دانلود پاورپوینت آرایه 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت آرایه 31 اسلاید|40106644|دانلود آرایه 31 اسلاید,تحقیق آرایه 31 اسلاید,مقاله آرایه 31 اسلاید,آرایه 31 اسلاید
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود پاورپوینت آرایه 31 اسلاید هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 31 صفحه

آرایه Array آرایه مجموعه اى از متغیرهاى از یك نوع است كه با یك نام مشترك تحت استفاده قرار مى گیرند.
یك عنصر بخصوص در یك آرایه با یك index ( اندیس ) مورد دستیابى قرار مى گیرد.
در C تمام عناصر آرایه از مكانهاى مجاور ( بهم چسبیده ) حافظه تشكیل مى گردند .
كوچكترین آدرس ، آدرس عنصر اول است .
بزرگترین آدرس متناظر آخرین عنصر است.
آرایه ها مى توانند یك بعدى یا چند بعدى باشند .
آرایه هاى یک بعدى فرم كلى آرایه یک بعدى به این صورت است : type array-name[ size ] ; همان نوع پایه است كه نوع هر عنصر آرایه است .
type اندازه ( size ) مى گوید آرایه چند عنصر درون خود خواهد داشت .
اندیس اولین عنصر هر آرایه ، صفر مى باشد .
مثال : اگر بگویید int x[10] ; x به عنوان یك آرایه با 10 عنصر معرفى شده لذا عناصرش x[0] x[1] x[2] … x[9] مى باشد .
عنصر آدرس 0 1 2 3 4 5 6 7 1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 عنصر آدرس 8 9 1016 1018 اگر x در حافظه از آدرس 1000 شروع شده باشد آنگاه : مثال : #include h> main( ) { int x[10] ; int t ; for ( t = 0 ; t < 10 ; ++t ) x[ t ] = t ; for ( t = 0 ; t < 10 ; ++t ) printf(“x[%d]= %d
” t x[t]); } sizeof(type) * length of array total bytes = char interest[10] ; كل اندازه آرایه از فرمول زیر بدست مى آید : مثال : int id[4] ; 1 x 10 = 10 مثال : 2 x 4 = 8 Sizeof1.
C برنامه مثال : #include h> #include h> main() { int x[10] num ; clrscr(); printf("size of int is %d
" sizeof(int)); printf("size of float is %d
" sizeof(float)); printf("size of double is %d
" sizeof(double)); printf("size of long double is %d
" sizeof(long double)); printf("size of long int is %d
" sizeof(long int)); printf("size of num is %d

" sizeof(num)); printf("size of x is %d

" sizeof(x) ); } size of int is 2 size of float is 4 size of double is 8 size of long double is 10 size of long int is 4 size of num is 2 size of x is 20 size of int is 2 نتیجه اجرا x X[0] X[1] X[8] y y[0] y[1] y[8] x + y X[0] + y[0] X[1] + y[1] X[8] + y[8] #define MAX 100 #include h> #include h> main() { /* sum of two vectors */ int i n; double x[MAX] y[MAX] ; printf(“ n ?
”); scanf(“%d” &n) ; printf(“please enter the values of the first vector:
”) ; for (i = 0 ; i < n ; i++ ) { printf(“x[%d] ? “ i ) ; scanf(“%lf” &x[i]) ; } printf(“please enter the values of the second vector:
”) ; for (i = 0 ; i < n ; i++ ) { printf(“y[%d] ? “ i ) ; scanf(“%lf” &y[i]) ; } برنامه جمع دو بردار for (i = 0 ; i < n ; i++ ) printf(“sum[%d] = %.
0f
” i x[i] + y[i] ) ; } toupper(ch) =