پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار|41000816|قابلیت بازاریابی,تأثیر کارآفرینی بر مزیت رقابتی پایدار,پایان نامه بازاریابی,پایان نامه مزیت رقابتی ,قابلیت مزیت رقابتی پایدار,دانلود پایان نامه,پایان نامه مدیریت,پایان نامه ارشد مدیریت,پایان نامه مدیریت اجرایی,بررسی رابطه بازاریابی،نوآوری ,مقاله بازاریابی,پایان نامه و گزارش كار آموزی,پروژه و پایان نامه رشته علوم تربیتی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی، قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار ، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد . تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ساخت یافته است. جامعه آماری شامل 1200 نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعیت نمونه برابر 257 نفر می‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت بود از ،قابلیتهای بازاریابی و قابلیتهای نوآوری تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین صحت و سقم فرضیه ها از نرم 18spss و برای مدل ساختاری(تحلیل مسیر) از نرم افزارلیزرل 8.54 استفاده گردید.
نتایج تجربی نشان دادند که:
1-کار آفرینی به طور مستقیم ، به ترتیب قابلیت بازار یابی ، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد و به طور غیر مستقیم مزیت رقابتی پایدار را به ترتیب به وسیله ی قابلیت بازار یابی و قابلیت نو آوری تحت تاثیر قرار می دهد .
2- قابلیت بازاریابی به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت نوآوری تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم به وسیله ی قابلیت نوآوری ، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد . به گونه ای دیگر می توان گفت که قابلیت نوآوری به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر می گذارد .
بنابراین ما برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار پیشنهاد می دهیم که یک موسسه به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و قابلیت های بازار یابی و نو آوری نیاز دارد .

فصل اول: كلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4- سوالات تحقیق
1-5- فرضیه ها
1-6- اهداف تحقیق
1-7- پیشینه تحقیق
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه
1-9- ابزار تحقیق
1-10- روش تحقیق
1-11- روشهای تجزیه و تحلیل
1-12- محدودیتها
1-13- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
1-13-1-
1-13-2- قابلیت بازاریابی
1-13-3- قابلیت نوآوری
1-13-4- مزیت رقابتی پایدار
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- بخش اول: مزیت رقابتی پایدار
2-2-1- انواع مزیت رقابتی
2-2-1-1- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی
2-2-1-2- مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس
2-2-1-3- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود
2-2-1-4- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب
2-2-1-5- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار
2-2-2- تعاریف و مفاهیم
2-2-3- منابع مزیت رقابتی
2-2-3-1- نگرش مبتنی بر منابع
2-2-3-2- نگرش رقابت بر مبنای شایستگی
2-2-3-3- نگرش قابلیتهای پویا
2-2-3-4- دیدگاه برخی دیگر از محققان
2-2-4- مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
2-2-5- موضع یابی و راهبردهای عام پورتر
2-2-6- مدل الماس مزیت رقابتی پورتر
2-2-6-1- شرایط عوامل تولید
2-2-7- مدل وی.آر.آی.آو
2-2-8- مدل مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد
2-3- بخش دوم:
2-3-1- تعاریف و مفاهیم
2-3-2- گستردگی
2-3-3- ضرورت
2-3-4- سازمانی
2-3-4-1- تاریخچه و تعاریف سازمانی
2-3-4-2- فرایند سازمانی
2-3-4-3- تفاوت فردی و سازمانی
2-3-5- گرایشات کارآفرینانه و ابعاد
2-3-5-1- ابعاد از نظر هیستریچ
2-3-5-2- ابعاد از نظر لومپن و دس
2-2-5-3- ابعاد از نظر دانشگاه پرتوریا
2-3-6- ضرورت برای تحول سازمانهای امروزی
2-3-7- ویژگیهای کارآفرینان
2-3-7-1- ویژگیهای کارآفرینان از نگاه اسلام
2-3-7-2- مدیر به عنوان کارآفرین
2-3-8- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه
2-3-8-1- تاثیر متقابل فرهنگ و
2-3-9- ویژگیهای سازمانهای کارآفرین
2-3-10- گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان
2-3-11- مدلهای
2-3-11-1- مدل رویدادی آلبرت شاپیرو
2-3-11-2- مدل روبرت هیستریچ و آنتونیک
2-3-11-3- مدل بوژان
2-3-11-4- مدل فرایند جونز
2-3-11-5- مدل شرکتی و ادراک مدیران میانی
