بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده دربورس

بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده دربورس|31022463|بررسی کامل اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,اثر كيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كيفيت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده دربورس هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بررسی کامل اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دارای 158 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 158 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 )مقدمه 4
2-1 )تاریخچه مطالعاتی 5
3-1) بیان مساله 7
4-1) فرضیه های پژوهش 11
5-1) اهداف پژوهش 11
6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش 12
7-1 ) حدود مطالعاتی 13
1-7-1)قلمرو موضوعی 13
2-7-1) قلمرو زمانی 13
3-7-1) قلمرو مکانی 13
8-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات 14
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 17
2-2) کیفیت حسابرسی : 17
1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی 18
2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی 20
1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی 22
2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی 23
3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی 24
4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی 26
5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی 33
3-2) اندازه حسابرس 35
4-2) تخصص گرایی در صنعت 37
5-2) دوره تصدی حسابرس 39
6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد 40
1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 40
2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن 41
7-2 نظریه مدیریت سود 43
1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 44
2-7-2 منتخب نظریه های رقیب 46
3-7-2نظریه ی شرکت 47
4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها 49
5-7-2)مديريت سود 51
1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش 53
2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی 53
3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی 53
6-7-2) انگیزه های مدیریت سود 54
1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی 54
2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی 55
3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب 55
4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی 56
5-6-7-2) تعویض مدیریت 56
7-7-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد 56
8-2)مفاهيم مختلف سود 58
1-8-2)سود 58
2-8-2) اهداف گزارشگري سود 58
3-8-2) پيش بيني سود و استفاده كنندگان پيش بيني سود 59
4-8-2) فوايد سود براي سرمايه گذاران 60
5-8-2) تئوری نمایندگی 62
6-8-2) انواع قراردادها و نظريه نمايندگي 65
1-6-8-2) قرارداد برمبناي رفتار يا زمان 66
2-6-8-2) قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك 67
7-8-2) هموار سازي سود 67
1-7-8-2) انواع هموارسازي سود 69
2-7-8-2) روش های هموارسازی سود 71
8-8-2) حسابداري تعديلات جامع 71
9-8-2) حساب سازي 72
9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی 72
10-2) بحث کلی 76
11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر 81
1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور 81
2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور 90
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 )مقدمه 96
2-3) روش پژوهش 96
3-3) پرسش های تحقیق 96
4-3) مدل تحلیلی تحقیق 97
5-3) جامعه و نمونه آماری 101
1-5-3) جامعه آماری 101
2-5-3) نمونه آماری 102
6-3) فرضیه های پژوهش 102
7-3) گرد آوری اطلاعات 103
8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش 103
1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 103
2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW) 104
3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط 105
4-8-3) تحلیل رگرسیون 105
5-8-3) ضریب همبستگی پیرسون 106
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 108
2-4آمار توصيفي 109
3-4 آزمون نرماليتي 110
5-3 بررسي ضريب همبستگي بين متغيرها 111
6-3 بررسي مدل با استفاده از تحليل رگرسيوني 112
7-4تفسير مدل: 115
8-4 رگرسيون چندگانه حاصل از روش گام به گام 115
9-4 تفسير مدل: 117
10-4 آزمون فرضیه ها 117
11-4 بررسي اعتبار مدل 119
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 122
2-5) نتایج آزمون فرضیه ها 122
1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول: 122
2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 123
3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم: 124
3-5) نتیجه گیری 125
4-5) پیشنهادها 125
1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 125
2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 126
5-5) محدودیت های پژوهش 127
پیوست ها
خروجی نرم افزار 130
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 140
منابع لاتین: 141
چکیده انگلیسی 146جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی 29
جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس 34
جدول (1-4) آماره 109
جدول (2-4)فراوانی 109
جدول( 3-4) آزمون کولمو گرو - اسمیرینو 110
جدول (4-4) همبستگی 111
جدول( 5-4) تحیل واریانس 112
جدول (6-4) خلاصه مدل 113
جدول (7-4) براورد ضرایب 114
جدول (8-4) خلاصه مدل رگرسیون چند گانه 116

نمودار(1-1) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه 7
نمودار (1-2) چارچوب كيفيت حسابرسي 19
نمودار (2-2)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی 21
نمودار (3-2) انواع هموارسازی سود 70
نمودار(1-4) ناحیه رد یا عدم ردفرض صفر 114

چكيده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان¬های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می¬شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود

مقدمه:
از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک سو بر اساس تئوری نماینگی مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مديريت سود زمانی رخ می دهدكه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت وگزارش های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد. و از سوی دیگر درست در نقطه مقابل، اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم، نقش اساسی در جهت بوجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در واقع حسابرسی میکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا ایجاد می کند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که کیفیت حسابرسی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.