مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی|40261595|مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق سبک اسناد پیشرفت تحصیلی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 55

قبل از پرداختن به بحث اسناد تعاریفی چند در این رابطه بیان می كنیم.

هایدر(1958)به نقل از خداپناهی (1379) می گوید كه اسناد عبارتست از فرآیندی كه افراد بكار می برند تا رویدادها(رفتارها) را به عوامل زیر بنایی آنها پیوند دهند.

تمز[1]و وریشن[2](1997)توضیح میدهند كه اسنادها گمانهایی هستند كه درباره علل رفتار دیگران و خودمان داریم . این گمانها تأثیر عمده ای در ارتباطات اجتماعی دارند .

بارتال[3] (1978)اظهار می دارد كه اسناد استنباطی است كه یك مشاهده گر درباره علل رفتار خود یا دیگران بعمل می آورد.

ولفولك (1993) اسناد را این گونه تعریف می كند كه اسناد چگونگی تبیینات و توجیهات ودرك موفقیتها وشكست ها می باشد .

تمز و وریشن در مورد این كه چرا مردم اسناد سازی می كنند ، توضیح می دهد كه عمدتاً ساختن اسنادها به این دلیل است كه مردم نیاز به درك رفتار خود و دیگران دارند. فرض اساسی صاحبنظران اسناد براین متكی است كه انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هر چه بیشتر شناخت پیدا كند وبداند كه چه واقعه ای رخ داده است و این واقعه به چه انگیزه ای قابل اسناد است.

تمز و وریشن (1997) توضیح میدهد كه مردم علت رویدادی را جستجومی كنند كه آن رویداد توجه آنها را جلب كند ، تأثیر شخصی بر آنها داشته باشد و آن رویداد برای آنها غیر منتظره باشد.

نظریات مختلفی رابطه بین رفتار، شناخت وجنبه های مختلف اسناد ، دلایل اسناد و تأثیر فرآیند اسناد بر رفتار را مورد بررسی قرار می دهند،نظریات اسنادی بر شناخت و ادراك فرد از رویدادها مبتنی بوده و بر این باورند كه انسانها بر انگیخته شده اند تا ساختار رفتارهای خویش و رفتار های دیگران را هر چه بیشتر مورد بررسی قرار دهند و نسبت به آنها شناخت پیدا كنند.

نظریه های اسنادی

یكی از نظریه پردازانی كه بعنوان پرچمدار نظریه اسناد محسوب می شود هایدر است.هایدر هم در زمینه علتها و هم در زمینه ابعاد اسناد به بررسی و تحقیق پرداخته است.

هایدر (1958)

هایدر برای اولین بار در مورد علل رفتار و رویدادها و درك این علل و توضیحاتی كه افراد در این رابطه بكار می برند صحبت می كند. او اعتقاد دارد كه انسانها همواره در پی شناخت و ارزیابی محیط هستند . هایدر رفتار را تابعی از عوامل فردی و محیط می داند.

(عوامل محیطی ، عوامل فردی) تابعی = رفتار B[4]=F(P[5] E[6])

هایدر دریافت كه اگر چه تببین های فراوانی بر رویدادهای مختلف وجود دارد، اما مناسب است كه آن تببین ها را در دودسته عمده و اساسی شخصی (درونی) و موقعیتی (بیرونی) تقسیم كنیم(سابینی ،1992). چنانچه انسان در شناخت و ارزیابی عوامل درونی و بیرونی دچار اشتباه گردد یا تنها یكی از عوامل را مورد توجه قرار دهد دچار خطای اسنادی[7]می گردد. بنابراین اگر عوامل به درستی شناخته نشود و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد ممكن است انتظارات غلطی در فرد شكل بگیرد واین انتظارات مبانی رفتار آینده فرد تلقی شود.بدین ترتیب قضاوت ما در یك موقعیت وامكان دگرگونی آن در آینده تا حد زیادی به اسنادما به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد .
(خداپناهی ،1379).

هایدر در یك طبقه بندی عوامل را به سه دسته پایدار و ناپایدار ، درونی وبیرونی و قابل مهار و غیر قابل مهار تقسیم می كند .به فرض كوشش شخصی به عنوان یك عامل درونی و قابل مهار می باشد .در صورتی كه كوشش فرد دیگر به عنوان یك عامل بیرونی قابل مهار می باشد ویا توانایی شخص به عنوان یك عامل درونی ، غیر قابل مهار و پایدار توصیف شده است درصورتیكه دشواری تكلیف به عنوان یك عامل بیرونی ، غبر قابل مهار وپایدار در نظر گرفته شده است.

1-themes

2-Variation

3-Bartal

1-behaviour

2-Personal

3-environmental

4-Attribution error

فهرست مطالب

نظریه های اسناد

سو گیری های اسناد

اسنادهای اصلی

ابعاد اسناد

اسنادها؛موفقیت وشكست

اسناد وجنسیت

اسناد وپیشرفت تحصیلی

منابع فارسی

منابع انگلیسی