حسابرسی، مراحل، استاندارد، انواع، مقررات و برنامه آن

حسابرسی، مراحل، استاندارد، انواع، مقررات و برنامه آن|30020300|حسابرسی, مراحل, استاندارد, انواع, مقررات و برنامه آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان حسابرسی، مراحل، استاندارد، انواع، مقررات و برنامه آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 124

فهرســــــت

مقدمهپيشينه حسابرسيانواع موسسات حسابرسيموسسات محليموسسات منطقه ايموسسات مليهشت موسسه بزرگنقش حسابرسي در اقتصاد كشورحسابرسي چيست ؟نكاتي چند در خصوص ماهيت قانوني موسسات غير تجاريروش و مراحل ثبت موسسهفرم تقاضانامه ثبت موسسهانتخاب نام موسسهمدارك لازم جهت ثبت موسسهثبت در دفتر انديكاتوردرج آگهي در روزنامه كثيرالانتشارتغييرات در موسسهنحوه اخذ مجوز ثبت موسسهمدارك لازم جهت ثبت موسسات حسابرسياساسنامه موسسه حسابرسي

استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسياستانداردهاي عمومياستانداردهاي اجراي عملياتاستانداردهاي گزارشگريآيين رفتار حرفه اينياز به آيين رفتار حرفه ايآيين رفتار حرفه اي در حسابرسي مستقلاصول در رفتار حرفه اي حسابرسانانواع حسابرسيحسابرسي صورتهاي ماليحسابرسي رعايتحسابرسي عملياتيگزارش حسابرساناهميت گزارش حسابرسانبند مقدمه گزارش حسابرسانبند دامنه رسيدگي گزارش حسابرسانبند اظهار نظر گزارش حسابرساننمونه اي از گزارش حسابرسان مستقلكاربرگهاي حسابرسيكاربرگ حسابرسي چيست ؟مالكيت كاربرگهاي حسابرسيانواع كاربرگهارسيدگي به مدارك عموميشركتنامه و اساسنامهقراردادهاي مشاركت شركاصورتجلسات مجامع عمومي و هيات مديرهقراردادهاي منعقده توسط شركت صاحبكارقوانين و مقرراتقوانين و مقررات مربوط به حرفه و عمليات حسابرسيقوانين ومقررات تجاريقوانين و مقررات مالياتيقوانين و مقررات مربوط به اموال و معاملاتقوانين كار و تأمين اجتماعيقوانين و مقررات ناظر بر موسسات دولتيقوانين خاصوجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستدمنابع و ماهيت وجوه نقدنحوه برخورد حسابرسان در رسيدگي به وجوه نقدچقدر زمان براي حسابرسي وجوه نقد ؟برنامه حسابرسي وجوه نقدحسابهاي دريافتني ، اسناد دريافتني و معاملات فروشمنشا و ماهيت حسابهاي دريافتنيمنشا و ماهيت اسناد دريافتنيهدفهاي حسابرسان از رسيدگي به دريافتني هابرنامه حسابرسي دريافتني ها و معاملات فروشموجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفتهمنشا و ماهيت موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفتهچگونگي برخورد حسابرسان در رسيدگي به موجوديهاي مواد و كالابرنامه حسابرسي موجوديهاي موادوكالاو بهاي تمام شده كالاي فروش رفتهاموال ، ماشين آلات و تجهيزات ؛ استهلاك و تهي شدنچگونگي برخورد حسابرسان با حسابرسي اموال ، ماشين آلات و تجهيزاتبرنامه حسابرسي اموال ، ماشين آلات و تجهيزاتاستهلاكبرنامه حسابرسي ـ هزينه استهلاك و استهلاك انباشتهحسابهاي پرداختني و ساير بدهيهامنشا و ماهيت حسابهاي پرداختنيچگونگي برخورد حسابرسان با رسيدگي به حسابهاي پرداختنيبرنامه حسابرسيبدهي هاي بلند مدت و حقوق صاحبان سرمايه ؛ زيانهاي احتماليبدهي هاي بهره برداريچگونگي برخورد حسابرسان با رسيدگي به بدهي هاي بهره داربرنامه حسابرسي بدهي هاي بهره دارمنابع و ماهيت حقوق صاحبان سرمايهبرخورد حسابرسان با حسابرسي حقوق صاحبان سرمايهبرنامه حسابرسي ـ سهام سرمايهرسيدگي بيشتر به درآمدها و هزينه هاي تكميل حسابرسينوع و ماهيت درآمد و هزينه هاچگونگي برخورد حسابرسان با رسيدگي به درآمدها و هزينه هااسناد و مداركمنابع و مآخذ

مقدمه

اقتصاد دانان تصديق كرده اند كه يك فرد بايد منابع (زمين ، كار ، سرمايه ) توليد را جهت ايجاد توليد به حركت درآورند و پديده توسعه اقتصادي را از نقطه نظر سرمايه داري تحليل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمايه گذار يا موسس عوامل توليد فرض شده است و تصميمهاي او بر اساس سود بيشتر و بازگشت سرمايه گرفته مي شود .در انقلاب صنعتي قرن نوزدهم ، اقتصاد داناني مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو و كارل ماركس عوامل موثر در رشد اقتصادي را شناسايي كردند . اين عوامل براي مثال اندوختن سرمايه ( شامل پيشرفت تكنولوژي ) ، تغييرات جمعيت ، تقسيم كار و كارآفريني مي باشد اينها پايه بسياري از تئوريهاي رشد اقتصادي هستند .كارآفريني يكي از عوامل ايجاد توسعه است زيرا كارآفريني عاملي است كه ديگر عوامل را در كنار هم مي گذارد تا موسساتي بهره ور و خلاق ايجاد شوند كه موجب توسعه جامعه باشند .زماني كه كارآفريني به عنوان شغل توسط بسياري از اعضاي يك جامعه پذيرفته شود ، آن جامعه بسيار بسيار سريع توسعه مي يابد .نياز به كالا يا خدمات يك موقعيت اقتصادي است زماني كه مردم به چيزي احتياج دارند ، خواهان و مايل به پرداخت پول براي تأمين نيازشان هستند . به طور كلي توانايي اشخاص براي ارائه نوع كالا و خدماتي كه ديگران نياز دارند ، در زمان مناسب و مكان مناسب و به افراد مناسب و با قيمت مناسب را كارآفريني مي گويند .كارآفريني تأثير مستقيمي روي توسعه اقتصادي و اجتماعي مردم دارد . هر چه يك جامعه بيشتر در فعاليتهاي كارآفريني شركت كند ، سريع تر به توسعه اقتصادي و اجتماعي دست مي يابد .ما همچنين متوجه شديم كه كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته مسير طولاني پيش رو دارد و به اين دليل به طور جدي در حال تشويق توسعه كارآفريني در سطح جامعه مي باشيم .

پيشينه حسابرسي:تداوم انقلاب صنعتي در اروپاي قرن نوزدهم ، ايجاد كارخانه هاي بزرگ و بزرگتر و اجراي طرحهاي عظيمي چون احداث شبكه هاي سراسري راه آهن را مي طلبيدكه نيازمند به سرمايه هاي كلان بود . تأمين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سويي، يك يا چندسرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجارتي چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، بهره گيرياز دو دست آورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي،يعني سازماندهي و همكاري ، شركتهايي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدودد به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين شركتهايي ، سرمايه هاي كوچك تجهيز و راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخابرات تجارتي فراهم آمد.