2-3-11-6- مفهومی سازمانی
2-3-11-7- مدل تاثیر عوامل محیطی دس و لومپکین
2-3-11-8- مدل فرایندی احمد پور
2-3-11-9- تشابهات عوامل موثر بر سازمانی در مدلهای مختلف
2-3-12- فرصت
2-3-13- رابطه خلاقیت و نوآوری
2-4- بخش سوم: نوآوری
2-4-1- تعاریف و مفاهیم
2-4-2- مفاهیم سه گانه نوآوری
2-4-2-1- نوآوری به عنوان دستاورد فن آورانه
2-4-2-2- نوآوری بعنوان آثار تبعی دستاوردها
2-4-2-3- نوآوری به عنوان قابلیتهای پویا
2-4-3- ویژگیهای سازمانهای نوآور
2-4-3-1- ویژگیهای ساختاری
2-4-3-2- ویژگیهای فرهنگی
2-4-3-3- ویژگیهای انسانی
2-4-4- مهارتهای موسسات نوآور از نظر کمیسیسون اروپا
2-4-4-1- مهارتهای استراتژیک
2-4-4-2- مهارتهای سازمانی
2-4-5- منابع نوآوری در سازمانهای کارآفرین
2-4-5-1- منبع درون سازمانى
2-4-5-2- منبع برون سازمانى
2-4-6- فرآیند نوآوری
2-4-6-1- گامهای فرآیند نوآوری
2-4-7- مدلهای نوآوری
2-4-7-1- مدل فرآیندی نوآوری(فریستو)
2-4-7-2- مدل نوآوری پاسکلا
2-4-7-3- مدل نوآوری کوپر
2-4-8- انواع نوآوری
2-4-8-1- نوآوری بنیادی
2-4-8-2- نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد محصول
2-4-8-3- نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری
2-4-8-4- نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا
2-4-8-5- نوآوری در فرایند
2-4-8-6- نوآوری در طراحی
2-4-8-7- نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی
2-4-8-8- نوآوری در ارائه خدمات
2-4-8-9- نوآوری در بسته بندی
2-4-9- تفاوت خلاقیت و نوآوری
2-4-10- راه های تقویت خلاقیت و نوآوری
2-5- بخش چهارم: بازاریابی
2-5-1- تعاریف و مفاهیم
2-5-2- ابعاد گوناگون بازاریابی
2-5-3- بررسی و تحلیل سیستم بازار
2-5-3-1- هدف
2-5-3-2- اجزاء
2-5-3-3- منابع
2-5-3-4- محیط
2-5-3-5- مدیریت
2-5-4- محیط شناسی در بازار
2-5-4-1- عناصر محیط بازار
2-5-5- برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه
2-5-5-1- موقعیت رشد داخلی
2-5-5-2- موقعیت رشد خارجی همگون
2-5-5-3- موقعیت رشد خارجی ناهمگون
2-5-6- استراتژی های کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی
2-5-6-1- قیمت گذاری
2-5-6-2- توسعه
2-5-6-3- توزیع
2-5-6-4- محیط
2-5-6-5- مشتری
2-5-6-6- فرهنگ کار در سازمان
2-5-7- قابلیتهای بازاریابی
2-5-8- و بازاریابی
2-6- بخش پنجم پیشینه تحقیق
2-6-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی
2-6-2- سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی
2-7- بخش ششم جامعه آماری
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-2-1- تحقیق توصیفی
3-3- نوع تحقیق
3-3-1- تحقیق کاربردی
3-3-2- ویژگیهای تحقیق کاربردی
3-4- متغییرهای تحقیق و مدل مفهومی
3-4-1- متغیر وابسته
3-4-2- متغیرمستقل
3-4-3- مدل مفهومی تحقیق
3-5- جامعه آماری
3-5-1- قلمروی مکانی تحقیق
3-5-2- قلمروی زمانی تحقیق
3-6- حجم نمونه
3-6-1- روش نمونه گیری
3-6-2- نمونه اماری
3-6-3- تعیین حجم نمونه
3-7- ابزار تحقیق
3-7-1- روش کتابخانه ای
3-7-2- روش میدانی
3-7-3- شاخص ها و تطبیق سوالات پرسشنامه با فرضیات
3-7-3-1- شاخص‌سازی
3-7-3-2- جدول ارتباطات سوالات پرسشنامه با فرضیات
3-8- پایایی و روایی پرسشنامه
3-8-1- پایائی
3-8-2- روائی
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها
3-9-1- رگرسیون
3-9-2- تحلیل واریانس فریدمن
3-9-3- ضریب همبستگی
3-9-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری
3-9-5- مدل ساختاری
3-9-5-1- تفسیر ارقام تحلیل مسیر
3-9-5-2- ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر
3-9-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- بخش اول : تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی به کمک آمار توصیفی
4-3- بخش دوم : تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی
4-3-1- آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت)
4-3-2- آزمون همبستگی
4-3-3- آزمون کولمو گروف - اسمیرنف
4-3-4- آزمون فرضیات
4-4- بخش سوم : آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)
4-5- بخش پنجم : بررسی مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل ساختاری
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- مرور و نتایج فرضیات
5-3- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-4- محدودیتهای تحقیق
منابع و ضمائم
- منابع و مأخذ فارسی
- منابع و مأخذ لاتین
- پرسشنامه تحقیق
- پیوستها
- چکیده انگلیسی
فهرست نمایشگرها
فهرست جدول ها