کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات|39015561|دانلود کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات ,دانلود کتاب ,روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات ,دانلود ,کتاب روش تحقیق ,رشته مهندسی فناوری اطلاعات , کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی, دانلود پروژه ومقاله, کسب ,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته
مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست
ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکوریهابخش اول:"روش تحقیق
کمیفصل اول


مقدمه

یک نقشه ي جغرافیایی از یک شهر نمودار وضعیت منطقه هاي مختلف آن شهر
بوده و رابطه ي کالبدي آن ها با یکدیگر


را نشان می دهد. هر چه نقشه دقیق تر و تفضیلی تر باشد واقعیات مربوط
به منظقه ها بهتر تصویر شده است. کاربرد


نقشه هایی که از دقت مورد نظر برخوردار است فعالیت هاي مربوط را تسهیل
می کند. حوزه هاي گوناگون دانش بشري


به طور کلی و علوم رفتاري به طور اخص را می توان همانند نقشه هایی
تصور کرد. اما این نقشه ها علاوه بر این که


پدیده ها و رابطه میان آن ها را تصویر می کند، به هدف هاي دیگري نیز
تحقق می بخشد. از جمله : تبیین عوامل به


وجود آورنده ي این پدیده ها و پیش بینی چگونگی تحول آن ها در آینده.
در این صورت با دستیابی به شناخت در قلمرو


یک حوزه ي دانش می توان به توصیف پدیده ها پرداخته، چگونگی رخداد آن
ها را پیش بینی کرده، نحوه ي کنترل آن


ها را آشکار نموده و سرانجام به مجموعه ي روابط نظري میان آن ها دست
یافت. به طور کلی انسان در سراسر تاریخ


حیات خود شیوه هاي مختلف براي تدوین نقشه اي از واقعیات جهان اطراف
خود به کار برده است. منابع گوناگونی را که


انسان براي شناخت به کار برده است می توان به شرح زیر دسته بندي کرد.


1 الف ) استناد به مقام صلاحیت دار

ب ) شیوه هاي مبتنی بر سیر و سلوك و رمز و راز

2

ج ) شیوه هاي خرد گرایانه

3

د ) روش علمی

4

یکی از نخستین راه هاي شناخت که مورد استفاده ي بشر قرار گرفته است،
استفاده از نظرات و اطلاعات مراجع


صلاحیت دار است. کتاب هاي مرجع و استفاده از آن ها نیز خود نوعی
مراجعه به مقام صلاحیت دار محسوب می شود


ماهیت روش علمی


از آغاز تاریخ بشر، انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در
پدیده ها و رویداد هاي جهان اطراف خود بوده


است. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریه هاي حاکم برپدیده ها و
رویداد ها نایل آمده است. اما باید توجه داشت


که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار داد. این شرایط زیر بناي
صحت آن ها را تشکیل می دهد. براي مثال


در قانون سقوط آزاد اجسام، شرط اصلی آن است که هیچگونه نیروي دیگري به
جز جاذبه ي زمین بر جسم وارد نشده


باشد. در غیر این صورت سرعت سقوط جسم تحت تاثیر نیرویی به جز جاذبه ي
زمین قرار خواهد گرفت و در نتیجه


قانون سقوط آزاد ممکن است کاملا در آن حالت صادق نباشد. به عنوان
مثال، اگر در شرایط طبیعی شیئی را از بالاي


یک عمارت بلند پرتاب کنیم، این شیئی با سقوط آزاد و به سرعت به زمین
می خورد. این چنین رابطه اي بدون توجه به


زمان و مکان ثابت بوده و تغییر ناپذیر است. بر این اساس، ثبات و
استمرار وقوع پدیده ها امري منطقی است که علم بر


پایه ي آن بنا شده است. به عبارت دیگر در استفاده از روش علمی براي
پیش بینی وقوع پدیده ها در جهان پیش فرض


آن است که این پدیده ها اتفاقی، دمدمی و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی
است. زیرا در غیر این صورت انجام پژوهش


علمی غیر ممکن می بود.

