مقیاس خود کارآمدی شرر

مقیاس خود کارآمدی شرر|31027560|مقیاس,خود,کارآمدی,شرر,مقیاس خود کارآمدی شرر, مقیاس خود کارآمدی شرر ,مقیاس خود کارآمدی شرر , مقیاس خود کارآمدی شرر,مقیاس خود کارآمدی شرر
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقیاس خود کارآمدی شرر هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


دانلود ورد با موضوع دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد صفحه : 2 صفحه


فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش


آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

این پرسشنامه توسط شرر و همکارانش درسال 1982 ساخته شدو دارای 23 ماده است که 17 ماده آن مربوط به خودکارآمدی عمومی و 6 ماده دیگرمربوط به تجارب خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعی است(نجفی و فولادچنگ،1386) .
در تحقیق حاضر از مقیاس 17 ماده ای استفاده شد. آزمون خودکارآمدی، عقاید فردی مربوط به توانایی اش برای غلبه برموقعیت های مختلف را اندازه گیری می کند.این آزمون برپایه ی مقیاس پنج رتبه ای لیکرت تنظیم شده است،بدین صورت که پاسخ کاملا مخالف،نمره 1 و پاسخ کاملا موافق،نمره 5 می گیرد. نمرات بالا نشان دهنده ی احساس خودکارآمدی بالادرفرد است .درنمره گذاری این آزمون،سوالهای 15،13،9،8،3 در جهت موافق و مابقی سوالها به صورت وارونه نمره گذاری می شوند.
شرر و همکارانش(1982)آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 86/. بدست آوردند و برای سنجش اعتبارسازه مقیاس خودکارآمدی از همبستگی آن بامقیاس کنترل درونی-بیرونی راتر، مقیاس درجه قابلیت اجتماعی مارلو و کراو(1964)، مقیاس بیگانگی از خود بارآن در(1953) و مقیاس شایستگی فردی روزنبرگ در(1965) استفاده کردند(براتی،1376،به نقل ازنجفی وفولادچنگ،1386). براساس بررسی های انجام شده بین نمرات خودکارآمدی ومقیاس کنترل درونی-بیرونی،همبستگی منفی متوسط،بین مقیاس درجه قابلیت اجتماعی و خودکارآمدی همبستگی مثبت متوسط وبین بیگانگی از خود و شایستگی با خودکارآمدی، همبستگی مثبت متوسط بدست آمده است(نجفی و فولاد چنگ، 1386).
همچنین مطالعات آنها نشان دادکه بین نمرات این پرسشنامه و موفقیت در شغل و تحصیل، همبستـگی مثبت وجود دارد. کـرامتی،(1380)آلفـای کرونبـاخ آن را در نمونه های ایرانی 86/. بدست آورد .
براتی(1376، به نقل از نجفی و فولادچنگ،1386) برای به دست آوردن روایی سازه آزمون همبستگی آن را بامقیاس عزت نفس برابر61/. گزارش داده است. وی پایایی آزمون خودکارآمدی رادر دانش آموزان سال سوم دبیرستان باروش اسپیرمن–براون باطول برابر 76/.و با طول نابرابر 76/.و از روش دونیمه کردن گاتمن نیز 76/.به دست آورده است. وی برای اطمینان از پایایی،آلفای کرونباخ رادر نمونه برابر با80/. به دست آورد. نجفی و فولادچنگ(1386)نیزآلفای کرونباخ این پرسشنامه را80/.گزارش کردند.
رديف
عنوان
كاملاً موافقم
موافقم
نظري ندارم (حدوسط)
مخالفم
كاملاً مخالفم
1
وقتي طرحي مي ريزم ، مطمئن هستم مي توانم آن را انجام دهم.
2
يكي از مشكلات من اين است كه وقتي مي بايست كار را انجام دهم، نمي توانم از عهده آن برآيم .
3
اگر نتوانم كاري را بار اول انجام دهم ، به تلاشم براي انجام آن ادامه مي دهم.
4
وقتي كه اهداف مهم براي خود تعيين مي كنم ، بندرت به آنها دست مي يابم.
5
قبل از تمام كردن كارهايم، آن را رها مي كنم .
6
از روبرو شدن با مشكلات اجتناب مي كنم.
...