پرسشنامه سبک رهبری کلارک

پرسشنامه سبک رهبری کلارک|31011872|پرسشنامه سبک رهبری کلارک ,پرسشنامه سبک رهبری,پرسشنامه,سبک رهبری کلارک
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پرسشنامه سبک رهبری کلارک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل کامل پرسشنامه سبک رهبری کلارک
در4 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.


توضیحی از پرسشنامه:
پرسشنامه سبک رهبری در سال 1998 توسط کالرک به منظور مشخص ساختن سبک رهبری و مدیریت افراد در سازمان ساخته شد. این آزمون دارای 30 عبارت و 3 زیرمقیاس سبک رهبری خودکامه)دستور دهنده(، دموکرات)مشارکتی(، واگذار کننده)غیردستور دهنده( است. هر یک از زیرمقیاسها از 10 عبارت تشکیل یافته است. آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 5درجه ای )از تقریباً همیشه تا تقریباض هرگز( میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات بیان کند. با محاسبه نمره آزمودنی در 3 زیرمقیاس

سبک رهبری وی مشخص می شود. به عبارت دیگر زیرمقیاسی که آزمودنی در ان بیشترین امتیاز را کسب کرده است نشان دهنده سبک رهبری وی است.

شیوه نمره گذاری
در جای خالی زیر نمره مربوطبه هر عبارت را مشخص کنید. مثالً اگر در مورد جمله شماره 8 عدد 0 )گاهی اوقات( را عالمت زدهاید، جلوی شماره 8 در جدول زیر عدد 0 را قرار دهید. وقتی جای خالی مربوط به همه عبارات را وارد کردید اعداد هر ستون را با هم جمع کنید.