بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام|39015649|دانلود بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام ,دانلود ,بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام ,دانلود کتاب ,بیوشیمی(بخش اول) ,رشته دامپروری گرایش تغذیه دام ,مولکولهاي زیستی ,ایزومرهاي فضایی کربن ,متقارن و نامتقارن ایزومر هن,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .توضیحات محصولکتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام این محصول در 265 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده
استبرای کنکور95 منابع دکتری و ارشد تمام رشته های
دانشگاهی به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی در
فروشگاه فایل پدیده درج نمودیم.مقدمه

مولکولهاي زیستی


مولکولهاي زیستی از ترکیبات هیدروکربنی هستند که از اتصال
اتمهاي کربن به یکدیگر حاصل می شـوند بقیـه ظرفیـت


هاي را هیدروژن و یا سایر گروههاي فعال پر میکنند. این
گروههاي فعال در واکنشها و ساختمانهاي درون سلولی اهمیت


ویژه اي دارند از جمله گروههاي فعال عبارتند از
:ایزومرهاي فضایی
:


شامل

-1 ایزومر نوري : در چرخش نور پلاریزه متفاوت هستند


-2 ایزومر هندسی : از نظر بناي فضایی باهم متفاوت هستند

دو ترکیب که فرمول بسته یکسان و فرمول گسترده متفاوت داشته
باشد را ایزومر میگویند
.

کربن متقارن و نامتقارن :

اگر 4 اتم متصل به کربن متفاوت باشند آن کربن نامتقارن است
.اگر حتی 2 اتم متصل به کربن یکسان باشند آن کربن متقارن است
.

یک اتم کربن نامتقارن، داراي دو شکل ایزومر به نام
انانتیومر است که تصویر آینه اي یکد یگرند ایـن دو ترکیـب خـواص


فیزیکی و شیمیایی یکسانی دارند فقط در چرخش نور پلاریزه
تفاوت دارند که یکی از آنها نور پلاریزه را بطـرف راسـت و


دیگري بطرف چپ میگرداند. هرگاه دو کربن نامتقارن در ترکیبی
وجود داشته باشد این ترکیب داراي دو شکل ایزومر بـه


نام دیاسترومر است که تصویر آئینه اي یکدیگر نیستند.
تعداد ایزومرهاي فضایی از رابطه 2n بدست می آید n= تعداد کربن
نامتقارن
.

ایزومر هندسی
:


در پیوندهاي C=C چرخش حول محور دو
کربن ممنـوع اسـت ولـی دو اتـم کـربن بـا پیونـد دوگانـه ایزومرهـاي

Cis

وTrans رامیسازند که این
ایزومرهاي سیس و ترانس ،ترکیبات کاملا متفاوتی میتوانند تشکیل دهند
.


پیوندهاي شیمیایی :

هر عنصر یا اتمی که در ساختمان مولکول هست داراي یک فاصله
پیوندي و مقدار از انرژي پیونـدي در ارتبـاط بـا سـایر


عناصر است.

الف) پیوند کووالان : از اشتراك گذاشتن الکترونهاي دو اتم
ایجاد میشود که انرژي تقریباً . زیادي دارد


ب) پیوندهاي غیر کوالان : انرژي ان پایین تراست و شکستن ان
نیز راحت تر است و نقش پیوند کـوالان خیلـی بیشـتر


است (در ساختمان مولکولها)

انرژي پیوند یگانه < انرژي پیوند دوگانه

انرژي پیوند)1 نیروي واندروالس
:
جاذبه الکترونهاي یک اتم با اتم دیگر. این جاذبه
گاهی به شکل دافعه در می آید . (براساس نوع


اتم).

شعاعی که دو اتم را در حالت تعادل نگه می دارد و دافعه و
جاذبه نداریم را شعاع واندروالس می نامند
.

)2 پیوند هیدروژنی
:
بنابر نوع اتم هیدروژن و فاصله اتمهاي یوند هیدروژنی می
تواند کوتاه و بلند باشد و داراي انرژیهاي متفـاوت. ایـن پیونـد


میان اتم هیدروژن با بار مثبت در یک مولکول با اتمهاي داراي
بار منفی در مولکول دیگر ایجاد میشود و داراي انواع زیـر


است :

kcal اگر ازت و هیدروژن در مقابل اکسیژن مولکولی با پیوند
دوگانه قرار گیرد


mol 2 3 -

انرژي دارد.

)3 پیوند یونی
:
میان دو گروه بار دار ایجاد میشود و بنام نیـروي
الکتروسـتاتیک گفتـه میشـود . اسـیدها و بازهـاي لـوري – برونشـتداز


گروههاي فعال مولکولهاي زیستی حاصل میشوند و در
PH هاي مختلف یونیزه می گردند. گروههاي مثبـت و منفـی در

جاذبه الکتروستاتیک قرار می گیرند در نتیجه دو بار همنام
یکدیگر را دفع و دوبار غیر همنان یکدیگر را جذب میکنند
.