مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی استراتژیک و بلوغ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی استراتژیک و بلوغ سازمانی|40228076|مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی استراتژیک و بلوغ سازمانی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی استراتژیک و بلوغ سازمانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 -ماهیت برنامه ریزی استراتژیک... 11

2-2 - لزوم برقراری برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها 14

2-3 - الگوهای رایج برنامه ریزی استراتژیک... 16

2-3-1-الگوی برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن.. 16

۲-3-۲ -الگوی برایسون. 18

۲-3-۳ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهانی بهداشت... 20

۲-3-۴ -الگوی گوداشتاین و همكاران. 21

۲-3-۵ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک دانكن و همكاران. 24

۲-3-۶ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک وایتمن.. 26

۲-3-۷ -الگوی برنامه ریزی استراتژیک پیگلز و روجر. 27

۲-4 -تفکر استراتژیک... 29

۲-5-تحول رویكردهای راهبرد. 29

۲-6 -تفکر استراتژیک و ابعاد آن. 33

۲-7 -الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش عمومی.. 38

۲-8 -کاربست مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی.. 40

۲-9- رشد یافتگی ورشد نیافتگی آرگریس.... 40

۲-۱0 - بلوغ سازمانی.. 41

۲-۱1 -مفهوم بلوغ. 42

۲-۱2 -دیدگاه چرخه حیات... 43

2-۱3 - رویکردهای سنجش بلوغ. 45

2-۱4 -رویکردهای بلوغ سازمان از دیدگاه پژوهشگران مختلف... 46

2- ۱4-۱ -رویکرد فرآیندگرا 46

۲-۱4-۲- نگرش نظام مند. 46

2-۱4-۳ -منابع انسانی.. 47

2-۱4-۴ -مسئولیت های اجتماعی سازمان. 47

2-۱4-۵ - رضایت ذینفعان. 47

2-۱4-۶ - قابلیت های رهبری و مدیریتی.. 48

2-۱4-۷ -راهبردهای مناسب مشارکتی.. 48

2-۱4-۸ - استفاده از سامانه های مدیریتی.. 48

2-۱4-۹ -یادگیری، بهبود و ارزش آفرینی.. 48

2-۱4-۱۰ - مدیریت کیفیت محصول. 48

2-۱4-۱۱- نتایج عملکرد پایدار. 49

2-۱5 -مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی.. 49

۲-۱6 -پیشینه تحقیق.. 55

۲-۱6-۱- تحقیقات انجام شده خارجی.. 55

۲-۱6-۲ -تحقیقات انجام شده داخلی.. 56