بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین

بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین|41015392|بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش
فرم نظر خواهی استاد......
چکیده.......
مقدمه.......
بیان مسئله.......
اهمیت پژوهش
اهداف اصلی(کلی)....
اهداف فرعی(جزئی).
فرضیه تحقیق...
تعریف مفهومی بازی های کامپیوتری.....
تعریف مفهومی پرخاشگری.....
تعریف عملیاتی پرخاشگری...
تعریف عملیاتی بازی های کامپیوتری......

فصل دوم:پیشینه و ادبیات پژوهش
تاریخچه بازیهای رایانه ای.......
پیدایش بنیاد ملی بازیهای رایانه ای.......
اثر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری........
محاسن بازی های رایانه ای......
معایب بازی های رایانه ای.......
مخرب ترین بازی های رایانه ای......
طرف داران ذاتی بودن پرخاشگری.
طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری....
ناکامی-پرخاشگری..
عوامل خانوادگی پرخاشگری....
عوامل محیط(اجتماعی-فرهنگی)....
تاثیر باز های رایانه ای خشن بر روی پرخاشگری
وخشونت کودکان ونوجوانان.....
بیماری های روحی کاربران بازی های رایانه ای.....
معرفی برترین بازیهای رایانه ای با هویت ایران........
تاثیر بازیهای رایانه بر شخصیت مخاطبین......
پیشینه پژوهش در داخل کشور......
پیشینه پژوهش در خارج از کشور...

فصل سومروش پژوهش
طرح پژوهش.....
جامعه آماری.....
نمونه آماری......
نحوه نمونه گیری.....
ابزار نمونه گیری.......
معرفی پرسشنامه.....
روش تجزیه وتحلیل.......

فصل چهارمتجزیه وتحلیل داده ها
آمار توصیفی....
امار استنباطی..

فصل پنجمبحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری.....
پیشنهادات وراه حل های کاربردی
پیشنهادات پژوهشی........
محدودیت های تحقیق.....
استفاده کنندگان....
پیوست ها........
منابع وماخذ.....
پرسشنامه


چکیده:

هدف من از این تحقیق بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین ان ها در شهرستان ایوان است. در این تحقیق جامعه و نمونه به صورت کاملأتصادفی انتخاب
شده است که در مجموع در این تحقیق 200خانواده شرکت کرده اند .
تحلیل یافته ها نشان می دهد مه بین بازی های رایانه ای و پر خاشگری کودکان رابطه معناداری وجود
دارد.
جهت تجزیه و تحلیل این تحقیق از نرم افزار spssاستفاده شده است.