-6- کارآفرینی از راه دور 82
2-2-4-7- کارآفرینی فرصت گرایانه 82
2-2-4-8- کارآفرینی اطلاعاتی 83
2-2-4-9- کارآفرینی دولتی 83
2-2-4-10- کارآفرینی اکتسابی 83
2-2-5- تعریف کارآفرینی سازمانی 83
2-2-5-1- ویژگی های کارآفرینان سازمانی 86
2-2-5-2- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی 88
2-2-5-2-1- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی 89
2-2-5-2-2- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی 89
2-2-5-3- ویژگی های سازمان های کارآفرین 91
2-2-5-3-1- ابعاد ساختاری 91
2-2-5-3-2- ابعاد محتوایی 94
2-2-5-4- موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان 95

2-2-6- الگوهای کارآفرینی در سازمان 96

2-2-6-1- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن 96
2-2-6-2- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس 97
2-2-6-3- مدل کارآفرینی سازمانی فرای 99
2-2-6-4- مدل4E 100
2-2-6-5- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 101
2-2-6-6- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش 107
2-2-6-7- مدل کارآفرینی اکهس و نک 109
2-2-6-8- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون 110


بخش سوم:2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی 112


بخش چهارم:2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 113
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 113
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 116
بخش پنجم:
2-5- معرفی قلمرو تحقیق 119

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه126
3-1- نوع و روش پژوهش 126
3-2- جامعه آماری مورد بررسی 127
3-2-1- جامعه آماری127
3-2-2- نمونه آماری 127
3-2-3- واحد تحلیل 128
3-3- شیوه و روش نمونه گیری 128
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 128
-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش 129
3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی 130
3-5- روایی و پایایی پژوهش 131
3-5-1- روایی پرسش نامه 131
3-5-2- پایایی پرسش نامه 131
3-6- روش های جمع آوری اطلاعات 132
3-7- روش های آماری 133
فصل4: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 135
4-2- تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی 135
4-2-1- جنسیت 135
4-2-2- سن 136
4-2-3- وضعیت تاهل 138
4-2-4- مدرک تحصیلی 138
4-2-5- رشته تحصیلی 139
4-2-6- سابقه خدمت 141
4-3- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش 142
4-3-1- مدیریت دانش و مولفه های آن 142
4-3-2- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن 143
4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 144
4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف 144
4-4-2- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی 151

فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 153
5-2- نتایج پژوهش 153
5-2-1- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش 153
5-2-2- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی 154
5-2-3- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش 155
5-2-3-1- نتایج استنباطی پژوهش 155
5-3- پیشنهادات 157
5-3-1- پیشنهادات کاربردی 157
5-3-2- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش 148
5-3-3- پیشنهادات پژوهشی 150
5-4- محدودیت های پژوهش 151


منابع و ماخذ
پیوست1: پرسش نامه

فهرست شکل ها
شکل(1-1) مدل تحقیق 12
شکل(2-1) انواع دانش 28
شکل(2-2) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش 39
شکل(2-3) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز 40
شکل(2-4) چرخه مدیریت دانش یکپارچه 41
شکل(2-5) مدل عمومی مدیریت دانش 46
شکل(2-6) زیرسیستم های مدیریت دانش 47
شکل(2-7) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش 49
شکل(2-8) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک 53
شکل(2-9) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش 54
شکل(2-10) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی 55
شکل(2-11) مدل ساختاری مدیریت دانش 57
شکل(2-12) مدلKAFRA 58
شکل(2-13) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی 59
شکل(2-14) مدل مدیریت دانش میلتون 63
شکل(2-15) الگوی فرایند مدیریت دانش 65
شکل(2-16) مدل بویست 66
شکل(2-17) مدل دانش بنیادی 67
شکل(2-18) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت 69
شکل(2-19) مدل هفت سی 71
شکل(2-20) انواع کارآفرینی 81
شکل(2-21) عوامل موثر بر کارآفرینی 91
شکل(2-22) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن 97
شکل(2-23) مدل کوراتکو و هاتجس 98
شکل(2-24) مدل کارآفرینی سازمانی4Eزاویر مندوزا 101
شکل(2-25) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ 104
شکل(2-26) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش 109
شکل(2-27) مدل کارافرینی سازمانی اکهس و نک 110
شکل(2-28) مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون 111


فهرست جداول
جدول(2-1) نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش 21
جدول(2-2) عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین 36
جدول(2-3) استراتژی های مدیریت دانش 37
جدول(2-4) چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران 42
جدول(2-5) ابزار استفاده از فرایند دانش 51
جدول (3-1) گویه های مدیریت دانش 129
جدول (3-2) گویه های کارآفرینی سازمانی 129
جدول (3-3) پرسش نامه مدیریت دانش 130
جدول (3-4) پرسش نامه کارآفرینی سازمانی 130
جدول(3-5) میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه 132
جدول(4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده 136
جدول(4-2) نتایج مربوط به متغییر سن افراد شرکت کننده 137
جدول(4-3) نتایج مربوط به متغییر وضعیت تاهل افراد شرکت کننده 138
جدول(4-4) نتایج مربوط به متغییر مدرک تحصیلی در افراد شرکت کننده 139
جدول(4-5) نتایج مربوط به متغییر رشته تحصیلی در افردا شرکت کننده 140
جدول(4-6) نتایج مربوط به متغییر سابقه خدمت در افراد شرکت کننده 141
جدول(4-7) شاخص های توصیفی مدیریت دانش و مولفه های آن 142
جدول(4-8) شاخص های توصیفی کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن 143
جدول(4-9) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف 145
جدول(4-10) ارتباط بین خلق دانش با کارافرینی سازمانی 146
جدول(4-11) ارتباط بین ذخیره و نگهداری دانش با کارافرینی سازمانی 146
جدول(4-12) ارتباط بین انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی 147
جدول(4-13) ارتباط بین بکارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی 148
جدول(4-14) بررسی مطلوبیت مدیریت دانش و ابعاد آن 148
جدول(4-15) بررسی مطلوبیت کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن149
جدول(4-16) جدول نتایج ضریب رگرسیون بین کارآفرینی سازمانی و مولفه های مدیریت دانش 151
جدول(4-17) همبستگی چندگانه بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی 151


فهرست نمودارها
4-1- فراوانی جنسیت پاسخگویان 136
4-2- فراوانی درصد سن افراد پاسخگو 137
4-3- فراوانی درصد وضعیت تاهل افراد پاسخگو 138
4-4- فراوانی درصد وضعیت آخرین مدرک تحصیلی افراد پاسخگو 139
4-5- فراوانی درصد رشته تحصیلی افراد پاسخگو 140
4-6- فراوانی درصد سابقه خدمت افراد پاسخگو 141
4-7- نمودار میانگین مولفه های مدیریت دانش 143
4-8- نمودار میانگین مولفه های کارآفرینی سازمانی 144"