رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمای

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمای|39011941|عزت نفس مدیران,نقش مدیر در مدرسه,تحقیق شخصیت مدیران مدرسه,رابطه عزت نفس مدیران و اثر بخشی آن,مدیران مدرسه های راهنمایی,پایان نامه علوم اجتماعی,دانلود تحقیق در مورد عزت نفس,پروژه عزت نفس,پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در م
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمای هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چکيده :
پژوهش حاضر به منظور رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضيه اساسي در اين پژوهش آن است که بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ارتباط معني داري وجود دارد.
جامعه اماري در اين تحقيق کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (20نفر) و کليه معلمان (220 نفر) در ناحيه 2 شهر مشهد است.
گروه مورد بررسي کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (20N=) است. بنابراين براي گروه مديران از روش سرشماري بجاي نمونه گيري استفاده شده است و حجم نمونه براي گروه معلمان 55 نفر مي باشد. ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش را در يک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشي مديران) که براي تعيين اثر بخشي مديران توسط معلمان مربوطه تکميل مي گرديد و ديگر يک تست (مقياس عزت نفس آيزنک) براي تعيين عزت نفس مديران که توسط خود مديران پاسخ داده مي شود تشکيل مي دهد.
روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي استفاده شده است.

فهرست مطالب:
عنوان
چکیده
فصل اول :مقدمه تحقیق
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
1-3 اهداف تحقیق
1-4 فرضیه هاُی تحقیق
1-5 تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق
فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین
2-1 خود
2-2 خودپنداره
2-3 عزت نفس
2-4 عزت نفس و جنسیت
2-5 اثر بخشی
2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس
2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران
2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
3-1روش تحقیق
3-2جامعه آماری
3-3 حجم نمونه
3-4روش نمونه گیری
3-5 ابزار تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول
5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم
5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم
5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم
5-5 نتیجه گیری کلی
5-6 محدودیت ها
5-7 پیشنهادها
منابع فارسی
ضمائم
ضمیمه 1: تست آُیزنک
ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی