جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی|39015550|دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی , دانلود جزوه , گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی , دانلود , جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) ,رشته کشاورزی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینت,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ
تشریحیآناتومی رویشی


تعریف بافت

به مجموعه سلولهایی
که از لحاظ ساختار و عمل مشابه هستند بافت میگویند، بعضی از بافتها وجود دارنـد
کـه از ایـنقانون پیروي نمیکنند
بهتر است از کلمه بخش استفاده شود همانند بافت آوندي


دسته بندي بافتهاي گیاهی

بافت مریستم: جایگاه
سلولهاي فعال از لحاظ همانند سازي میباشد ما دو نوع بافت مریستم داریم مریسـتمهـاي
اولیـه
-

ثانویه و یا پسین.

بافت که داراي نقش
تغذیه گیاهاند: بافتهاي پارانشیمی ذخیرهایی و بافتهاي هادي (آوندي
)

بافتهایی که نقش
مکانیکی را به عهده دارند: بافتهـایی محـافظ (پوششـی) کـه در ایـن حالـت
انـدامهـاي مختلـف رامیپوشاند. 2- بافت
نگهدارنده این بافتها در اثر سفتی دیواره سلولی آنها به گیاه استحکام میبخشد
.

بافتهاي ترشحی: این
بافتها نقش ذخیره متابولیتهاي ثانویه را برعهده دارند
.

بافت مریستم

مریستم اولیه

مریستمهاي اولیه در
نوك ساقه و ریشه قرار دارند و مسئول رشد طولی ساقه و ریشه هستند و از لحـاظ
سـاختار سـلولیاین بافتها داراي
سلولهاي مساوي ابعاد و داراي هسته درشت واکوئل کوچک و فعالیت بالا میباشند
.

مریستم پسین

(
مریستمهاي ثانویه) در
واقع حلقهاي از سلولهاي مریستمی میباشد که فعالیت مریسـتمی خـود را حفـظ کـردهانـد
و از


لحاظ ساختار سلولی،
سلولهاي تشکیل دهنده بافت مریستم ثانویه داراي واکوئل بزرگتر و تعداد کمتر میباشند
.

در نهاندانگان
لایهلایهائی ولی در نهانزادان آوندي- بازدانگان تودهاي سکتوریان دو نوع تشکیلات
پسین وجود دارد
:


لایه چوب پنبه

فلودرمی- فلوژن این
لایه در قسمت خارجی استوانه مرکزي تشکیل میشود (در قسمت پوست) در اثر فعالیت ایـن
لایـه


مریستمی در قسمت
خارجی خود تشکیل چوب پنبه یک بافـت محـافظتی اسـت و در تشـکیل داخلـی خـود
سـلولهاي
»
فلودرمی را میسازد.
که بیشتر نقش همانند سازي و ذخیرهائی را دارند. دومـین لایـه مریسـتمی کـه در
قسـمت داخلـی(
چوب) قرار دارد. در
اثر فعالیت این لایه بافت چوب پسین جوان در قسمت داخلی این لایه و بافت آبکش پسـین
جـوان


در قسمت خارجی خود به
وجود میآورد
.


لایه چوب و آبکش و یا
کامبیوم- لایه زاینده چوب و آبکشدر قسمت استوانه
مرکزي (در قسمت چوب قرار دارد) فعالیت بدین نحو است که در قسمت خارج خودش آبکش
پسـین


را میسازد و در قسمت
داخل چوب پسین را میسازد
.


آبکش پسین را میسازد.
نتیجه فعالیت دو لایه مریستمی رشد پسین میباشد رشد پسین خاص بازدانگـان و
نهانـدانگاندو لپهاي میباشد یعنی
اینکه بازدانگان و نهاندانگان دو لپهاي رشد قطري میکنند
.

نتیجه فعالیت مریستم
اولیه: رشد طولیکامبیوم و فلوژن: رشد
قطري


محدوده پیوند در
باغبانی به بازدانگان و نهاندانگان دو لپه بر میگردد چون در این گروه لایه زاینده
کـامبیوم مـیباشـد ومحدود پیوند است.

بافت پارانشیم

مجموعه بافتهایی که
از فعالیت مریستمهاي مختلف به وجود میآیند. این بافتها بلافاصـله از سـلولهاي
مریسـتمی بـهوجود میآید. گاهی
مواقع سلولهاي تشکیل دهنده بافت پارانشیمی خاصیت همانند سازي خود را حفـظ کـرده و
منشـاء


براي سایر بافتها
تبدیل میگردد
.


تستهاي مربوط به گیاه شناسی1.
گل ناقص Incomplete Flower به گلهایی گفته میشود که:


1)
گل فاقد یکی از
اندامهاي خود باشد
.


2)
گل داراي اندامهاي
تولید مثل باشد
.


3)
گل داراي اندامهاي
تولید مثل باشد ولی اندامهاي پوششی را ندارد
.

4)
گل داراي اندامهاي
پوششی باشد ولی اندامهاي تولید مثل را نداشته باشد
.

2.
لایه زاینده مخصوص
گیاهان...........میباشد
.


1)
دو لپه 2) نهاندانگان
3) نهانزادان آوندي 4) بازدانگان و نهاندانگان


Pepo .3
میوهاي است که از
تخمدان..............حاصل میشود
.


1)
میانی 2) فوقانی 3)
تحتانی 4) میان و تحتانی4.
میوههاي Aggregate عبارتست از:


1)
میوههاي تشکیل شده از یک گل با تعداد زیادي تخمدان

2)
میوههاي تشکیل شده از
تعدادي گل که روي یک نهنج قرار دارد
.


3)
میوههایی هستند که
داراي درون بر فیبري هستند
.


4)
میوههایی هستند که
جداره تخمدان آنها خوراکی میباشد
.


5.
کدام دو گیاه به یک
جنس تعلق دارند؟1)
ازگیل و ازگیل ژاپنی
2) آلو و آلبالو 3) بادام و بادام زمینی 4) به و به ژاپنی


6.
کدام میوه از مادگی
یک برچهاي

Carpelle
حاصل شده است؟

Silique
خرچین (2 Caryops گندمه (1


Capsule
کپسون (4 Legume نیام (3


پاسخ تستهاي مربوط به گیاه شناسی

1
گزینه-1

4
گزینه -2

3
گزینه -3

1
گزینه -4

2
گزینه - 5

3
گزینه -6