مجموعه حسابداري حسابرسی( رشته حسابداری)

مجموعه حسابداري حسابرسی( رشته حسابداری)|39015646|دانلود مجموعه حسابداري حسابرسی رشته حسابداری , دانلود مجموعه حسابداري , حسابرسی , رشته حسابداری, ,دانلود, مجموعه حسابداري , حسابرسی رشته حسابداری, تعریف حسابرسی, کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مجموعه حسابداري حسابرسی( رشته حسابداری) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .توضیحات
محصول
:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی
آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکور95سعی شده مطالب این کتاب به گونه اي طرح
ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست
زنی نیز دست پیدا کند
.فصل اول:حرفه حسابرسیتعریف حسابرسی

یکی از انواع حسابرسی که در این مجموعه بیشتر راجع
به آن بحث مـیشـود، حسابرسـی صـورتهـاي مـالی واحـدهاي


تجاري میباشد. حسابرسی صورتهاي مالی عبارت است از بازرسی
جستجوگرانه مدارك حسابداري و سـایر شـواهد زیـر


بناي صورتهاي مالی

رسیدگی حسابرسان مستقل

مبناي گزارش حسابرسی را فراهم میآورد. حسابرسان هرگز بدون
اجراي رسیدگی نسبت به مطلوبیت ارائه صـورتهـاي


مالی اظهار نظر نمیکنند. شواهد گردآوري شده توسط حسابرس در
طول رسیدگی نیز اثبات خواهد کرد که دارایـیهـاي


مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارند، شرکت مالک این
داراییهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول عمومی پذیرفته شـده


حسابداري انجام شده است یا خیر. حسابرسان همچنین شواهدي
جمعآوري میکنند که نشان دهـد تمـام بـدهیهـا در


ترازنامه منعکس شدهاند، فروشهاي منعکس در صورت سود و زیان
واقعاً اتفاق افتادهاند و کالاهاي فروش رفته عملاً براي


مشتریان ارسال شدهاند و بهاي تمام شده و هزینههاي ثبت شده
در دفاتر، مربـوط بـه دورهي جـاري مـیباشـند و تمـام


هزینه هاي تحقق یافته به حساب گرفته شده اند.


اعتبار ده به
صورتهاي مالیاعتبار دادن به صورتهاي مالی به معنایی ایجاد اطمینان از
مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکاي آن تهاس . اعتباردهی شامل دو


مرحله است : مرحلهي اول شامل اجراي رسیدگی (یا حسابرسی)
توسط حسابرس است و مرحله دوم شامل ارائه گـزارش


حسابرسی است که بر اساس رسیدگیهاي انجام شده در مرحله اول
صورت میگیرد
.

وظیفهي حسابرس مستقل در ارائه گزارش نسبت به صورتهاي مالی،
اعتبار بخشیدن به آنهاسـت، بـدین وسـیله افـراد


خارج از شرکت مانند سهامداران ، اعتبار دهندگان، دولت و
سایر اشخاص ثالث میتوانند به صورتهاي مالی اتکا کنند
.

به دلیل احتمال اشتباهات تصادفی، تخطی از اصول حسابداري،
تعصب ناآگاهانه و تحریف عمومی توسط مـدیریت واحـد


تجاري، صورتهاي مالی سالانه حسابرسی نشده بسیار کمتر از
صورتهایی قابل اتکاست کـه توسـط حسـابرس مسـتقل


رسیدگی شده اند.نکات کلیدی


1 . اعتبار دادن به صورت يها یمال يبه معنا میا یجاد اط
ینان از مطلوب یت ارائه و قابل يت اتکا . آنهاست


2. هدف از انجام حسابرسی صورت يها یمال ، تعیین مطابقـت
نحـوه تهیـه صـورت يهـا یمـال یبـا اصـول پذ رفتـه شـده


يحسابدار . است

3. حسابرسی یعمل یات عبارت است از بررسی قسمت يها یخاص از
سازمان به منظور سنجش نحوهي آنعمل ها


4. مهمترین استاندارد عمومی میحسابرس ی، استقلال باشد.


