تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك|39012975|آمانتادين ,كروماتوگرافي ,ساس , مايعات بيولوژيك,پلاسما,دانلود تحقیق درباره پارکینسون,درمان پارکینسون,داروهای پارکینسون,تحقیق در مورد بیماری پارکینسون,تحقیق آمانتادین ,بیماری پارکینسون ,نيتروژن ,ستون ,دتكتور
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چكيده:
در اين تحقيق يك روش ساده و كم هزينه به منظور تعيين مقدار آمانتادين در سرم با استفاده از دستگاه گاز كروماتوگراف طراحي گرديد.
در اين روش از گاز حامل نيتروژن ، ستون OV17 و دتكتور FID به همراه استاندارد داخلي پسودوافدرين استفاده شد. نمونه ها توسط اسيد پركلريك پروتئين زدايي شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گرديد كه بازيافت روش كامل بود.
در شرايط مذكور پيك آمانتادين ،‌استاندارد داخلي از يكديگر و مواد آندوژن به خوبي جدا گرديد. ضريب تغييرات درون روزي و بين روزي روش آناليز در حد قابل قبول بوده و حد آشكارسازي روش 8/0 محاسبه شد.

فهرست:
چكيده
پيشگفتار
ايتولوژي و پاتوفيزيولوژي
علائم و نشانه هاي باليني
فصل اول
۱ ـ ۱ ـ ويژگيهاي فيزيكوشيميايي
آمانتادين
۲ ـ ۱ ـ فارماكوكينتيك
انتشار
دفع
۳ ـ ۱ فارماكولوژي
۴ ـ ۱ عوارض جانبي
۵ ـ ۱ تداخل دارويي
۶ ـ ۱ شكل دارويي و مورد مصرف
موارد مصرف عنوان نشده
فصل دوم
مقدمه
۱ ـ ۲ كروماتوگرافي گازي
۲ ـ ۲ مزايايي كروماتوگرافي گازي
۱ ـ سرعت
۲ ـ تجزيه كيفي
۳ ـ تجزيه كمي
4 ـ حساسيت
۳ ـ ۲ اجزاي گاز كروماتوگرافي
۲ ـ ۳ ـ ۲ محل تزريق نمونه
۳ ـ ۳ ـ ۲ ستون ها
الف ـ ستون هاي پر شده ( Packed Columu )
ب ـ ستون هاي مويي ( Capillary columns )
4 ـ ۳ ـ ۲ آشكار سازها
۱ ـ آشكارساز يونيزاسيون شعله اي
۳ ـ آشكار ساز جذب الكترون
فصل سوم
۱ ـ ۳ روش هاي آناليز
۱ ـ ۱ ـ ۳ شناسايي و روشهاي رنگ سنجي
۲ ـ ۱ ـ ۳ تيتراسيون
۳ ـ ۱ ـ ۳ اسپكترومتري
۴ ـ ۱ ـ ۳ كروماتوگرافي لايه نازك
۵ ـ ۱ ـ ۳ گاز ـ مايع كروماتوگرافي ( GC )
6 ـ ۱ ـ ۳ كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا ( HPLC )
7 ـ ۱ ـ ۳ الكتروشيمي
8 ـ ۱ ـ ۳ فلورسانس اسپكترومتري
۲ ـ ۳ بازنگري مقالات آناليز پلاسمايي آمانتادين هيدروكلرايد
۳ ـ ۳ ـ طراحي روش GC جهت آناليز آمانتادين در پلاسما
۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ستون
۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ نوع ستون
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ دماي ستون
۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ انتخاب استاندارد داخلي
۳ -3 ـ ۳ ـ حلال استخراجي
۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ آماده سازي نمونه هاي سرمي
2 ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ روش مورد استفاده در آزمايش
۴ ـ ۳ ـ تعيين مقدار آمانتادين هيدروكلرايد در سرم
۱ ـ ۴ ـ ۳ دستگاهها ، وسايل و مواد مورد نياز
۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ دستگاهها و وسايل مورد نياز
۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ مواد مورد نياز
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـشرايط كروماتوگرافي
۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ آماده سازي نمونه هاي سرمي
4 ـ ۴ ـ ۳ ـ منحني كاليبراسيون سرمي
5 ـ ۴ ـ ۳ ـ ارزيابي تغييرات درون روزي و بين روزي
۶ ـ4 ـ ۳ ـ درصد بازيافت آمانتادين
فصل چهارم
۱ ـ ۴ ـ كروماتوگرام و زمان بازداري
۲ ـ ۴ ـ منحني كاليبراسيون سرمي
5 ـ ۴ ـ تعيين درصد بازيافت آمانتادين
منابع