بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)|31022423|بررسی کامل ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA),تحلیل پوشش داده ها (DEA), کارایی, ارزیابی عملکرد, رتبه بندی, ترازنامه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بررسی کامل ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)
دارای 136 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 136 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 4
1-5- سؤالات تحقیق 4
1-6- فرضیه ها 4
1-7- مدل مفهومی 4
1-8- قلمروتحقیق 6
1-8-1قلمرو موضوعی 6
1-8-2قلمرو مکانی 6
1-8-3- قلمرو زمانی 6
1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-1-1شرکت تعاونی 10
2-2- مروری بر ادبیات موضوع 11
2-2-1- تعاریف ارزیابی عملکرد 11
2-2-2- سابقه ارزیابی عملکرد 12
2-2-3- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران 12
2-2-4- فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد 13
2-2-5- اثرات ارزیابی عملکرد 14
2-2-6- اهمیت ارزشیابی عملکرد 14
2-2-7- ابعاد ارزیابی عملکرد 15
2-2-7-1عملکرد کارکنان 15
2-2-7-2ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان 15
2-2-7-3- ارزیابی عملکرد مدیر 15
2-2-8- تعریف کارایی 16
2-2-9- مفهوم بهره وری 17
2-2-10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی 19
2-2-10-1روشهای پارامتری 19
2-2-10-2 روشهای غیرپارامتری 19
2-2-11انواع کارایی 22
2-2-11-1 كارايي فني يا تكنيكي 22
2-2-11-2 كارايي تخصيصي 23
2-2-11-3 كارايي اقتصادي 23
2-2-11-4 كارايي مقياس 23
2-2-12 روش تحلیل پوشش دادهها 24
2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها 26
2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی 26
2-2-13-2روش تحلیل پوششی داده ها 26
2-2-14 تحلیل پوششی داده ها 27
2-2-15 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها 30
2-2-16 مزایای روش تحلیل پوششی دادهها 37
2-2-17معایبDEA 37
2-2-18 ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها 38
2-2-19 قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی دادهها 38
2-2-20 رتبه بندى در روش تحلیل پوششی دادهها 38
2-3 پیشینه تحقیق 39
2-3-1 تحقیقات خارجی 39
2-3-2 تحقیقات داخلی 42
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 46
3-2 جامعه آماری 46
3-3 پارامترها 47
3-3-1 ورودی¬ها 47
3-3-2 خروجی¬ها 47
3-4 شاخص¬ها (پارامترهای) ورودی 48
3-4-1 کل دارایی 48
3-4-2 حقوق صاحبان سهام 49
3-5 شاخص¬ها (پارامترهای) خروجی 50
3-5-1 نسبت جاری 50
3-5-2 سود خالص 51
3-5-3 شاخص EPS 52
3-5-4 رشد فروش 53
3-6 روش گردآوری داده¬ها 54
3-7 روش¬های آماری مورد استفاده 54
3-8 درباره نرم¬افزار DEA-SOLVER 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 57
4-2اطلاعات تحلیلی برای DMUها توسط DEA-SOLVER 57
4-2-1 تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل CCR-Inputو CCR-Output 57
4-2-2تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل BCC-InputوBCC-Output 96
4-3 رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارادرمدلCCR-InputوCCR-Output 133
4-3-1 واحدهای کارا در سال 90 در مدلCCR-InputوCCR-Output 133
4-3-2واحدهای ناکارا در سال 90 درمدلCCR-InputوCCR-Output 133
4-3-3واحدهای کارا در سال 91درمدلCCR-InputوCCR-Output 134
4-3-4واحدهای ناکارا در سال 91 درمدلCCR-Input وCCR-Output 134
4-4رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا درمدل BCC-Input و BCC-Output 135
4-4-1واحدهای کارا درسال 90 درمدلBCC-InputوBCC-Output 135
4-4-2 واحدهای ناکارا درسال 90 درمدلBCC-InputوBCC-Output 135
4-4-3واحدهای کارا درسال 91 درمدلBCC-InputوBCC-Output 136
4-4-4واحدهای ناکارا درسال 91 درمدلBCC-Input وBCC-Output 136
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 138
5-2 خلاصه و نتیجه گیری 138
5-3 محدودیت های تحقیق 139
5-4 پیشنهادهای کاربردی تحقیق 139
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 140
5-6 فهرست منابع و مآخذ 141
5-6-1 منابع فارسی 141
5-6-2 منابع انگلیسی 145

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1- كل دارايي 48
جدول3-2- حقوق صاحبان سهام 49
جدول3-3- نسبت جاري 50
جدول3-4- سود خالص 51
جدول3-5- شاخص EPS 52
جدول3-6- رشد فروش 53
جدول4-1- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 90 58
جدول4-2- جدول وزنی DEA برای مدلCCR ورودی محور سال 90 62
جدول4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90 63
جدول4-4- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90 65
جدول4-5- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90 68
جدول4-6- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90 72
جدول4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90 73
جدول4-8– رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90 75
جدول4-9- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91 78
جدول4-10- جدول وزنی DEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91 82
جدول4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91 83
جدول4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91 85
جدول4-13- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91 87
جدول4-14- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91 91
جدول4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 92
جدول4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 94
جدول4-17- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90 97
جدول4-18- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90 101
جدول4-19- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 102
جدول4-20- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 104

جدول4-21- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90 106
جدول4-22- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90 110
جدول4-23- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 111
جدول4-24- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 113
جدول4-25- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91 115
جدول4-26- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91 119
جدول4-27- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 120
جدول4-28- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 122
جدول4-29- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91 124
جدول4-30- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91 128
جدول4-31- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 129
جدول4-32- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 131

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-1- مدل مفهومی 5
نمودار2-2- انواع کارایی از دیدگاه فارل 22
نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها 26
نمودار 2-4- مرز فارل 27
نمودار2-5- مرز فارل برای مدل MAJ 34
نمودار4-1- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90 64
نمودار4-2- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90 66
نمودار4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90 74
نمودار4-4 – رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90 76
نمودار4-5- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91 84
نمودار4-6- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91 86
نمودار4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 93
نمودار4-8- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 95
نمودار 4-9- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 103
نمودار4-10- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 105
نمودار4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 112
نمودار4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 114
نمودار4-13- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 121
نمودار4-14- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 123
نمودار4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 130
نمودار4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 132

چکیده
یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم.
کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.
پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند.
کلید واژگان: تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارایی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، ترازنامه.