مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر وقوع جرم

مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر وقوع جرم|30014057|مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر وقوع جرم
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر وقوع جرم هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

_ بیان مساله

_اهمیت و ضرورت تحقیق

_اهداف تحقیقمقدمه

بحث انحراف یکی از موضوعاتی است که ذهن هر اندیشمندی را با توجه به حیطه تخصصی خودمشغول داشته است .نه تنها بحث انحراف و کجروی در تمام ادوار تاریخی و جوامع بشری حضوریملموس داشته است بلکه با الهام از آموزه های دینی و رجوع به کتاب خدا (قرآن) ،به جرات می توانادعا کرد که انحراف از همان زمان خلقت نخستین انسان ( آدم و حوا ) ،پا به عرصه زندگی گذاشته وهر کجا نظمی و قانونی وجود داشته است ، بی نظمی و قانون شکنی هم حضور داشته است . توان بیانکرد که اولین نوع انحراف در دنیای مادی نبوده بلکه ریشه انحراف به دنیای ماورا بر می گردد کهتوسط غیر بشر رخ داده است . رجوع به آیاتی چون : او (شیطان) ،در مقابل رب دست به طغیان زد(سوره مریم: آیه 44) ، به او (خدا) ،کفر ورزید (اسراء : آیه 27) ، علت کفر و طغیان او در مقابلخدا به دلیل تمرد از سجده به پای انسان است (بقره : آیه 34). ریشه جرم را می توان تا سپیده دمتاریخ بشر ی به واپس برد .از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چونخوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند (قرآن مجید:سوره مائده، آیات 27 و28 ). و پسرشانقابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(قرآن مجید:سوره بقره،آیات 35 و 36) جرم آغاز راه کرد

وسرانجام به تدریج با پیشرفت جوامع بشری انحراف نیز پیشرفته شده و به صورت اشکال امروزی در آمده است.گسترش آسیب های اجتماعی و جرایم از جمله مسایل اجتماعی عمده است که امروزه گریبانگیراست.لذا تصمیم گیری سریع ،عقلایی و همه جانبه مسولان امر برای کنترل و ترمیم آسیب ها وانحرافات اجتماعی ضروری جلوه می نماید و پرده پوشی و پاک کردن مساله نه تنها کمکی به حلمساله نمی کند بلکه ممکن است آسیب های اجتماعی را به عنوان یک مساله اجتماعی و در نهایت یک بحران تبدیل کند(محبوبی منش ،1380:ص 10).1 1 بیان مسالهاگر این تعریف از ساترلند را بپذیریم که با تاثیر از مک گی معتقد است که رفتار انحرافی مانند سایررفتارهای اجتماعی از طریق همنشینی و پیوستگی با دیگران آموخته می شود می توان به این نتیجهرسید که رفتار بزهکارانه از یادگیری در اثر تماس با افراد بزهکار و منحرف شکل میگیرد.به عبارتیافراد بزهکار بیش از سایر افراد با قانون شکنان در ارتباط هستند پس می توان گفت که جرایمپدیدههای اجتماعی هستند که از زمان های دور تا به امروز مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است . بنابراینامروزه جرم و کجروی مساله اجتماعی تلقی می شود نه مساله اخلاقی و فردی .از این روست کهسازمانهای تخصصی جهان و پژوهشگران رشته های علمی مانند جامعه شناسی ،روانشناسی ،و حتیاقتصاد و مدیریت کوشیده اند آن را مورد کاوش علمی قرار دهند(اجلالی ،1381:ص 54).

کژرفتاری یا انحراف به هر گونه رفتاری گفته می شود که هنجارهای فرهنگی را نقض کند.هنجارهاراهنمای همه فعالیتهای انسان در جامعه هستند و تعیین می کنند که فرد در شرایط گوناگونچه رفتاری باید یا نباید داشته باشد. از این رو مفهوم انحراف اجتماعی طیف وسیعی را در بر میگیرد.به شاخه ای از انحراف اجتماعی ،جرم می گویند ،"جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانوناست که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده و مجرم باید به وسیله دولت دستگیر و مجازات شود"(هاگان،1988:ص48).در قانون جزا ،جرم را بر حسب شدت و ضعف مجازات به جنایت ،جنحه،و خلاف تقسیم می کنند(هدایت ال... ستوده،1383:ص35).روانشناسان اجتماعی جرم وکجروی ها را سرپیچی از هنجارها ، رسم ها ، سنت ها و قوانین جامعهمی دانند . رسم ها ، سنت ها و قوانین هر جامعه به عنوان مجموعه ای از ارزش های فرهنگی آگاهانهیا نا آگاهانه ای است که از نسل های قبل به نسل های بعد منتقل می شود مورد احترام است و تجاوزبه آن جرم محسوب می گردد ( جولین ، 1994 ) .فقر فرهنگی یکی دیگر از عواملی است که خانواده و اعضای آن را تهدید می کند ، فقر فرهنگیعبارت است از آگاهی نداشتن به قوانین و حقوق رایج خود در جامعه . همین جهل به ارزشها وهنجارهای فرهنگی موجب می شود فرد دست به عملی بزند و تصور کند که می تواند از آن رهایییابد و یاهستند افرادی که از نتیجه اعمالشان آگاه هستند ، ولی به خاطر جهل باز هم مرتکب عملخلاف یا قتل می شوند (هدایت ا... ستوده ،1383 : ص 55 ) .فقر فرهنگی نقش اساسی در ایجاد جرم دارد .دزدان اکثرا بی سوادند و بی سوادان در اثر فقدان امکانات رشد فکری برای پیشرفت و ترقی خود ازشیوه های دیگر فرهنگی مثلا از توانمندی های جسمی بهره می گیرند . ساترلند در تبیین علل جرم بهعوامل قومی ، مهاجرت ، ناسازگاری های برخی از گروهها و عدم رشد خرده فرهنگ ها توجه داردو تبهکاری را مساله ناشی از تعارض فرهنگی می شناسد ( سخاوت، 1386 ) .با نگاهی به آمار آسیب های اجتماعی در ایران می توان به این نتیجه رسید انحرافات همراه همیشگی جوامع بوده و برای آن مشکلات عدیده ای به وجود آورده است .به عنوان مثال جرایم مربوط به مواد مخدر در سال 76 به میزان 12965 نفر بوده که این میزان در سال 1380 به 162551 نفر افزایش یافته است(حسینی ،1381:92).همینطور بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران ،میزان سرقت در بین سالهای 1365 تا 1369 مرتبا در حال آفزایش بوده است.در مورد آدم ربایی در سال 76تعداد 379 نفر دستگیر شده ان که این ارقام در سال 1380 به 560 نفر افزایش یافته است(حسینی،1381:ص105).