رساله طراحی پلی کلینیک

رساله طراحی پلی کلینیک|31010960|رساله طراحی پلی کلینیک,مطالعات طراحی پلی کلینیک,برنامه فیزیکی طراحی پلی کلینیک,ضوابط و استانداردهای طراحی طراحی پلی کلینیک
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان رساله طراحی پلی کلینیک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این فایل معماری به بررسی می پردازد.
در فرمت word قابل ویرایش و در 249 صفحه می باشد.

بخشی از محتوا ::
بامطالعه تاريخ جوامع مختلف مشاهده مي کنيم که انسانها در دوران هاي مختلف همواره متوجه ساخت بناهايي بمنظور مداواي بيماران بوده اند و از سالها قبل در شهرها و مراکز جمعيتي ساختمانهايي باعنوان کلينيک احداث مي شده است .امروزه با پيشرفت علم پزشکي نياز به فضاهاي درماني به مراتب بيشتر شده و در همه شهرها ساختمانهايي تحت عنوان پلي کلينيک ساخته مي شوند که به فعاليتهاي پزشکي مي پردازند فهرست مطالبمطالعات پلی کلینیکمقدمهنیاز به پلی کلینیک در کشوربرآوردنیاز به تخت پلی کلینیکی و پزشکبرنامه پزشکیمرحله توصیفی یا تشخیص اوضاعلوازم و تجهیزاتنیروی انسانیمنابع مالیآمارو اطلاعاتآمارحیاتیآمار بهداشتآمار مربوط به استفاده از پلی کلینیکهاعوامل متفرقهمراقبت های پزشکی به طرق مختلفشاخص تختپلی کلینیک از بعد منطقه‌ایمثال عملی برای محاسبه تعداد تختخوابهاظرفیت پرسنل پلی کلینیکمطالعات طراحی کلینیک تخصصیآشنایی با عملکرد آزمایشگاه در کلینیکخط مشی هاروش هاقوانین و مقرراتشرایط محیطیوسایل و تجهیزاتمسولیت سازمانی ، تعداد مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز آنهافضای فیزیکینیازهای فیزیکی و روحی و روانی کارکناننظارت یا کنترلکنترل کیفیتسوابق و مدارکآزمایشات بیوشیمیآزمایشات باکتری شناسیآزمایشات خون شناسیآزمایشات انگل شناسیآزمایشات بافت شناسیآزمایشات آسیب شناسیاجزای مورد استفاده در اتاقآزمایشات ویروس شناسیآزمایشات سرم شناسی خون و بانک خونفضاهای مختلف آزمایشگاهیعناصر وفضاهای تشکیل دهنده آزمایشگاهانواع سیر کولا سیون در آزمایشگاهدیاگرام ارتباطی فضاهاتعریف کلی کلینیکالزامات کلی مجموعه کلینیک های تخصصیاجزای فضاییمجموعه قلبمجموعه چشم پزشکیمتخصص اطفالمتخصص گوش و حلق و بینیبخش بیماریهای داخلیسازماندهی فضا هامبلمان فضاییرهنمودهای طراحی مجموعهبخش شنوایی سنجیضوابط طراحیضوابط طراحیرهنمودهای طراحیبخش زنانرهنمودهای طراحیرهنمودهای طراحی بخشبخش ارتوپدیرهنمود طراحیپلی کلینیک شبانه روزیمبلمان فضاییرادیولوژی (Radiology)فلوئورسکوپی ( fluoroscopy )رادیوگرافی (Radiography)توموگرافی کامپیوتری (computerized tomographyماموگرافی تشخیصی (Mammography)هدف ماموگرافی تشخیصیسونوگرافی (Sonography)سی.تی.اسکن (ct.scan)دستگاه سی تی اسکنRadiology اصول تاریکخانهمقدمهتاریخچهتقسیم بندی فیلم های رادیوگرافی1ـ رادیولوژی تشخیصپرتو درمانیداروی هسته ایریز فضاهای کلینیک دندانپزشکیتویضیح زیر فضاهاضوابط و مقررات محیط دندانپزشکیبهداشت محیطنکات اصلی در ضد عفونی کردن سطوح محیط کاردر نظر گرفتن اصول کنترل عفونت در طراحی مطباسترالیزاسیون وسایل دندانپزشکیروشهای فیزیکی استریلیزاسیون شامل موارد زیر استروشهای شیمیایی استریل کردن شامل موارد زیر استمشخصات استرالیزاسیون با اتو کلاومشخصات استرالیزاسیون توسط حرارت خشکرنگفضاهای جانبیپذیرشاجزای مبلماننکاتی که در طراحی باید رعایت شودهال و سرای انتظارنکات طراحیانتظارصندوقمحاسبه مساحت صندوقداروخانهقسمت های مختلف یک داروخانه می تواند شامل1.بخش اداری2.اجزای بخش اداریمدیریتاجزای داخلی اتاق مدیرمبلمان داخلیبایگانیفضای مورد نیاز به این مکان شامل دو بخشامور مالیاجزای مبلمانحراستاجزای داخل اتاق حراستسالن کنفرانس و تشکیل جلسهاجزای مبلماننور و روشناییمکان قرارگیریاتاق استراحت پرسنلاجزای مبلمانرختکن پرسنلرختشویخانهغذاخوری پرسنلابعاد و اندازه های این فضا به موارد زیر بستگی دارد .ابعاد انواع میز غذاخوریآشپزخانهامکانات ضروریاجزای مبلماننکاتی برای طراحی غذا خوریآبدارخانهانبارهاانبار مواد مصرفیانبار مواد استریلنمازخانهسرویس های بهداشتیسرویسهای بهداشتی مراجعینسرویس های بهداشتی کادراتاق نظافتسرایدارپارکینگبررسی یکی از نمونه هافهرست کتابهای مرتبطفهرست سایتهای مرتبطتاسیسات کلینیکفن کویل (fan coil)دستگاه های هوا سازفرآیند های داخل دستگاه های هواساز
اجزاء داخل هواساز و نحوه قرارگیری آنهامزایای هواسازیچیلراجزاء چیلرهای جذبیشباهت چیلر جذبی و چیلر تراکمینکاتی در مورد موتور خانهوسایل تولید سرما ( برودت )روش کار ایرواشرفصل دوازده روشهای ساختار و سیستم ساختمانیگرمای؛ تهویه و تهویه مطبوع (HVAC )کنترل بوهاسیستم لوله کشیگازهای پزشکیکنترل صداسیستم ارتباطی مطب های پزشکیلیست کنترلپارتیشن ها ( جدا سازها )درهالوله کشیسیستم ارتباطیسیستم مکانیکیکابینت چوبیروشناییالکتریکسایر مواردخوی و صفت انسانی دادن به پلی کلینیکبه همراه تصاویرمنابع و ماخذ