5. مفهوم استقلال، مطلق ن هی یست و چ حسابرسی مدعینم یتواند
باشد که نسبت به صاحب کـار خـود اسـتقلال کامـل


دارد.

6. عدم ارائه کاربرگها به صاحب یکار ، تخط هییاز آ يان
رفتار حرف زینممحسوب یشود را کاربرگها امـوال حسابرسـان


مستقل هستند.

سؤالات طبقه بندي شده فصل اول-1 طبق استانداردهاي متداول حسابرسی، حسابرس در تصم
يریگمی نسبت به درج یا عدم درج اشکالاتی که


یدر ضمن رس یدگ يها يو دیکشف م ،گرد یناگز ر از سنجش اهمیت
موارد اشکال میباشد در سنجش اهمیت


زیکدام بیک از عوامل یر یش از سا یر موارد تأث رگذار خواهد
بود؟


الف) اهداف موردنظر مراجع تصم گی یم رنده در انتخاب حسابرس


یب) ر یسک ذات مرتبط با سرفصلی از صورت يها یمال یدگیمورد
رس که مورد اشکال کشف شده توسط حسابرس به


آن سرفصل مربوط میشود.

ج) ضرائب وحد نصابهایی که توسط انجمن يها ياحرفه تع تیی ین
و در اخ ار حسابرسان قرار م یگی رد
.

د) قضاوت حرفهيا حسابرس در مورد میزان تأثیر یناش از مطلع
شدن استفاده کنندگان از صورت يها یمال در مـورد


اشکال مشاهده شده بر تصم ای یمات شان

-2 حقالزحمه حسابرسان مستقل به کدام روش تع میی ین
شود؟


يالف) درصد از فروش

يب) درصد از سود خالص

ج) مبلغ مقطوع ی يا درصد از سود خالص، هر کدام که بیشتر
باشد
.

د) مبلغ مقطوع و یا مبلغ براساس ساعات کار طبق تعرفه مشخص
نرخ ساعت کار


-3 یآغاز و پا ان « یفرآ يزیرند برنامه یحسابرس » یبه
ترت ب، کدام است؟


الف) قبول صاحب کار – یپا ان کار حسابرسی


ب) امضاء موافقت ینامه حسابرس – امضاء گزارش حسابرس


ج) بازدید از محل کار صاحب کار – ارائه گزارش حسابرسی


ید) تصم م به قبول صاح جدب یکار د – یامضاء و تحو ل گزارش
حسابرسی حسابرسی « 31
»-4 در استانداردهاي یحسابرس ی، از عبارات ینظ ر : «
يزیربرنامه یکاف » ، « یشناخت کاف » و «شـواهد کـافی
»

استفاده شده است تصم يریگمی در مورد « تیکفا » مستلزم
................... است
.

یالف) بررس و مشاهده یب) صلاح ت و دانش


ج) مشاوره با صاحبنظران د) قضاوت حرفهيا حسابرس


-5 یمع ار مورد استفاده در حسابرسی صورت يها یمال ،
کدام است؟


الف) عرف ب) قانون موضوعه

ج) اصول پذیرفته شدن حسابداري ید) اصول پذ رفته شده حسابرسی

پاسخ
سؤالات طبقه بندي شده فصل اول
-1 گز ينه د)؛ طبق تعر یف اه یت مبن یبر تحت تأث ر
قراردادن تصمیمات استفاده کنندگان


-2 گز ينه د)؛ حقالزحمه حسابرسان نبای ید وابسته به
نتا ج حاصل از عملیات باشد
.

-3 یگز ينه هید)؛ فرآ يزیرند برنام یحسابرس یبا تصم م
به قبول صاح جدب یکار د شـروع و بـا امضـاء و تحویـل گـزارش


یحسابرس ییخاتمه م ابد.

-4 یگز ينه ) د

-5 یگز ينه ج)؛ معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت
يها یمال ، اص یول پذ رفته شده حسابداري . است