بررسی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

بررسی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان|32009487|بررسی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان,طرحواره های درمانی,تعارضات زناشویی,سلامت روان,تعاریف تعارض زناشويي,انواع تعارضات خانوادگی,تعارضات والدین با فرزندان,جایگاه سلامت روان در جامعه,طرحواره‌های ناسازگار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پایان نامه حاضر با عنوان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در 314 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل انجام گردیده است.در اين پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است .جامعة آماري اين تحقيق، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه گرمسار مي‌باشند، كه در سال 93-1392 مشغول به تحصيل بوده اند.روش نمونه‌گيري در اين پژوهش از نوع تصادفي بود. بدين صورت كه در اين پژوهش 100 نفرازدانشجویان متاهل به طور تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه تعارض زناشویی و سلامت روان به عنوان پیش آزمون رویانها اجرا گردید. سپس 30 نفراز کسانیکه کمترین نمره را به دست اورده اند بصورت تصادفی در دو گروه 15نفره ازمایش وکنترل جایگزین شدند.گروه آزمايش، آموزش طرحواره درمانی را در 8 جلسه دريافت كرد درحاليكه گروه كنترل هيچگونه آموزشي دريافت نکرده است. سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد تا نتايج دو گروه با هم مقايسه شود. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ) و سلامت روان گلدبرگ بوده است. در پژوهش حاضر براي آزمون فرضيه‌ها از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد. که یافته ها نشان داد آموزش طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل موثر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با 95 درصد اطمینان میتوان گفت طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل موثر است.

مقدمه
با توجه به مساله پژوهشگر با اهتمام نسبت به کاهش مشکلات تعارضات زناشویی که از مسولیتهای اساسی حوزه مشاوره و روانشناسی در هر جامعه ای می باشد به تدوین پژوهش حاضر به منظور ارایه پیشنهادات کاربردی برای مشاوران حوزه خانواده درمانی نموده است و لذا پزوهش حاضر به پنج فصل مجزا تقسیم شده است. در فصل اول به کلیات پژوهش که شامل بیان مساله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه ها وتعاریف واژگان می باشد پرداخته شده است. در فصل دوم به مبانی و چارچوب نظری و پیشنه تحقیقاتی اشاره شده و درفصل سوم به روش وجامعه آماری ، نمونه گیری و حجم نمونه وابزار تحقیق پرداخته شده است. درادامه در فصل چهارم به تحلیل توصیفی و استنباطی و درفصل پنجم محقق نتیجه گیری و ارایه محدودیت ها و پیشنهادات پرداخته است.

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه 1
بيان مسئله 2
اهميت و ضرورت انجام پژوهش 6
اهداف پژوهش 7
فرضيه هاي پژوهش 7
تعاريف اصطلاحات
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
مبانی نظری 10
بخش اول : تعارض زناشويي 10
تعاریف تعارض زناشويي 10
حل مسئله زناشویی 17
نظريات سبب شناسي تعارض زناشويي 19
رويکرد روان پويايي (روان تحليلي) 19
رويکرد رفتاري- شناختي 20
نظريه مبادله اجتماعي 22
نظريه ارتباطي 23
انواع تعارضات خانوادگی 25
تعارضات زناشویی 25
تعارضات والدین با فرزندان 25
تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط زناشویی 25
تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط والدین با فرزندان 26
اهمیت آموزش مهارت های ارتباطی 26
بخش دوم: سلامت روان 29
تعریف سلامت روان 30
جایگاه سلامت روان در جامعه 31
ويژگي هاي سلامت روان 33
دیدگاههای مربوط به سلامت روان 33
دیدگاه مزلو 33
دیدگاه روانی – اجتماعی و زیستی –روانی 34
دیدگاه اریک اریکسون 34
دیدگاه اریک برن 35
دیدگاه اریک فروم 37
دیدگاه لورنز 38
دیدگاه اسکینر 39
رویکرد روانکاوی 39
دیدگاه یونگ 40
دیدگاه موری 41
دیدگاه انسانگرایانه 42
بخش سوم: طرحواره درمانی 43
مفا هیم طرحواره 43
منشأ طرح‌واره‌ها 45
طرحواره درمانی یانگ 46
حیطه‌های طرحواره‌ها 47
حیطه‌ی یک: بریدگی و طرد 47
رها شدگی ـ بی‌ثباتی 48
محرومیت هیجانی 48
بی‌اعتمادی ـ بد رفتاری 48
نقص ـ شرم 48
انزوای اجتماعی ـ بیگانگی 49
حیطه دو: خودگردانی و عملکرد مختل 49
وابستگی ـ بی‌کفایتی 49
آسیب‌پذیری نسبت به صدمه یا بیماری 49
گرفتار ـ خودتحول نایافته 49
شکست 50
حیطه‌ی سه: حد و مرزهای مختل 50
استحقاق ـ بزرگ منشی 50
خودکنترلی بی‌کفایت ـ خود قانون‌مندی ناکارآمد 50
حیطه‌ی چهار: هدایت شدن توسط دیگران 50
اطاعت 51
ایثار 51
پذیرش جویی ـ جلب توجه 51
حیطه‌پنج: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری 51
منفی گرایی ـ بدبینی