بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر|41016690|بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر, سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه....................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول – مفاهیم استفاده شده در تحقیق................................................................................................................................. 2

1-1-برنامه نویسی لایه ای...................................................................................................................................................... 2

1-1-1-برنامه چند لایه چیست؟............................................................................................................................................. 2

1-1-2-مزیت برنامه چند لایه ................................................................................................................................................4

.................................................................................................................................. 4presentation1-1-3-انتخاب لایه

............................................................................................................................. 5Business logic1-1-4-انتخاب لایه

.................................................................................................................................. 5Data access1-1-5-انتخاب لایه

....................................................................................................................................... 5Data lager1-1-6-انتخاب لایه

1-1-7-ارسال داده از یک لایه به لایه دیگر.......................................................................................................................... 6

1-2-پیشینه............................................................................................................................................................................. 6

1-3-سیر تکامل زبان های برنامه نویسی تحت وب.................................................................................................................. 8

) چیست؟......................................................................................................................................... 9Ajax 1-4-ای جکس (

1-5-مکانیزم ای جکس....................................................................................................................................................... 12

فصل دوم – شرح امکانات و محدودیت های سیستم.............................................................................................................. 13

2-1-چشم انداز................................................................................................................................................................... 13

2-1-1-شرح مساله............................................................................................................................................................. 13

2-1-2-شرح عملیات......................................................................................................................................................... 13

2-1-3-مخاطبین سیستم...................................................................................................................................................... 15

2-1-4-محدودیت ها......................................................................................................................................................... 15

2-2-مستند واژه نامه............................................................................................................................................................ 16

2-3-مفاهیم سیستم گزارش گیری....................................................................................................................................... 16

فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم........................................................................................................................................ 18

3-1-تعریف مساله............................................................................................................................................................... 18

3-2-امکان سنجی............................................................................................................................................................... 19

3-2-1-امکان سنجی منطقی............................................................................................................................................... 19

3-2-2-امکان سنجی فیزیکی...............................................................................................................................................19

3-2-3-امکان سنجی فرهنگی............................................................................................................................................. 19

3-2-4-امکان سنجی اقتصادی............................................................................................................................................ 20

)............................................................................................................................... 20Iteration plan3-3-طرح تکرار (

)................................................................................................................. 21Class diagram3-4-نمودار های کلاس (

3-4-1-توضیحات کلاس................................................................................................................................................... 22

...................................................................................................................................................... 31Uml 3-5-نمودار های

فصل چهارم – پیاده سازی سیستم.......................................................................................................................................... 38

4-1-نگاهی به اجزای تحقیق در ویژوال استودیو................................................................................................................... 38

4-2-جداول استفاده شده در پایگاه داده............................................................................................................................... 43

4-2-1-نمای کلی از جدول های موجود............................................................................................................................. 43

4-3-توضیح جداول بانک اطلاعاتی.................................................................................................................................... 44

.................................................................................................................................................... 44Anbar 4-3-1-جدول

................................................................................................................................................. 45Anbar 14-3-2-جدول

................................................................................................................................... 45Anbargardani 4-3-3-جدول

...................................................................................................................................................... 47Bime 4-3-4-جدول

...................................................................................................................................................... 48check4-3-5-جدول

............................................................................................................................................................ 49fish4-3-6-جدول

......................................................................................................................................... 50Crash code4-3-7-جدول

............................................................................................................................................... 50Etelaeie 4-3-8-جدول

................................................................................................................................................... 51Factor 4-3-9-جدول

...................................................................................................................................... 52Factor num4-3-10-جدول

....................................................................................................................................... 53Good price4-3-11-جدول

....................................................................................................................................................... 54kala4-3-12-جدول

............................................................................................................................................ 55Mojoody 4-3-13-جدول

........................................................................................................................................ 55Kargoziny 4-3-14-جدول

........................................................................................................ 56Khadamat pas az forosh4-3-15-جدول

...................................................................................................................................................... 57Boff 4-3-16-جدول

................................................................................................................................ 58Kharid_forosh4-3-17-جدول

.................................................................................................................................................... 58Pass 4-3-18-جدول

............................................................................................................................................. 59Tashilat 4-3-19-جدول

.................................................................................................................................. 60Tashilat etaie4-3-20-جدول

............................................................................................................................. 61Tavoun request4-3-21-جدول

.............................................................................................................................................. 61Tavoun 4-3-22-جدول

................................................................................................................................................... 62Units 4-3-23-جدول

........................................................................................................................................ 63Validation 4-3-24-جدول

4-4-نتایج پیاده سازی......................................................................................................................................................... 64

منابع و مراجع........................................................................................................................................................................ 66

فهرست شکلها

عنوان صفحه

.......................................................................................................................................................8Ajax شکل 1-1- معماری

شکل 3-1-نمودار طرح تکرار.............................................................................................................................................. 20

شکل 3-2-نمودار کلاس ها................................................................................................................................................. 21

............................................................................................................................................ 23dateشکل 3-3-نمودار کلاس

.................................................................................................................................. 23constringشکل 3-4-نمودار کلاس

23 .........................................................................................................................Chang color شکل3-5- نمودار کلاس

................................................................................................................................... 24 All unitsشکل 3-6-نمودار کلاس

................................................................................................................................... 25branchidشکل 3-7-نمودار کلاس

.............................................................................................................................. 25Accountingشکل 3-8-نمودار کلاس

............................................................................................................................. 25presianmailشکل 3-9-نمودار کلاس

............................................................................................................................... 25inventoryشکل 3-10-نمودار کلاس

..................................................................................................................................... 26exportشکن 3-11-نمودار کلاس

