جزوه تغذیه دام وطیور

جزوه تغذیه دام وطیور|39015652|رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دانلود , کتاب تغذیه دام وطیور رشته دامپروری گرایش تغذیه دام , دانلود کتاب, تغذیه دام وطیور , رشته دامپروری , گرایش تغذیه دام , تجزیه خوراك ها , رطوبت , مادة خشک , عصارة اتري, الیاف خام
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان جزوه تغذیه دام وطیور هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .توضیحات محصولکتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دامبرای کنکور95 منابع دکتری و ارشد تمام رشته های
دانشگاهی به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی درفصل اول: تجزیه تقریبی خوراك ها

تمام مواد خوراکی طبق سیستم تغذیه تقریبی به مادة خشک و
رطوبت تقسیم بندي می شوند
.

رطوبت

مادة خوراکی عصاره عاري از ازت

مادة خشک ¬ مادة آلی ¬ EE

CF

ماده معدنی CPرطوبت


میزان رطوبت از طریق خشک کردن مادة خوراکی و محاسبۀ وزن از
دست رفته به دست میآید
.

وظایف رطوبت : محلول کردن مواد مغذي – نقش در حالت ارتجاعی
و سختی سلول ها
.

تنظیم حرارت – دفع مواد اسید – تنظیم فشار اسمزي
.

کمبود رطوبت می تواند باعث کاهش مصرف غذا – کاهش تولید –
کاهش وزن و مختل شدن عمل نشخوار و افزایش


دفع ازت گردد .

آب از طریق
:


آب موجود در غذا آب آشامیدنی و آب متابولیکی تامین می شود
.

پرندگان نسبت به پستانداران مصرف آب کمتري دارند زیرا در
پرندگان مواد حاصل از متابولیسم پروتئین اسید اوریک


است که به صورت جامد دفع می شود و نیز آب متابولیکی بیشتري
هنگام سوخت و ساز پروتئین ایجاد می شود
.

میزان نیاز به آب بستگی به نوع و سن حیوان ، فعالیت ، کیفیت
آب ، وزن بدن جیرة غذایی و ....... دارد
.

رطوبت به سه صورت در بدن وجود دارد : پلاسما ، آب میان
بافتی و داخل سلولی
.

مقدار آب بر اساس وزن بدون چربی بدن حدوداً 73 در صد و
مقداري ثابت است
.

با بر آورد مقدار چربی یا مقدار آب بدنی می توان دیگري را
محاسبه کرد
.

0 / 732

ǜ ǎӨƋ
ə

100 = چربی % تغذیه دام وطیور « 9»@
2- مادة خشک


طبق سیستم تجزیه تقریبی ماده خشک به دو دسته مادة آلی و
مادة معدنی تقسیم می شود
.

مقدار مادة معدنی از طریق به دست آوردن مقدار خاکستر محاسبه
می شود ( سوزاندن در دماي 550 درجه
)

مادة آلی به چهار دسته : 1

- الیاف خام (CF)

2- عصارة اتري ( EE )

3- پروتئین خام (CP)

4- عصارة فاقد ازت ( NFE ) تقسیم بندي می شود .

نحوة محاسبۀ اجزاي مادة خوراکی

1- پروتئین خام : از روي مقدار ازت خوراك توسط روش کلدال
محاسبه می شود
.

در این روش بجز ازت نیتراتی و نیتریتی باقی ازت ها تبدیل به
آمونیاك می شود . و مقدار آن توسط تیتراسیون محاسبه


می شود .

به این دلیل پروتئین خام گفته می شود که ازت تبدیل به
آمونیاك شده شامل منابع غیر پروتئینی مثل آمین ها و


اسیدهاي نوکلئیک و اسید آمینه هاي آزاد می شود
.

میزان ازت تخمین زده شده در ثابت 6/25 ضرب شده و تخمینی از
مقدار پروتئین مواد خوراکی می باشد
.

2- عصارة اتري
:


طی یک دورة مشخص توسط اتر نفت استخراج می شود و پس از تخمیر
حلال عصارة باقی مانده عصارة اتري نام دارد


که علاوه بر چربی هاي مادة خوراکی شامل : اسیدهاي آلی –
الکل ها و رنگدانه ها نیز می باشد . ( روش سوکسله
)

3- الیاف خام
:


پس از استخراج عصاره اتري باقی ماندة غذا را در معرض
جوشاندن با اسیدها و بازها با غلظت و مدت معین قرار می


دهند . آنچه که باقی می ماند الیاف خام نام دارد که از دستۀ
کربوهیدرات ها است و شامل سلولوز – لیگنین و همی


سلولوز می باشدنکات فصل هضم و گوارش (تست )

1- زایموژن چیست؟

الف) آنزیم موجود در بزاق ب) آنزیم موجود در مغز گوساله


ج) آنزیم هاي گوارشی فعال نشده براي گوارش پروتئین د) عامل
جذب
B12

2- سائیدگی سنگدان به علت چیست؟

الف) وجود ریگ در غذاي طیور ب) کمبود اسید آمینه هاي ضروري


ج) نرم ب2ودن بیش از حد غذا د) کمبود ویتامین در جیره


3- اسید چرب هاي با زنجیره کوتاه چگونه جذب می شوند؟


الف) توسط تشکیل میسل ب) کیلو میکرون ها


ج) انتقال فعال د) انتشار ساده

4- محل تجزیه پپتیدها در کجا قرار دارد؟


الف) داخل روده ب) داخل معده ج) کبد د) سلول هاي روده


5- کدام اسید آمینه بدون نیاز به سدیم جذب می شود؟


الف) آرژنین ب) لوسین ج) هیستیدین د) پرولین


6- فیتات جذب کدام ماده را مهار می کند؟


الف) فسفر ب) کلسیم ج) آهن د) منگنز

7) ید بیشتر به چه صورت در بدن جذب می شود؟


الف) به صورت ترکیب با مواد آلی ب) ترکیب با پروتئین


ج) به صورت ترکیبات معدنی د) انتقال فعال


8- عامل جذب B12 در کجا ترشح می
شود؟


الف) معده ب) روده کوچک ج) لوزالمعده د) دیواره
دوازدهه تغذیه دام وطیور « 171
»@9- بازدهی انرژي در سنتز پروتئین .................. درصد و
سنتز چربی .............. درصد در بدن جوجه هاي


گوشتی می باشد.

الف) 44 ـ 44 ب) 44ـ94 ج) 94 ـ 58 د) 94 ـ 94


10- بیشترین گیرنده هاي محرك نشخوار در کجا قرار دارند؟الف) هزارلا ب) بخش قدامی شیردان ج) نگاري د) بخش قدامی شکمبه