بررسی و طراحي سنگ فرش های انعطاف پذير

بررسی و طراحي سنگ فرش های انعطاف پذير|30018260|بررسی و طراحي سنگ فرش های انعطاف پذير
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی و طراحي سنگ فرش های انعطاف پذير هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 74معادلات طراحي ارائه شده در راهنماي طراحي AASHTO در سال 1986، به طور غير علمي بر طبق نتايج بدست آمده از قسمت جاده اي AASHTO ارائه شده است. به منظور بسط آناليزهاي سنگ فرشي مكانيزه و روش طراحي براي نسخه‌هاي آتي راهنماي AASHTO، پروژه اي تحقيقاتي با عنوان « روشهاي آناليزي ساختاري مكانيزه درجه بندي شده براي سنگ فرشها » به دانشگاه Illinois تحت NCHRP 1 26 اعطا گرديد. تحقيق هم شامل سنگ فرش انعطاف پذير و هم سنگ فرش نرم نشو بود در گزارش دو نسخه اي، كه در اينجا به عنوان گزارش 26 1 رجوع مي‌شود، براي برنامه تحقيقاتي بزرگراه تعاوني ملي آماده شده بود. برخي اطلاعات ارائه شده از گزارش 26 1 فراهم گرديده است.روش مكانيزه درجه بندي شده، نامي تخصصي تر براي روش مكانيزه غير علمي است. اين روش شامل برخي مدل‌هاي آشفتگي مكانيزه است كه درجه بندي دقيق را به منظور اطمينان از اينكه، آشفتگي واقعي و پيش بيني شده را بتوان فراهم كرد، ايجاب مي‌كند. هدف از درجه بندي برقراري توابع انتقالي وابسته ي مكانيكي با عكس العمل ها به اشكال ويژه ي آشفتگي فيزيكي است. ممنيري ارزيابي مدل‌هاي هدف بوسيله مقايسه نتايج با مشاهدات در بخشهاي ديگر كه در تمرين درجه بندي نيستند را شامل مي‌شود. اين روش در چندين روش طراحي همچون روش موسسه آسفالت كه در بخش 11.2.6 توصيف شد، استفاده شده است. ولي، اين روشهاي موجود براساس فرضيات تسحيل شده پايه ريزي نشده و شديدا مطلوب نيستند. به روشهايي پيشنهاد شده در اين بخش را بايد به عنوان هدفهاي طولاني مدتي كه در آينده اجرا خواهد شد، نگريست.1. تركيب سنگ فرش را مشخص كنيد. (فرضي)2. در وانداد ويژگيهاي مواد (فصل7)اطلاعات اقليمي ( فصل 1و11)3. مدل‌هاي اقليمي(فصل 11)انتقال گرماييموازنه ي رطوبتنفوذ و زهكش4. درواندادترافيك (فصل 6)5. مدل‌هاي ساختاري ( فصل 2و3)6. عكس العمل سنگ فرش W، 4، 07. اعتبار طرح (فصل 10 )8. مدل‌هاي آشفتگي (فصل 11.9 )ترك خوردگي، ساييدگي، پوسيدگيترك خوردگي در دماي پايين9. طرح نهايي

شكل 11.1 روش شناسي روش مكانيزه درجه بندي شده براي طراحي سنگ فرش انعطاف پذير11.1.1 روش شناسي عمومي ( كلي)شكل 11.1 روش شناسي عمومي براي طراحي سنگ فرش انعطاف پذير را نشان مي‌دهد. در اين شكل، فرض مي‌كنيم مواد كاربردي در ساختار سنگ فرش به طور قياسي شناخته شده و فقط تركيب آن مشمول تكرار‌‌هاي طراحي است. اگر تغيير شكل پياده رو نيازهاي طرح را ارضا نكند، تغيير نوع و ويژگيهاي مواد كاربردي ضرورت مي‌يابد. در اين صورت تكرار بايد به جاي اينكه مستقيما از مرحله ي 1 به 5 برود، بايد از مراحي 2و3 بگذرد. همچنن در شكل بخشهايي تحت عنوان عناوين مقتضي نشان داده شده است.