بررسی مهارتهای شغلی مدیر آموزشگاه و نحوه برنامه ریزی، ارزشیابی، ارتباطات، نظارت بر امور م

بررسی مهارتهای شغلی مدیر آموزشگاه و نحوه برنامه ریزی، ارزشیابی، ارتباطات، نظارت بر امور م|30020759|بررسی مهارتهای شغلی مدیر آموزشگاه و نحوه برنامه ریزی, ارزشیابی, ارتباطات, نظارت بر امور مالی و پیشگیری از حوادث در محیط کار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی مهارتهای شغلی مدیر آموزشگاه و نحوه برنامه ریزی، ارزشیابی، ارتباطات، نظارت بر امور م هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 254

فهرستپيشگفتار.........................................................................................................................تاريخچه مديريت...........................................................................................................فصل اول : تشخيص مفاهيم1-1 : تعاريف مديريت.............................................................................................1-2 : توانايي تشخيص مفهوم مديريت و اصول آن..........................................1-3 : شناسايي مديريت آموزشي و اصول آن...................................................1-4 : وظايف و فعاليت هاي مديريت....................................................................1-5 : فرآيند مديريت..............................................................................................1-6 : مهارت هاي مديران......................................................................................1-7 : اهداف اصلي مديريتي..................................................................................1-8 : سبك هاي مديريتي.....................................................................................1-9 : شناسايي مفهوم آموزش و انواع آن........................................................1-10 : آشنايي با مفهوم سيستم و انواع آن.......................................................1-11 : آشنايي با مفهوم سازمان و انواع آن.......................................................فصل دوم : برنامه ريزي نظارت بر اجراي برنامه ها2-1 : تعريف برنامه ريزي.......................................................................................2-2 : فوايد برنامه ريزي.........................................................................................2-3 : ضرورت و فوايد برنامه ريزي.....................................................................2-4 : محاسن برنامه ريزي.....................................................................................2-5 : محدوديت هاي برنامه ريزي.........................................................................2-6 : ارزيابي، معيارهاي عملكرد، كنترل و نظارت.............................................2-7 : شناسايي فرايند برنامه ريزي آموزشي.......................................................2-8 : شناسايي اصول تدوين اهداف كلي و جزيي دوره آموزشي....................2-9 : شناسايي اصول تحليل محتواي دوره آموزشي.......................................2-10 : تعريف كنترل و نظارت...............................................................................2-11 : ويژگي هاي سيستم كنترل و نظارت مؤثر در سازمان.........................2-12 : فرايند كنترل................................................................................................2-13 : تدابير كنترل و نظارت...............................................................................2-14: انواع كنترل...................................................................................................2-15 : ايجاد كنترل مؤثر.......................................................................................2-16 : مشكلات كنترل...........................................................................................فصل سوم : ارزشيابي از دوره هاي آموزشي3-1 : تعريف ارزشيابي........................................................................................3-2 : اهداف ارزشيابي..........................................................................................3-3 : مزايا يا كاربردهاي ارزشيابي....................................................................3-4 : اصول ارزشيابي جامع و فراگير................................................................3-5 : ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف................................................3-6 : مراحل ارزيابي.............................................................................................3-7 : شاخص هاي ارزيابي.................................................................................3-8 : انواع ارزيابي...............................................................................................3-9 : روش هاي ارزيابي....................................................................................3-10 : مشكلات ارزيابي.....................................................................................3-11 : كاربردهاي ارزيابي عملكرد...................................................................3-12 : شناسايي اصول ارزشيابي در اثر بخشي آموزشي...........................3-13 : سؤالات همراه با پاسخنامه....................................................................