.......................................................................................................................... 27Gview colorشکل 3-12-نمودار کلاس

............................................................................................................................... 27shoppingشکل 3-13-نمودار کلاس

...................................................................................................................................... 28shwinشکل 3-14-نمودار کلاس

....................................................................................................................................... 27resultشکل 3-15-نمودار کلاس

............................................................................................................................ 29warrantingشکل 3-16-نمودار کلاس

................................................................................................................................... 29Unit infشکل 3-17-نمودار کلاس

.......................................................................................................................... 30Print helperشکل 3-18-نمودار کلاس

.............................................................................................................................. 30randomidشکل 3-19-نمودار کلاس

.............................................................................................................................. 30Get nameشکل 3-20-نمودار کلاس

................................................................................................................................ 32Organization chartشکل 3-21-

............................................................................................................................... 33Use case:modiriyatشکل 3-22-

.............................................................................................. 34Use case:anbardar forosh kharidشکل 3-23-

............................................................................................................. 35Use case:tavouni kargoziniشکل 3-24-

.............................................................................................................................. 36Use case:hesab dariشکل 3-25-

............................................................................................. 37Use case:sandogh refah khadamatشکل 3-26-

شکل 4-1-.......................................................................................................................................................................... 39

شکل 4-2-.......................................................................................................................................................................... 40

شکل 4-3-.......................................................................................................................................................................... 42

شکل 4-4-.......................................................................................................................................................................... 43

فهرست جداول

عنوان صفحه

"........................................................................................................................................................ 44anbarجدول 4-1-"

".................................................................................................................................................... 45Anbar 1جدول 4-2-"

"........................................................................................................................................... 46abargardaniجدول 4-3-"

".......................................................................................................................................................... 47bimeجدول 4-4-"

"........................................................................................................................................................ 48checkجدول 4-5-"

"............................................................................................................................................................. 49fishجدول 4-6-"

"............................................................................................................................................. 50Crash codeجدول 4-7-"

".................................................................................................................................................... 51etelaeieجدول 4-8-"

"........................................................................................................................................................ 52factorجدول 4-9-"

".......................................................................................................................................... 52Factor numجدول 4-10-"

"........................................................................................................................................... 53Good priceجدول 4-11-"

"......................................................................................................................................................... 54kalaجدول 4-12-"

"............................................................................................................................................... 55mojoodyجدول 4-13-"

".............................................................................................................................................. 56kargozinyجدول 4-14-"

"............................................................................................................... 57Khadamat pas az foroshجدول 4-15-"

"......................................................................................................................................................... 57Boffجدول 4-16-"

".................................................................................................................................... 58Kharid_foroshجدول 4-17-"

"........................................................................................................................................................ 59passجدول 4-18-"

".................................................................................................................................................. 60tashilatجدول 4-19-"

"...................................................................................................................................... 60Tashilat etaieجدول 4-20-"

"................................................................................................................................. 61Tavoun requestجدول 4-21-"

"................................................................................................................................................... 62tavounجدول 4-22-"

"....................................................................................................................................................... 63unitsجدول 4-23-"

"............................................................................................................................................. 64validationجدول 4-24-"

مقدمه

هم اکنون اینترنت با رشد فزاینده ای به پیش می رود و امکانات متعدد وپیشرفت آن انسان را متحیر می سازد با توجه به نیاز سازمان های مختلف برای انجام امور مدیریت کارهای خود تحت وب و همچنین رفع مشکلاتی از قبیل حجیم بودن بایگانی ودسترسی به اسناد گذشته ،... از این رو تصمیم به طراحی و پیاده سازی چنین نرم افزاری گرفتیم ، که مزیت عمده این تحقیق استفاده از کاغذ و با بردن سرعت انجام کارها در سیستم مدیریت است

این تحقیق در 2 قسمت طراحی و پیاده سازی شده است:

انجام شده و دیاگرام های آن بوسیله Uml قسمت اول : تجزیه و تحلیل سیستم است که این قسمت با نرم افزار Visio

طراحی گردیده است.

قسمت دوم :طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستم مدیریت تحت وب می باشد که با زبان برنامه نویسی ASP.NET کد نویسی گردیده است.

این تحقیق برای اجرا به سایت شرکت سوپر کامپیوتر لینک گردیده است

این تحقیق شامل چهار فصل است که در فصل اول مفاهیم استفاده شده در تحقیق پرداخته شده است ،در فصل دوم به شرح امکانات و محدودیت های سیستم و در فصل سوم تجزیه و تحلیل سیستم و در فصل چهارم به پیاده سازی سیستم پرداختیم.

فصل اول- مفاهیم استفاده شده در تحقیق1-1- برنامه نویسی لایه ای1-1-1- برنامه چند لایه چیست؟

در معماری چند لایه تمام برنامه به چندین بخش تقسیم می شود. این بخش ها می توانند فیزیکی یا منطقی باشند. هر بخش کار خاصی را انجام می دهد؛ مثلا نمایش Interface، کاربر برای دسترسی به داده های برنامه می تواند هر تعداد لایه داشته باشد. ولی به هر حال بیشتر برنامه ها سه لایه مجزا دارند که عبارتند از :

1- Presentation Layer (Interface)

2- Business Logic Layer

3- Data Access Layer

4- Data Layer

لایه Presentation چیزی نیست جز بخشی از نرم افزار که با کاربر برنامه ما ارتباط برقرار می کند؛ به عبارت دیگر کاربران با این لایه در ارتباط خواهند بود. نمایش داده ها به کاربر نهایی و اجازه به ایشان برای ارتباط با داده ها، اصلی ترین وظیفه این لایه است.