بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی

بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی|30018281|بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 142چکیده ی تحقیق:در این تحقیق سعی شده تا با بررسی و مشخص نمودن کارکرد های اساسی مسجد که سبب شده در طول تاریخ نقشی سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعی ، سیاسی و هم در زمینه ی تربیت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بیان ضعف امروزی مساجد که سبب دوری نسل جوان امروزی از مسجد شده پرداخته شده تا با تکیه بر تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بتوان پاسخ گوی سؤالاتی از این دست بود :آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنند که هم جوانان را به مسجد جذب کندوهم بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشند بهره برده و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟در فصل اول تحقیق پس از بیان مسأله به ترتیب اهداف تحقیق ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سؤال و فرضیه تحقیق ، متغیر های تحقیق و تعاریف و مفهوم های اولیه پرداخته شده است .در فصل دوم تحقیق سوابق نظری و عملی تحقیق تا جایی که مقدور بوده از منابع مختلفی نظیر مقالات ، کتابها وسایت های علمی تهیه شده است .در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه ، شیوه ی نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات و روش آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است .در فصل چهارم اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه به دست آمده اند با استفاده از نمودار توصیف شده اند و سپس با استفاده از آزمون خی دو فرضیه ها آزمون شده اند و اطلاعات به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در فصل پنجم نتایج اصلی تحقیق و یافته های فرعی از تحلیل پرسشنامه به دست آمده اند ذکر شده و سپس به جمع بندی نتایج پرداخته شده است در آخر هم محدودیت ها و موانع فرا روی تحقیق و همچن ینتوصیه به پژوهشگران دیگر ذکر شده استالبته در پایان تحقیق نیز منابع و مآخذ و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به عنوان ضمیمه در تحقیق قرار داده شده است .

فهرست.......................................................................................................................صفحهفصل اول:کلیات تحقیق....................................................................................................7مقدمه.........................................................................................................................7توصیف موضوع مسأله.................................................................................................9اهداف و اهمیت تحقیق...............................................................................................11فرضیه...................................................................................................................... 13تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها....................................................................14فصل دوم : پیشینه ی تحقیق..........................................................................................18فصل سوم : چگونگی انجام تحقیق................................................................................70روش تحقیق........................................................................................................70جامعه ی آماری....................................................................................................70تعداد نمونه...........................................................................................................70شیوه ی نمونه گیری............................................................................................70ابزار جمعآوری اطلاعات.......................................................................................70روش آماری..........................................................................................................70فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری.........................................................72تحلیل پرسشنامه.............................................................................................72آزمون فرضیه های تحقیق..............................................................................90فصل پنجم:یافته های تحقیق...................................................................................96نتایج اصلی تحقیق.........................................................................................96یافته های فرعی تحقیق................................................................................97جمع بندی.....................................................................................................98محدودیت های تحقیق.................................................................................99منابع و مآخذ...........................................................................................................100ضمائم......................................................................................................................