بررسی پیش بینی واردات برنج با روشهای ARIMA و هالت وینترز

بررسی پیش بینی واردات برنج با روشهای ARIMA و هالت وینترز|32011563|دانلود پروژه بررسی پیش بینی واردات برنج با روشهای ARIMA و هالت وینترز,دانلود پایان نامه بررسی پیش بینی واردات برنج با روشهای ARIMA و هالت وینترز
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی پیش بینی واردات برنج با روشهای ARIMA و هالت وینترز هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در78صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
در این پژوهش به پیش بینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده با استفاده از ارزش واردات این محصولات طی دوره 1391-1360 مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری ها به وسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روش های رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA و ARIMA و هم چنین روش های غیر رگرسیونی هالت وینترز باهم بر اساس حداقل میانگین مجذور خطا مقایسه شد، نهایتا بهترین مدل پیش بینی برای هر سری از داده ها انتخاب شد و بر اساس آن پیش بینی برای 5 سال آینده انجام شد.
نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزش واردات برنج بر اساس آزمون والد-ولفویتز غیر تصادفی بوده و پیش بینی پذیر است. سپس برای پیش بینی ارزش واردات برنج ایستایی داده ها با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد، که ارزش واردات برنج درسطح و با عرض از مبدا و بدون تفاضل گیری در سطح خطای 5درصد ایستا شد. پس از آن روش های پیش بینی با معیار حداقل میانگین مجذور خطا باهم مقایسه شد که برای سری ارزش واردات برنج روش ARMA به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در پایان با استفاده از روش منتخب پیش بینی برای 5 سال آینده انجام شد که ارزش واردات برنج برای سال های آینده روند صعودی دارد.
مقدمه
تاکنون پژوهش های زیادی درباره روش های پیش بینی متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است. الگوهای سری زمانی اغلب برای پیش بینی های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرند و سعی می کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر (و احتمالا مقادیر گذشته سایر متغیرهایی که مایلیم آن ها را پیش بینی کنیم) توضیح دهند. این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی درمواردی که الگوی اقتصادی زیر ساختی نامشخص دارد پیش بینی دقیقی را از متغیر مورد نظر ارایه کنند. الگوهای سری زمانی برخلاف الگوهای اقتصاد سنجی تنها از داده های آماری برای پیش بینی سود می جویند و توجهی به مبانی نظری تئوری های اقتصادی ندارند. الگوهای سری زمانی تک متغیره تنها مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاهای حال و گذشته ارتباط می دهند. الگوهای سری زمانی چند متغیره سعی می کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر به صورت هم زمان توضیح دهند. در این پژوهش از سری های زمانی تک متغیره برای پیش بینی 5 سال آینده میزان واردات برنج استفاده شده است. داده های لازم از این محصول طی دوره زمانی 1360 تا 1391 به صورت سالانه به صورت قیمت Fob از سالنامه های آمار بازرگانی خارج ایران طی سال های مختلف گردآوری شده است.
در مطالعه حاضر با توجه به میزان واردات برنج طی سال های گذشته و با بهره گیری از دو روش ARMA یا ARIMA و هالت- وینترزغیر فصلی، میزان واردات برنج برای 5 سال آینده پیش بینی و برآورد شده است.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول (کلیات یاطرح پژوهش)
1-1- مقدمه 4
1-2- بیان مساله (تعریف موضوع پژوهش) 4
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش 5
1-4- هدفهای پژوهش 6
1-4- سوال های پژوهش 6
1-5- فرضیه های پژوهش 7
1-6- کاربردهای متصور از تحقیق 7
1-7- روش پژوهش 7
1-8- قلمرومکانی پژوهش 7
1-9- قلمروزمانی پژوهش 7
1-10-قلمروموضوعی پژوهش 8
1-11- ابزارهای گردآوری دادهها 8
1-12- روش تحلیل دادهها 8
1-13- شرح واژه هاواصطلاحات بکاررفته 8
فصل دوم (مبانی نظری وپیشینه پژوهش)
2-1 مقدمه 10
2-2 پیش بینی واردات برنج 10
2-3 مدل سازی اقتصادسنجی یا رگرسیونی 13
2-4 خصوصیات یک مدل خوب 13
2-5 اشکال تبعی مدل های رگرسیونی 14
2-6 ماهیت تحلیل رگرسیونی 16
2-7 ماهیت داده ها برای تحلیل رگرسیونی 16
2-8 روش شناسی رگرسیونی 17
2-9 اقتصادسنجی سری های زمانی 17
2-9-1 فرآیند تصادفی ساکن (ایستا) 18
2-9-2 آزمون ریشه واحد (آزمون باری ایستا بودن) 18
2-10 معادلات همزمان 21
2-11 پیش بینی 21
2-11-1 روش های پیش بینی رگرسیونی 22
2-11-2 روش های پیش بینی غیر رگرسیونی 24
2-12 ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب بهترین مدل 29
2-13 آزمون والد ولفویتز 30
2-14 پیشینه پژوهش 31
2-15 نتیجه گیری از ادبیات پژوهش 36
فصل سوم (روش شناسی پژوهش)
3-1 مقدمه 39
3-2 روش پژوهش 39
3-3 ابزارهای گردآوری داده ها 40
3-4 روش تحلیل داده ها 40
3 -5 انواع روشهای پیش بینی 40
3-6 روشهای کمی پیش بینی 41
3-6-1 روش هموارسازی هالت وینترز 42
3-6-2 مدلهای ARMA وARIMA 42
3-7 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) 45
3-8 آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی) 46
3-9 روش تحلیل دادهها 46
3-10 بررسی نمودارارزش واردات برنج 46
فصل چهارم (یافته های پژوهش)
4-1 مقدمه 50
4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) 50
4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته) 51