بررسی انواع مصالح ساختمان سازی و کاربرد انها مانند فولاد و سیمان و میلگرد و ...

بررسی انواع مصالح ساختمان سازی و کاربرد انها مانند فولاد و سیمان و میلگرد و ...|30013094|بررسی انواع مصالح ساختمان سازی و کاربرد انها مانند فولاد و سیمان و میلگرد و ,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی انواع مصالح ساختمان سازی و کاربرد انها مانند فولاد و سیمان و میلگرد و ... هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .كلياتهر نوع فولاد به صورت ميلگرد يا سيم كه به عنوان آرماتور در بتن مسلح به كار مي‌رود بايد مطابق استانداردهاي معتبر توليد شده و داراي برگ شناسايي كارخانه سازنده باشد.2 انواع فولادانواع فولاد مصرفي در بتن مسلح از نظر روش توليد، جوش‌پذيري، شكل‌پذيري، شكل رويه و قطر اسمي به شرح زير مي‌باشند.روش توليدالف: فولاد نورد شده در حالت گرم (گرم نورد شده).ب: فولاد اصلاح شده در حالت سرد به وسيله عمليات مكانيكي از قبيل پيچاندن، كشيدن، نورد كردن يا گذراندن از حديده (سرد اصلاح شده).پ: فولاد ويژه كه با گرمايش و آبدادگي سخت شده است (گرم عمل آمده).جوش‌پذيريفولاد از نظر جوش‌پذيري به سه رده زير طبقه‌بندي مي‌شود.الف: فولاد جوش‌پذير كه با تجهيزات و روشهاي متداول قابل جوشكاري است.ب: فولاد جوش‌پذير مشروط كه در شرايطي معين با تجهيزات و روشهاي معين قابل جوشكاري است.پ: فولاد جوش‌پذير كه با وسايل متعارف قابل جوشكاري نيست.شكل‌پذيريفولاد از نظر شكل‌پذيري به سه رده زير طبقه‌بندي مي‌شود.الف: فولاد نرم كه منحني تنش تغيير شكل نسبي آن داراي پله تسليم مشهود است.ب: فولاد نيم‌سخت كه منحني تنش تغيير شكل نسبي آن داراي پله تسليم بسيار محدود است.پ: فولاد سخت كه منحني تنش تغيير شكل نسبي آن فاقد پله تسليم است.شكل رويهالف: ميلگرد آجدارب: ميلگرد سادهقطر اسميالف: آرماتور به صورت كلاف، شاخه و شبكه‌هاي جوش شده يا بافته شده در كارخانه براي مصرف عرضه مي‌شود و تفكيك آرماتورها بر اساس قطر اسمي آنهاست.ب: قطر اسمي ميلگرد ساده قطري است كه در برگ شناسايي ذكر مي‌شود و معادل قطر دايره هم‌مساحت با مقطع عرضي نظري ميلگرد و بر حسب ميليمتر است.پ: قطر اسمي، سطح رويه اسمي، و سطح مقطع اسمي ميلگردهاي آجدار به ترتيب برابر است با قطر، سطح رويه و سطح مقطع ميلگردهاي ساده صاف هم‌وزن آنها.ت: در محاسبات وزن، سطح رويه و سطح مقطع ميلگرد، قطر اسمي آن و جرم واحد حجم معادل 7850 كيلوگرم در متر مكعب ملاك قرار مي‌گيرد.ث: قطرهاي اسمي ميلگردها از 5 تا 50 ميليمتر با گامهاي مختلف و قطرهاي اسمي سيمهاي شبكه‌هاي جوش شده از 4 تا 12 ميليمتر با گام 5/0 ميليمتر مي‌باشند.ج: معمولاً قطرهاي اسمي مورد مصرف در بتن‌آرمه و بر حسب ميليمتر به شرح زير مي‌باشند.۳ مشخصات مكانيكيمقاومت مشخصه و تنش تسليم فولادمقاومت مشخصه فولاد بر اساس مقدار تنش تسليم آن تعيين مي‌شود و معادل مقداري است كه حداكثر 5 درصد مقادير اندازه‌گيري شده براي حد تسليم ممكن است كمتر از آن باشد. در مواردي كه تنش تسليم به وضوح مشخص نباشد مدار آن معادل تنش نظير 2/0 درصد تغيير شكل نسبي ماندگار انتخاب مي‌شود.طبقه‌بندي ميلگردميلگردهاي فولادي بر اساس مقاومت تسليم مشخصه طبقه‌بندي مي‌شوند. طبقه‌بندي ميلگردهاي مصرفي در بتن‌آرمه بر حسب نوع فولاد به شرح زير است:S500 S400 S350 S300 S220اعداد بعد از S بيانگر حداقل مقاومت مشخصه ميلگرد بر حسب نيوتن بر ميليمتر مربع مي‌باشد.نمونه‌ برداريمقاومت و ساير مشخصه‌هاي ميلگردها بر اساس نتايج آزمايش نمونه‌هاي بريده شده از آنها تعيين مي‌شوند. در هر نمونه‌برداري بايد يك قطعه به طول يك متر بريده شود و نمونه‌‌هاي آزمايشي از اين قطعه جدا شوند.تعداد و تواتر نمونه‌‌ها بايد طوري باشد كه ارزيابي كيفيت كل ميلگردهاي مصرفي امكانپذير گردد. براي اين منظور بايد از هر پنجاه تن و كسر آن، از هر قطر و هر نوع فولاد حداقل پنج نمونه برداشته شود.

ضوابط پذيرش ميلگردها (يا فولاد)مقاومت مشخصه فولاد وقتي منطبق بر طبقه مورد نظر و قابل قبول تلقي مي‌شود كه علاوه بر تأمين شرايط مقاوت مشخصه و شکل پذیری يكي از شرايط زير هم تأمين شود:الف: در ميان نتايج آزمايشهاي كششي پنج نمونه، حد تسليم هيچ كدام از نمونه‌ها كمتر از مقاومت مشخصه فولاد نباشد.ب: در صورت برآورده نشدن بند الف بالا، بايد يكسري ديگر شامل پنج نمونه مورد آزمايش قرار گيرد. در صورت برآورده نشدن بندهاي الف و ب، مقاومت مشخصه فولاد از نظر انطباق با طبقه مورد نظر قابل قبول نخواهد بود.4 جوش‌پذيريجوش‌پذيري ميلگردها به نحوه توليد و نيز تركيب شيميايي فولاد آنها بستگي دارد. تمامي ميلگردهاي گرم نورد شده با تركيب شيميايي متعارف، داراي جوش‌پذيري مطلوب تلقي مي‌شوند. ميلگردهاي سرد اصلاح شده و گرم عمل آمده، به حرارت جوش حساسيت بسيار دارند و با روشهاي معمول جوش‌پذير نيستند. وصله جوشي اين گونه ميلگردها با رعايت ضوابطي خاص ميسر است.

5 شكل‌پذيريشكل‌پذيري ميلگردها بر اساس آزمايش تاشدگي با زاويه 180 درجه، با آزمايش خم كردن و باز كردن خم با استفاده از فلكه استاندارد تعيين مي‌شود. شكل‌پذيري ميلگردها وقتي قابل قبول تلقي مي‌شود كه ازدياد طول نسبي گسيختگي در آزمايش كششي از 8 درصد روي ده برابر قطر و 12 درصد روي پنج برابر قطر ميلگرد كمتر نباشد.6 تغيير شكلها