فصل چهارم : نحوه ي تهيه گزارش هاي مورد نياز يك آموزشگاه4-1 : شناسايي پايه اي اساسي آئين نگارش....................................................4-2 : شناسايي مقررات مكاتبات اداري...........................................................4-3 : شناسايي اصول استناد به قوانين و مقررات در مكاتبات اداري.........4-4 : شناسايي اصول تهيه گزارش هاي مورد نياز آموزشگاه ها..............4-5 : انواع گزارشات........................................................................................فصل پنجم : برقراري روابط انساني و اصول ارتباطات5-1 : تعريف ارتباطات.....................................................................................5-2 : مفهوم ارتباطات و عوامل تشكيل دهنده آن.........................................5-3 : اهميت ارتباطات......................................................................................5-4 : شناسايي عوامل مؤثر ارتباطي............................................................5-5 : فرايند ارتباطات و عناصر اساسي آن.................................................5-6 : انواع ارتباطات.........................................................................................5-7 : موانع ارتباطات.......................................................................................5-8 : شناسايي سدهاي ارتباطي....................................................................5-9 : ارتباطات افقي، عمودي و مورب...........................................................5-10 : ارتباطات در سازمان...........................................................................5-11 : آشنايي با اصول روانشناسي عمومي................................................5-12 : آشنايي با جامعه شناسي عمومي.......................................................5-13 : شناسايي اصول برقراري روابط انساني..........................................فصل ششم : نظارت بر امور مالي آموزشگاه ها6-1 : تعريف حسابداري...................................................................................6-2 : نقش متدوال مدير مالي..........................................................................6-3 : اصول پذيرفته شده حسابداري.............................................................6-4 : عوامل مؤثر بر تصميمات مالي.............................................................6-5 : اهداف مديريت مالي...............................................................................6-6 : وظايف مديريت مالي..............................................................................6-7 : شناسايي درآمد و هزينه هاي آموزشگاه............................................6-8 : صورت هاي مالي...................................................................................6-9 : عوامل مؤثر بر ساختار مالي.................................................................6-10 : آشنايي با مراكز مالي و اداري مرتبط با آموزشگاه........................فصل هفتم : تهيه محتواي مربوط به خلاقيت و نوآوري هاي مدير7-1 : تعريف خلاقيت و نوآوري......................................................................7-2 : ويژگي هاي افراد خلاق...........................................................................7-3 : شيوه هاي ظهور انديشه هاي نو و بديع ..............................................7-4 : فراگرد يا فرايند خلاقيت..........................................................................7-5 : فنون خلاقيت و نوآوري..........................................................................7-6 : اهميت خلاقيت و نوآوري........................................................................7-7 : موانع خلاقيت و نوآوري.........................................................................7-8 : ارتباط خلاقيت و نوآوري.......................................................................7-9 : چگونه متغيرهاي ساختاري بر نوآوري اثر مي گذارند؟.....................7-10 : نقش مدير در پرورش توانايي خلاقيت و نوآوري افراد....................7-11 : چگونه مي توان خلاقيت و نوآوري را در سازمان تسهيل كرد؟......7 -12 : اخلاق و قدرت.......................................................................................فصل هشتم : نحوه ي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار8-1 : تعريف بهداشت..........................................................................................8-2 : وضعيت بهداشتي جهان...........................................................................8-3 : وضعيت بهداشت در ايران.......................................................................8-4 : نظام عرضه خدمات بهداشتي درماني در سطح كشور..........................8-5 : آشنايي با حوادث شغلي، علل بروز آن و بهداشت محيط كار.............8-6 : اهميت حوادث ناشي از كار.............................................................................8-7 : علل بروز حوادث شغلي (ناشي از كار)........................................................8-8 : اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي وبهداشت كار..............................................................................................................8-9 : عوارض جانبي و اصول انجام كمك هاي اوليه.........................................8-10 : آتش سوزي و اصول انجام آتش نشاني................................................8-11 :بهداشت محيط كار......................................................................................8-12 : آشنايي با وسايل ايمني و بهداشت كار و كاربرد آنها............................8-13 : طبقه بندي بيماري هاي شغلي..................................................................8-14: تعريف آموزش بهداشت.............................................................................8-15 : اهداف آموزشي بهداشت...........................................................................8-16 : روش هاي آموزش بهداشت.....................................................................8-17 : بهداشت محيط زيست..............................................................فهرست منابع...........................................................................................پيشگفتاراين پروژه شرح مختصري است از مفاهيم و مباني و اصول مديريت با نگرشي ژرف و بديع كه نه تنها ناقص اصول سنتي و كلاسيك نبوده بلكه مكمل آن نيز مي باشد.به بيان ديگر مفاهيم نظري صرف نبوده و در حيطه عمل نيز با تمسك به راهكارهاي ارائه شده عينيت مي يابد.در وادي عمل به اصول ياد شده، به بحث رفتار سازماني و نقش انكارناپذير آن در اعمال مديريت صحيح پرداخته است كه رابطه بين مغز و اعمال آدمي دانسته است. لذا بديهي است كه تحول و دگرگوني نيروي كار از جمله اشتغال زنان در مشاغل مديريتي و تغيير اولويتها از جمله رضايت مندي مشتريان مديريت و رفتار سازماني خاصي را مي طلبد كه بتواند همگام و هماهنگ با اين جهان پرشتاب كه مرزهاي جغرافيليي در آن معنا و مفهوم نداشته و سازمانهاي فرامليتي از مشخصات بارز آنست حركت نمايد.هدف اوليه اين كتاب آشنا نمودن دانشجويان عزيز به آخرين پديده ها و دستاوردهاي علمي و مآلاً دستيابي به ابزارهاي مديريتي به منظور اعمال مديريت فراگير كه موفقيت آنان را در عرصه رقابت فشرده كنوني به ارمغان آورد، بوده است. تلاش نگارنده بر اين است كه اين زمينه را با اتكاء به آخرين اطلاعات روز و فن آوري جديد براي آنان فراهم آورد تا بدينوسيله توان مقابله و روياروئي با هر نوع تغيير و تحول آني و فوري و استفاده صحيح

و سريع از فرصتهاي حاصله را در آنان صد چندان سازد. چرا كه وقوف و آگاهي بنوع پديده امكان مواجهه به آن را تحت هر وضعيت و در هر زماني ميسر ميسازد.مديران مؤثر، رهبران مؤثري هستند كه با اعمال مديريت اصولي و كارآمد خود ميتوانند نقش بسزائي در جامعه از طريق مشاركت در صنايع و ارائه خدمات مطلوب ايفاء نمايند و مديران مؤثر و موفق مديراني هستند كه ملبس به جامه علم و تجربه باشند. ديگر زمان آنكه مدير در يك برج بلند و لوكس بنشيند و از راه دور كنترل و دستور دهد سپزي گرديده است. حال زمان آن فرا رسيده كه مردان و زنان سخت كوش و مستعد و اثر بخش با ايجاد انگيزه و تقويت حس همكاري و جلب مشاركت و روابط هم سطح زمام امور را در دست گرفته و مديريت سازمانهاي وسيع و گسترده و پيچيده كنوني را بعهده گيرند چرا كه بدون مشاركت همگاني و بكارگيري كليه عمامل و امكانات، راه رسيدن به موفقيت بس دشوار و خطير است.در دنيايي كه تغيير و تحول در آن لحظه اي بوده و همه شواهد و قرائن مبين محوري بودن نقش نيروي انساني در گشايش تنگناها و توليد فرآورده هاي گوناگون است ميزان اثر بخشي يك مدير مؤثر كاملاً مشهود و محسوس است.لذا ديگر شايسته نيست كه دامنه و حيطه مديريت را با مفاهيم گذشته معنا كرد بلكه بايد تعريفي نو و كاملتر و جامع تر از آن، كه در برگيرنده كليه نيازمنديهاي جامعه در اين خصوص بوده ارائه نمود و بزبان گوياتر و فصيح تر يك مدير خوب در جامعه امروز مي بايست مجهز به كليه الگوها و مدلها و ساختارهاي جديد باشد تا بنحو مقتضي در زمان مناسب از اين عوامل بهره جويد.متضمن رشد و تعالي هر سيستمي مديران كارآمد و لايقي است كه با اتخاذ تدابير و تمهيداتي نو و تفكر و انديشه هاي بديع و خلاق خود بسان كشتي نجاتي باشند كه جامعه را از گرداب نيستي رهانيده و آن را بساحل نجات رهنمون گردند.ساده انديشي است اگر باور كنيم كه با آموزش مطالب نظري مي توانيم چنين مديراني بپرورانيم. تاكيد به آموزش مديران بدون ملحوظ داشتن پرورش آنان از جهات گوناگون رفتاري، جوابگوي مشكلات و معضلات سازمانهاي كنوني ما نخواهد بود.لذا بر آنيم تا ضمن بستر سازي مناسب بمنظور فراگيري دانش مديريت به تحليل رفتارهاي متناسب با نيازهاي مديريتي نيز بپردازيم.در اين مجموعه سعي گرديده است كه كليه مفاهيم و استراتژيهاي مطروحه مديريتي بسيار ساده و بديهي و مبتني بر آخرين يافته هاي روز بوده تا شايد افق جديدي را بر روي كليه خوانندگان و بالاخص دانشجويان اين مرز و بوم گشوده و يك ديدگاه جهان شمول و فرامليتي را در اذهان پديد آورد.تذكار اساتيد محترم و دانشجويان عزيز و كليه خوانندگان گرامي را بگوش جان شنوده و بكار خواهم بست.تاريخچه مديريتبشر در طول اعصار و قرون به حقايق گوناگوني دست يافته كه هر يك از آنها ويرا در راه رسيدن بهدف خاصي كمك نموده است. طبقه بندي حقايق مزبور در دسته هاي گوناگون بر اساس مشابهت اصول آنها، رشته هاي علمي مختلفي را بوجود آورده است. سير تكامل علوم نشان مي دهد كه رشته هاي فلسفه، نجوم، رياضيات و تا حدودي حرفه پزشكي از قديمي ترين اطلاعات و حقايقي مي باشند كه بشر به انها دست يلفته است. نضج و اشاعه فلسفه در يونان باستان بجائي رسيد كه اين رشته را مادر علوم خوانده و معتقد گرديدند كه همه رشته هاي ديگر علمي در باغچه فلسفه روئيده اند.اسلام در طبقه بندي علوم فقط به دو رشته اشاره نموده است كه عبارتند از: پزشكي و علوم الهي ولي تحولات بعدي و تكامل دانش بشري موجب كشف اطلاعات و حقايق بيشتر و مجزا نمودن بسياري از رشته ها از يكديگر گرديد. يكي از طبقه بندي هاي معمول اينست كه علوم را به طبيعي و اجتماعي تقسيم مي نمايند. قبل از بحث در ماهيت انواع علوم لازم است كه نخست علم را تعريف نموده و سپس به طبقه بندي آن بپردازيم.ساده ترين تعريف علم اينست كه آنرا «يك رشته از حقايق و دانش هائي مي دانند كه تحت نظم و قاعده در آمده و قابل اثبات باشد».