بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی مناطق روستایی مجاور با مرز (مطالعه موردی: دهستان دوس

بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی مناطق روستایی مجاور با مرز (مطالعه موردی: دهستان دوس|31012318|دانلود فایل کامل بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی مناطق روستایی مجاور با مرز
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی مناطق روستایی مجاور با مرز (مطالعه موردی: دهستان دوس هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل کامل بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی مناطق روستایی مجاور با مرز
در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

امنیت اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی و از اصول مهم و زیرساختهای اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محسوب میشود و از این رو همیشه مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی کشورها بوده است. لذا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی مناطق روستایی مجاور با مرز در دهستان دوست محمد، شهرستان هیرمند میباشد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی ۴۱۷۴ خانوار دهستان دوست محمد تشکیل دادهاند. که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۵۲ نفر از سرپرستان خانوارها برآورد گردید. در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده، که برای گردآوری دادههای مربوطه از پرسشنامه استفاده شد. سپس پرسشنامههای جمعآوری شده را با استفاده از روش T تک نمونهای در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج تحقیق نشان میدهد که: از نظر سرپرستان خانوارها از لحاظ بعد امنیت اقتصادی گویههای امنیت حین حمل پول به مقدار زیاد با میانگین ۳/۵۶ و ضریب تغییرات ۰/۱۸ و امنیت موقع رها کردن ماشین با میانگین ۳/۲۵ و ضریب تغییرات ۰/۲۳ دارای بیشترین تأثیر میباشند.

کلمات کلیدی: مرز، امنیت اقتصادی، مناطق روستایی، شهرستان هیرمند.

.۱ مقدمه

مناطق مرزی به دلیل تماس با محیطهای گوناگون داخلی و خارجی، از ویژگیهای خاصی برخوردارند. وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز، بین کشورهای مجاور و آسیبپذیریها و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژهای را در فرآیند برنامهریزیهای توسعه، امنیت و آمایش کشور به مناطق مرزی داده است .[۱۰] از آنجا که حفاظت از مرزهای هرکشور از مهمترین مسایل حکومت است، دولتها در یکصدسال اخیر حاکم بر کشورمان سیاستهای متعددی را برای مرزنشینان اتخاذ نمودهاند. این سیاستهاعمدتاً به منظور کاهش بحران بیکاری، فقر، مفاسد گوناگون اجتماعی، ایجاد اشتغال، کاهش قاچاق کالا، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش انگیزههای مهاجرت و… بوده است .[۷] توجه به امور اقتصادی مردم به نوعی در خدمت اهداف سیاسی بوده است؛ زیرا رفاه اقتصادی، مردم را ترغیب به ماندن در مرزها نموده و حفاظت از مناطق مرزی را برای حکومت تسهیل میکرده است. همچنین مرزنشینان به هنگام بروز بحرانهای سیاسی، مثل جنگ، مدافعان اولیه و اصلی حدود و ثغور کشورند. لذا مسائل مردمان مناطق مرزی نیز در کانون توجه آنان قرار میگیرد .[۱۱] در گذشته متفکران اجتماعی به موضوع امنیت اجتماعی توجه داشتند، اما امروزه مفهوم احساس امنیت به عنوان مفهومی جدید در جامعه شناسی قد برافراشته است. این رویداد که پس از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست. به واسطه تغییر و تحولاتی که پس از جنگ جهانی دوم بر جوامع حاکم گردید، مشخص شد که بعد ذهنی امنیت (احساس امنیت)، اهمیت غیرقابل انکاری پیدا کرده است، زیرا این احساس ناشی از تجربههای عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است و فقط به به شاخصهای امنیت قابل تقلیل نیست .[۳] امنیت به روند توسعه و رشد همه اقشار مردم کمک میکند و سرانجام به توسعه همهجانبه جامعه میانجامد .[۱۴] گاهی اوقات ساختارهای اجتماعی و انتظامی جامعه و شاخصهای لازم، امنیت بالایی را در جامعه نشان میدهد، اما برداشت افراد از فضای اجتماعی یا اطلاعات آنان در مورد دیگران، آنان را در مخمصه روانی احساس ناامنی قرار میدهد .[۱۳] بیتردید در ایجاد امنیت و احساس امنیت عوامل گوناگونی دخالت دارند که فقدان آنها برقراری احساس امنیت را کند کرده یا مانع از تحقق آن شده است .[۶] ضرورت مطالعه و تحقیق در خصوص مسئله مطرح شده، از آنجا ناشی میشود که بررسی مفهوم امنیت نشان داده است که هر چند تشخیص نمودهای این مفهوم نسبتاً ساده است، اما اغلب در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم و آن را تجربه میکنیم و بسیاری از اعمال و رفتار ما به امنیت اتکا داشته و بر مبنای آن تنظیم میگردد .[۲] لذا هدف ما در تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی روستاهای همجوار با مرز در شهرستان هیرمند میباشد.