توضيح شكل 11.11. تركيب سنگ فرش شامل تعداد لايه ها، ضخامت هر لايه و نوع مواد است.2. ويژگيهاي مواد اصلي براي مدل‌هاي ساختاري فراز خطي ارتجاعي HMA، شالوده زيربنا و زيربناي زمين هستند، در مواد لازم براي مدل‌هاي آشفتگي شامل معيارهاي متعدد عدم موفقيت مي‌شود ؛ يكي براي هر آشفتگي. اگر دما و رطوبت در زمانهاي مختلف سال به طور مشخص تغيير كند، كاربرد فرازهاي خطي مشابه براي هر لايه در طول تمام سال منطقي نيست. هر سال بايد به تعدادي دوره، هر يك با سري متفاوتي از فرازخطي براساس داده‌هاي ويژه اقليمي تقسيم شود.3. مدل‌هاي اقليمي شامل مدل انتقال گرمايي (Dempsy and Thomson) به منظور تعيين توزيع دما به تناسب فضا وزمان مي‌باشند،مدل موازنه ي رطوبت به منظور تعيين توزيع نهائي رطوبت در زير بناي زمين و مدل زهكش و نفوذ براي پيش بيني اشباع شالوده‌هاي دانه اي را شامل مي‌شود. اين مدل ها در بخش 11.1.2 توصيف شده اند.4. ترافيك بايد به تعداد گروه‌هاي باري هر كدام با اشكال و حجم‌هاي باري متفاوت و مقادير تكرارهاي باري متفاوت تقسيم شوند. وقتي طرح براساس هر نوع آشفتگي باشد، استفاده از باري بري معادل تك محوري به خاطر فاكتور معادل براي يك نوع آشفتگي متفاوت از نوع ديگر غير منطقي به نظر مي‌رسد. شكل و حجم باربري مانند فضاي چرخ و شعاع تماسي و فشار ناشي از تماس در مدل‌هاي ساختاري استفاده شده است، در رزماني كه تعداد تكرار در مدل‌هاي آشفتگي استفاده شوند.5. مدل‌هاي عنصري محدود قادر است به طور واقع گرايانه تري سيستمهاي غير خطي را به نسبت ديگ مدل‌هاي ساختاري تجزيه و تحليل كند. ولي اگر عكس العمل ها با شكستگي‌هاي سطح مربوط باشد، استفاده از شكستگيهاي سطحي به عنوان دروانداد به مدل‌هاي آشفتگي را ممكن مي‌سازد. جذاب ترين شكل شكستگي سطح آنهايي هستند كه بتوان به آساني، با سرعت و با هزينه اي كمتر بوسيله تجهيزات اتوماتيك كاربردي اندازه گيري شوند.6. بعلت تغيير پذيري‌هاي مواد، آب و هوا، ترافيك و عمل ساختاري، روشي محتمل بايد براي ارزيابي آشفتگي سنگ فرش استفاده شود.تعيين اعتبارطرح، مقادير ياضرايب اختلاف برخي پارامترهاي داده اي روي مواد، آب وهوا، حمل ونقل وحتي ضخامت لايه بايد درمراحل 1تا4 مشخص شود، بنابراين مقادير w,4,0 رامي توان محاسبه ودرنمونه‌هاي فشاري به كارگرفت.7.حساسيت‌هاي سنگ فرش شامل فشارهاي، كششها E وانكسار W است. از لحاظ علمي، فقط اين حساسيت ها هستند كه شركت دارند در هر آشفتگي كه بايد بوسيله مدل‌هاي ساختاري ارزيابي و در مدل‌هاي آشفتگي استفاده شوند.8. مدل‌هاي آشفتگي شامل ترك خوردگي‌هاي ساييدگي، پوسيدگي و دماي پايين هستند. مدل اجرايي و ناهمواري را مي‌توان شامل كرد. اگر اعتبار براي يك آشفتگي ويژه كمتر از حداقل سطح مجاز است، تركيب سنگ فرش فرضي بايد تغيير كند و مراحل 5، 6و 8 تا رسيدن به سطح اعتبار مجاز تكرار شوند. اطلاعات بيشتر درباره ي طرحهاي آشفتگي در بخش 11.4.1 توصيف شده است.