ایمنی در فعالیت های راهسازی و راهداری

ایمنی در فعالیت های راهسازی و راهداری|39011006|ایمنی,مقاله ایمنی راهها,پروژه ایمنی در راهسازی,ایمنی در فعالیت های راهسازی و راهداری, دانلود تحقیق در مورد ایمنی راهسازی,راهسازی و راهداری,مدیریت ایمنی,حوادث ناشی از کار,کنترل ترافیک,ایمنی در خاکبرداري,حفاظت در برابر فرو ریزي کانال,ایمنی د
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ایمنی در فعالیت های راهسازی و راهداری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه :
آموزش و پژوهش زیربناي دستیابی به استقلال ملی و توسعه پایدار در تمامی کشورها است .
توسعه پایدار به معناي تامین نیاز هاي امروز جامعه با بهره گیري از منابع موجود، بدون اینکه سلامتی افراد و محیط زیست بطور جدي مورد مورد تهدید قرار گیرد و توان تولید نسلهاي آینده براي تامین نیازهایشان به خطر بیافتد . ازطرفی تردیدي نیست که نیروي انسانی سالم و کارآمد به عنوان سرمایه هاي ملی در هر کش وري نقش کلیدي در رسیدن به اهداف توسعه پایدار دارد . در این ارتباط معاونت آموزش ، تحقیقات و فناوري وزارت راه و ترابري در برنامه ریزي هاي اشتراتژیک
و سیاست گزاري هاي کلان خود توجه ویژه اي به این مهم داشته است به نحوي که در بخش
توسعه منابع انسانی بخش حمل ونق ل در چند سال اخیر بستر هاي علمی مناسبی فراهم شده است و این تلاش همچنان ادامه دارد . از جمله اقدامات انجام شده می توان به برگزاري مستمر دوره هاي
آموزش نیمه حضوري و تهیه لوح هاي فشرده و بسته هاي آموزشی چند رسانه اي به منظور طراحی
و اجراي آموزش غیر حضوري کارک نان اشاره کرد . بدین ترتیب با بهره گیري از روشهاي جدید
علاوه برتحقق اهداف آموزشی ، هزینه ها و زمان مورد نیاز براي اجراي برنامه هاي آموزشی بطور
قابل ملاحظه اي کاهش می یابد. یکی از کارهاي ارزشمند در این ارتباط تهیه بسته آموزشی ایمنی
در فعالیت هاي راهسازي و را هداري است که توسط آقاي مهندس رامین زارع عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی اراك نگارش و تهیه شده است . دفتر توسعه منابع انسانی بخش حمل و نقل
به عنوان هدایت کننده این پروژه زحمات و تلاشهاي علمی ایشان را شایسته تقدیر و تشکر میداند

فهرست:
مقدمه
فصل اول: مدیریت ایمنی در راهسازي و راهداري -1 - 1ایمنی درکار
- 1-2حوادث ناشی از کار
- 1-3هزینه هاي حادثه
- 1-4مدیریت ایمنی در فعالیت هاي راهسازي
- 1-5برنامه ایمنی و بهداشت کار
- 1-6نظارت بر اجراي ایمن کار
- 1-7کنترل ترافیک در فعالیت هاي راهسازي
فصل دوم: ایمنی در خاکبرداري و حفر کانال- 2-1ایمنی در حین حفر کانال
- 2-2خطرات ناشی از ناپایداري کانال
- 2-2-1نوع خاك
- 2-2-2میزان رطوبت
- 2-2-3ارتعاش
- 2-2-4سربار
- 2-2-5حفاري پیشین
- 2-2-6آب و هوا
- 2-3حفاظت در برابر فرو ریزي کانال
- 2-3-1شیب بندي
- 2-3-2سپر ترانشه
- 2-3-3شمع بندي
- 2-4دسترسی / فرار
- 2-5بازرسی
فصل سوم: ایمنی در فضاهاي محصور- 3-1مقدمه
- 3-2عوامل ایمی ش یی خطر آفر نی در فضاهاي محصور
- 3-3تداب منی اری ی براي حذف ای کاهش عوامل ش ایمی یی
- 3-3-1شناسایی خطر
- 3-3-2تهو هی
- 3-3-3تجهیزات محافظ تنفسی
- 3-4عوامل خطرآفر کیزی فنی ی در فضاهاي محصور
3ـ 5ـ تدابیر ایمنی براي حذف کاهش عوامل فیزیکی
فصل چهارم: ایمنی حریق و انفجار- 4-1آتش سوزي
- 4-2کاربرد ایمن موادمنفجره در فعالیت هاي راهسازي
- 4-2-1مقدمه
- 4-2-2مقررات ایمنی حمل، نگهداري و کاربرد مواد منفجره
فصل پنجم: ایمنی و بهداشت در جوشکاري- 5-1مقدمه
- 5-2آلاینده هاي شیمیایی حاصل از فرایند جوشکاري
- 5-2-1فیومهاي جوشکاري
- 5-2-2گازهاي جوشکاري
- 5-3پرتوهاي تابشی در فرایند جوشکاري
- 5-4سوختگیهاي ناشی از جوشکاري
- 5-5ایمنی در برابر برق
- 5-5-1اثراث شوك الکتریکی
- 5-5-2اتصال به زمین
- 5-6لباس کار براي جوشکار
- 5-7نکات کلی ایمنی در جوشکاري
فصل ششم: تسهیلات و خدمات رفاهی و بهداشتی- 6-1تسهیلات و خدمات بهداشتی و رفاهی
- 6-1-1مقدمه
- 6-1-2آب آشامیدنی
- 6-1-3سرویسهاي بهداشتی
- 6-1-4برنامه غذایی
- 6-1-5محل خواب و استراحت
- 6-2وسایل حفاظت فردي
- 6-2-1مقدمه
- 6-2-2حفاظت سر
- 6-2-3حفاظت چشم و صورت
- 6-2-4حفاظت سیستم شنوایی
- 6-2-5حفاظت سیستم تنفسی
- 6-2-6حفاظت دست و بازو
- 6-2-7حفاظت پا
- 6-2-8کمربند ایمنی و طناب نجات
- 6-2-9تورهاي ایمنی
- -10 6-2حفاظت در برابر غرق شدن
- 6-3کمکهاي اولیه
فصل هفتم: بهداشت حرفه اي، راهسازي و راهداري- 7-1مراحل اجراي پروژه
7-2- صداآ - 7-3لاینده هاي شیمیایی
- 7-4گرد و غبار سیلیس قابل استنشاق
- 7-5فیوم آسفالت
- 7-6نتیجه گیري و پیشنهادات
- 7-7سرماي محیط کار
7-7-1 - مقدمه- 7-7-2نکات بهداشتی کار در سرما
- 7-7-3کمک هاي اولیه
-8گرماي محیط کار
7-8-1 - مقدمه- 7-8-2 علائم استرس گرمایی
- 7-8-3نکات بهداشتی کار در گرما
- 7-8-4تطابق با گرما
منابع