انتقال جرم کتاب

انتقال جرم کتاب|39015619|دانلود انتقال جرم , دانلود, , انتقال جرم, حل معادله , موازنه جرمی , محاسبه توزیع , محاسبه شار , مولی, پتانسیل شیمیایی صـفر, حالت تعادل , قانون فیک, توزیع غلظت , اخـتلاف غلظت, اختلاف فشار, اختلاف دما , اختلاف در نیروهاي مح,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان انتقال جرم کتاب هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

انتقال جرم کتابکتاب های خلاصه
منابع رشته پلیمر به همراه تصاویر

فصل اول: نفوذ مولکولی در سیالاتنکات کلیدي 1- عملیات انتقال
جرم به جداسازي مخلوطها به سازندههاي آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه ایـن
عملیـات باعـث بهوجود آمدن تغییراتی در ترکیب مخلوطها شود
.2- عملیات انتقال جرم از یک ماده به
داخل یک ماده دیگر در مقیاس مولکولی مشخص میشود
.3- در پدیدههاي مختلف نیروي محرکه
انتقال جرم متفاوت است. بهطور کلی نفوذ مولکولی مـیتوانـد ناشـی از اخـتلاف غلظت،
اختلاف فشار، اختلاف دما و اختلاف در نیروهاي محرکه خارجی (نیروهاي الکتریکی و
...) باشد
.4- در حالت کلی نفوذ مولکولی در اثر
اختلاف پتانسیل شیمیایی رخ میدهد. هر کدام از موارد چهارگانه بـهتنهـایی و یـا همه
با هم همزمان میتوانند باعث اختلاف پتانسیل شیمیایی شده و در نتیجه انتقال جرم
صورت پذیرد
.5- انتقال جرم نفوذي ناشی از گرادیان
غلظت را نفوذ معمولی مینامند
.6- نقطه پایانی انتقال جرم رسیدن به
حالت تعادل است. در حالت تعادل
a b m = m 77- در حالت تعادل ممکن است اختلاف غلظت
بین دو فاز داشته باشیم ولی چون اختلاف پتانسیل شیمیایی صـفر اسـت پس با وجود
گرادیان غلظت انتقال جرم نداریم
.روش کلی حل مسائل مربوط به محاسبه
توزیع غلظت و محاسبه شار مولی


1- نوشتن موازنه جرمی براي سازنده i

2- اعمال قانون فیک در معادله بهدست آمده از موازنه جرمی


3- حل معادله با توجه به شرایط مرزي حاکم در مسئلهو...