بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس دربین دختران مقطع سوم راهنمايي

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس دربین دختران مقطع سوم راهنمايي|31009815|بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس دربین دختران مقطع سوم راهنمايي,تحقیق بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس دربین دختران مقطع سوم راهنمايي,مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس دربین دختران مقطع سوم راهنمايي,پروژه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وس
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس دربین دختران مقطع سوم راهنمايي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این فایل word که به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 62 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::
تجارب هیجانی از دیر باز به عنوان متدی مرکزی درمانگری در نظر گرفته شده است ودرماندگی هیجانی عمده ترین عامل انگیزش برای جستجو درمان است .بر همین اساس نظم جویی عاطفی ،اختلال های عاطفی ،پیوند هیجانی وفرایند تحول نظم جویی عواطف از مباحث مورد توجه روان درمانگران است امروز این امر مورد قبول قرار گرفته است که تنظیم عواطف وطرح یابی زیست شناختی کاملاً وابسته بهم هستند.در دهه های اخیر با تأثیر هیجان در کارکرد شخصیت وسلامت روان تأکید فراوانی شده است ومطالعات روزافزونی به منظور بررسی اینکه افراد چگونه با حوادث هیجانی واسترس زا او کنار می آیند وتأثیرات ضمن این روش ها بر سلامت جسمی ودور از اختلالات رفتاری ماند ضعف روانی ووسواس می شود .
گاهی اوقات هیجانها واحساسات باعث اعمالی ویا رفتاری در فرد می شود که انجام بیمارگونه انها باعث می شود که اختلالاتی را در فرد به وجود بیاورد که یک نوع از این رفتارها می توان بگوییم که وسواس وتکرر در رفتار واعمال به علت اینکه فرد نتوانسته هیجان خود را کنترل کند گاهی در فرد بوجود می آورد وهمین طور باعث مشکلاتی خواه یا ناخواه می شود که در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی ووسواس در بین دختران وپسران سّوم دبیرستان شهرستان ابهر که فرضیه های تحقیق عبارتند از اینکه بین وسواس وهوش هیجانی رابطه معنی داری وجد دارد وهمین طور هوش هیجانی در بین دختران وپسران وهمین طور وسواس در بین دختران وپسران دارای تفاوت معنی داری است . که جهت آزمون فرضیه های جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان سوم دبیرستان شهرستان ابهر است که‌آزمون ویژگیهای شخصیت بحث وسواس وضعف روانی اجرا گردیده وهمین طور آزمون هوش هیجانی بار این که طبق جامعه مورد مطالعه وبرآورد کل آن ۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وبا بدست آوردن نمرات خام وبا استفاده از روش آماری ضریب هم بستگی و tمتغییر مستقل فرضیه ها را مورد آزمون قرار داده ایم که نتایج بدست‌آمده حاکی از آن است که بین وسواس یا ضعف روانی و هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود دارد وهمین طوربین وسواس در دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد وهمین طور هوش هیجانی در بین دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد ووسواس در دختران بیشتر از پسران است وهمین طور هوش هیجانی در بین دختران بیشتر از پسران است وسطح معنی داری آن در بین ۵%قرار دارد.
فهرست مطالب
مقدمه ۷
بیان مسأله ۹
اهداف تحقیق ۱۰
اهمّیت وضرورت تحقیق ۱۰
فرضیه تحقیق ۱۱
تعاریف عملیاتی ونظری واژه ها ومفاهیم ۱۱
هوش هیجانی (تعریف نظری ) ۱۱
وسواس (تعریف نظری ) ۱۱
تعریف عملیاتی هوش هیجانی ۱۲
تعریف عملیاتی وسواس ۱۲
هوش هیجانی را بشناسیم ۱۴
۱- مهارتهای درون فردی شامل ۱۵
۲- مهارتهای میان فردی شامل ۱۵
۳- سازگاری شامل ۱۶
۴-کنترل استرس شامل ۱۶
۵- خلق عمومی شامل ۱۶
چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد ؟ ۱۶
مؤلفه های هوش هیجانی ۱۹
سنجش برای هوش هیجانی ۲۱
هوش هیجانی EI ۲۲
اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی ۲۴
تعریف وپیشینه هوش هیجانی ۲۵
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی ۲۷
اختلال وسواس – بی اختیاری ۲۹
۱ – تعریف ۲۹
۲٫ شکل گیری وسواس در جریان تحول ۳۳
۲-۱ رفتارهای آیینی دوره‌ی اول و دوم کودکی ۳۳
۲-۲ رفتارهای آیینی و وسواس – بی‌اختیاری دوره‌ی سوم یا مرحله نهفتگی ۳۴
۲-۳ وسواس ـ بی‌اختیاری در دوره‌ی نوجوانی ۳۶
الف ) وسواسها و رفتارهای بی‌اختیار ۳۷
ب ) فکر وسواسی ۳۸
۳٫ ضوابط تشخیصی اختلال وسواس – بی‌اختیاری براساس DSM IV ۳۹
۳-۱ توصیف ضوابط تشخیصی اختلال وسواس – بی‌اختیاری ۳۹
۴٫ دیدگاههای نظری درباره‌ی اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری ۴۱
۴-۱ دیدگاه روان – پویشی ۴۲
۴-۲ دیدگاه شناختی – رفتاری ۴۸
ب) موضوع گیری شنخاتی – رفتاری ۴۹
۴-۳ الگوی زیست‌شناختی اختلالهای وسواس – بی‌اختیاری ۵۲
جامعه مورد مطالعه ۵۷
حجم نمونه ۵۷
روش نمونه گیری ۵۷
پرسش نامه شخصیت مینه سوتای m.m.p.i ۵۸
هوش هیجانی ۵۹
لزوم آماده سازی آزمون هوش هیجانی ۶۰
معرفی آزمون هوش هیجانی بار – اُن ۶۰
مشخصات آزمون هوش هیجانی بار- اُن ۶۱
مراحل هنجاریابی در اصفهان ۶۳
در مرحله دوم اجراء تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام پذیرفت ۶۴
آزمون نهایی در سومین مرحله اجرا ۶۵
سایر اطلاعات در رابطه با آزمون ۷۱
نتیجه گیری از تحلیل ۷۱
گروه های هدف ۷۱
نحوۀ نمره گذاری ۷۲
روش تحقیق ۷۲
روش آماری مربوط به فرضیه ۷۳
مقدمه فصل چهارم ۷۵
بحث ونتیجه گیری ۸۵
پیشنهادات ۸۷
محدودیت های تحقیق ۸۷
ضمائم ۸۷
منابع مأخذ ۹۸