تحقیق علمی که همان
کاربرد روش علمی است در جستجوي شرایطی است که تحت ان ها پدیده ي خاصی رخ می دهد


و مشخص کردن شرایط دیگري است که تحت آن ها این پدیده رخ نمی دهد. به
عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن


است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ می دهد. بنابراین چنانچه شرایط را
به وجود آوریم آن پدیده رخ خواهد داد
.

برخی اوقات ممکن است که شرایط خاص به وجود امده باشد اما پدیده ي مورد
نظر رخ ندهد. پی بردن به این گونه


حالت ها، موارد استثنایی، اگر ها و اماهایی است که در یک موقعیت ممکن
است وجود داشته باشد. از این رو هدف


تحقیق آن است که شرایط استثنایی را جدا کرده و به حالت هاي کلی
بپردازد


سوالات روش تحقیق آزمون دکتري سال
1386 دانشگاه آزاد اسلامی


1. نظریه چیست؟ انواع نظریه را توضیح دهید

نظریه شواهدي تجربی هستند که از مرحله آزمایش سربلند بیرون آمده اند،
البته نظریه مطلق نیست و نسبی بوده، با


گذشت زمان نظریه ها تکمیل می شوند. در واقع نظریه ه همان فرضیاتی
هستند که اثبات شده اند
.

مفهوم :عبارت است از امر انتزاعی حاصل از حوادث مورد مشاهده لذا اکثر
مفاهیم از یک یا دولغت ترکیب شده اند مثل


راي، پرنده، درخت. مفاهیم ابزار کاوش هستند و نقشهاي مهمی در پژوهش
علوم اجتماعی دارند اولین و مهمترین آنها


نقش ارتباطی است. بدون تفاهم درباره مجموعه اي از مفاهیم ارتباط بین
ذهنی امکان پذیر نیست
.

مفاهیم از طریق ادراك حسی انتزاع می شوندو براي انتقال ادراکات و
اطلاعات بکار می روند. مفهوم، عناصر سازنده


نظامهاي نظري هستند مفهوم مانند شمارهاي دیگر امري انتزاعی است به
معناي چیزي که بر یک شیئی دلالت می کند


(تجسم یک شیئ) و با به معناي یکی از ویژگی هاي شیئی و یا یک پدیده
رفتاري است تحقیق بر اساس یک نظریه به


پیش می رود و باید مبتنی بر یک یا چند بنیان نظري باشد. مفاهیم به
نظریه ها کمک می کند
.

همانطورکه میدانیم، پژوهش براي آزمون پیشبینیهاي فرضی، طراحی میشود.
تحقیقها داراي رویکردهاي مختلفی


هستند. برخی از آنها که با ایجاد یک چارچوب نظري آغاز و مراحل تدوین
فرضیهها و استنتاج منطقی از نتایج، را طی


میکنند، به عنوان روش فرضیهسازي-قیاسی مشهور شده است.


روش دیگر انجام تحقیق، روش استقرایی است که بر اساس آن محقق ابتدا
داده ها را جمع آوري می کند، سپس بر


اساس آن ها فرضیه می سازد، آن گاه تئوري اي بر اساس این فرضیه ها
ارائه می دهد. به عنوان مثال، محققی به


اطلاعاتی راجع به واکنش هاي مشتري نسبت به محصولات جدید مختلف دسترسی
دارد و تلاش می کند تا همه ي


عواملی را که می توانند در توسعه ي محصولات جدید نقش داشته باشند،
بشناسد. او ممکن است فرضیه هایی را تدوین


و آن ها را مورد آزمون قرار دهد. بیش تر بررسی هایی که در آن ها
مشاهده گر، نقش مشارکت کننده در وضعیت را دارد


و در فصل هفت بحث خواهیم کرد از جمله تحقیقات استقرائی هستند.
بطورکلی، در تحقیق، آزمون فرضیهها از طریق


پژوهش قیاسی و تدوین فرضیهها از طریق استقراء دو مقولهي متداول هستند.
همینطور، روش دیگري براي انجام تحقیق


(تولید نظریه) وجود دارد که به روش مقایسهاي شناخته شده است.