بررسی مراحل اجرا ساختمان، تخريب و آماده سازي زمين و تجهيزكارگاه و ساخت و اجراي بتن و قالب بندي و

بررسی مراحل اجرا ساختمان، تخريب و آماده سازي زمين و تجهيزكارگاه و ساخت و اجراي بتن و قالب بندي و|30013462|بررسی مراحل اجرا ساختمان, تخريب و آماده سازي زمين و تجهيزكارگاه و ساخت و اجراي بتن و قالب بندي و ,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی مراحل اجرا ساختمان، تخريب و آماده سازي زمين و تجهيزكارگاه و ساخت و اجراي بتن و قالب بندي و هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بررسی مراحل مختلف اجرا ساختمان ازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت و اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك 86

فهرست مطالب صفحه*****************************************************فصل دومتخريبرعايت اصول ايمني در تخريب*****************************************************فصل سومتجهيز كارگاهانبار كردن سيمانپياده كردن نقشه******************************************************فصل چهارمگودبرداري پي كني و پي سازيگودبرداري در زمين‌هاي نامحدود8گودبرداري در زمين‌هاي محدودشمع بندي (تنگ بستن بدنه‌هاي گود)شمع بندي فولاديپي كني10پي و پي سازيقالب بنديانواع قالب از لحاظ جنسقالب چوبي13*****************************************************فصل پنجمآرماتوربندي14هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتنيبستن ميلگردها به همديگرنحوه خم كردن ميلگردهابرش ميلگردهاآچار خم كن يا آچار Fنحوه ساخت شناژهاي افقي وعموديقالب بندي شناژهاي افقي و عموديفاصله نگهدار يا لقمهقلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن **********************************************************فصل ششمبتن سازيحمل بتننسبت هاي اختلاطبتن ريزيتراكم كردن بتمعايب وجود هوا در بتنعمل آوردن بتنمدت عمل آوردن بتنبتن ريزي در هواي گرمبتن ريزي در هواي سردبعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايدمشخصات نا مطلوب بتن اب انداختههم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقيقالب بندي شناژ هاي عموديديوار چينينحوه پر كردن شنا ژهاي عموديقالب بندي سقفسقف تيرچه بلوكحمل ونقل وانبار كردن تيرچه هابلوكميلگرد هاي ممان منفي3ميلگردهاي حرارتيكلاف عرضيقلاب اتصالبتون ريزي سقفافت بتن (انقباض)عوامل موثر در افتراههاي مقابله با افت4خزش يا وارفتگي***************************************************عوامل موثر بر خزشراههاي مقابله با خزشخستگي در بتروشهاي مراقبت از بتن سقفشمشه گيريكف سازيسفيد كاري يا كف مال گچكشته كشي يا نازك كاري

فصل اول

در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيانمراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساختو اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداختهشود.

فصل دوم

تخريب:زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يكساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسطكارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآناقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيراهنهاي سقف توسط هوا برش شد وهمه درب وپنجره ها و تمام كابينتها وشيرآلات ولوله هاي آب از محل كارگاهخارج شد.دو حلقه چاه نيزدرمحل وجود داشت كه با شفته آهك وقلوه سنگ پر شد.رعايت اصول ايمني در تخريب:

قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجراييشرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور بانرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود.كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچعنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد.