بررسي بتن ها ي دير گداز و تقسيم بندي و مواد و کاربرد آن

بررسي بتن ها ي دير گداز و تقسيم بندي و مواد و کاربرد آن|30011754|بررسي بتن ها ي دير گداز و تقسيم بندي و مواد و کاربرد آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي بتن ها ي دير گداز و تقسيم بندي و مواد و کاربرد آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .لغت شناسي و تقسيم بندي :در تعاريف به كار رفته براي انواع مواد شبه بتني كه در دماي بالا به كار مي روند يك نوع نا هماهنگي وجود دارد و استانداردي وجود ندارد كه مواد را طوري تعريف كند تا در بر گيرنده اين تقسيم بندي باشد . بنابر اين كار اساسي اين است كه ابتدا موضوع را با تاكيد بر تعاريف گفته شده براي بتن مقاوم حرارتي شروع كنيم .مشكلات نامگذاري :امروزه واژه ها ي مقاوم درجه حرارت پائين و بتن دير گداز معمولا براي اشاره به خصوصياتحرارتي به كار مي روند بنا به استاندارد 9556TGL آلمان و 99 30 TGL شوروي واژه بين مقاوم حرارتي براي كليه توصيفات به كار مي رود . در صورتي كه در كشور هاي ديگر استاندارد43 85 45GOST مرزي بين تعاريف بتن مقاوم حرارت و بتن مقاوم در دماي بالاتر از 1770 قائل شده است . در مقالات انگليسي و آمريكايي نيز مواد مشابهي را به نام سيمانهاي ديرگداز , بتنهاي دير گداز يا ريختگي هاي دير گداز مي نامند .بتن دير گداز :به مخلوطي از سيمان , انواع پر كننده و ذرات ريز و آب گفته مي شود كه در درجه حرارت معموليحالت گيرش دارد و تمام موادي كه شامل سيمان نيستند مي توان شبه بتن ( concrete type )بحساب مي آورند . لغت بتن بيان كننده عوامل چسبا ننده ي دانه هاي ريز هيدروليكي كه عمدتا شامل تركيبي از Fe2O3 , Al2O3 , Sio2 با CaO كه در استاندارد هاي مشخص داراي خواص معيني هستند و بعد از عمل تركيب (بعد از 28 روز ) به استحكام فشاري Psi 3200 مي رسد كه آن رابه عنوان مينيمم استاندارد در نظر مي گيرند , مهمترين بتن ها در اين رابطه عبارتند از : بتن هايسيمان پرتلند , سيمان كوره بلند , آلومينا هاي مختلف كه يكي از مشخصه هاي بارز همه ي آن ها سختيهيدروليكي آنهاست و كاربرد اين بتنها تا منطقه زينتر شدن آنهاست .مشخصات استاندارد بتن هاي دير گداز عبارت است از :بتن هاي دير گداز در درجه حرارتهاي معمولي داراي اتصالات هيدروليكي هستند و وقتي پخته مي شوند از مرحله ي اتصال هيدروليكي به مرحله ي اتصال سراميكي تبديل مي شوند بدون آنكه استحكامآن كاهشي پيدا كند , بر طبق اين استاندارد ها مخلوط هاي بتني از نظر كارخانجات دير گداز مخلوطهاي خشك شدني درهوا هستند كه از مواد اوليه مقاوم در برابر حرارت با اندازه بنديmm 30 0و سيمان تشكيل شده اند . به عبارت ديگر بتنهاي دير گداز عبارتند از :بتن هايي كه خواص مكانيكي و فيزيكي آن حتي بعد از مدت زمان زيادي كه در حرارتهاي بالا تاحد قابل قبولي باقي بماند .عاملهاي چسباننده :عاملهايي چسباننده اي كه در چنين بتنهايي بكار مي روند ممكن است چسبهاي هيدروليكي ( معمولا سيمانها ) باشند و يا چسبهاي غير هيدروليكي ] بتن پريكلاس با سيمان سورل ( بتن ما گنزيا ) , چسب شيشه [ . در كشور هاي غربي استفاده از چسبهاي هيدروليكي در بتن هاي مقاوم در برابر درجه حرارت بسيار رايج است و در شوروي استفاده از عامل چسباننده چسب شيشه در بتن هاي دير گدازنقش مهمي را در صنعت ايفا مي كند . مواد نوع بتني ( شبه بتني ) موادي هستند كه داراي فسفاتچسب شيشه و ماگنزيا ( پريكلاس ) مي با شند .تقسيم بندي بتنهاي دير گداز : بتن هاي دير گداز را مي توان بر اساس درجه حرارت كار , نوع عاملهاي اتصال ( چسباننده ) و نوع مواد پر كننده تقسيم بندي نمود :نوع بتن درجه حرارت درجه حرارت كاربتن با دير گدازي پائين كمتر از 1500 1100 200بتن با ديرگدازي متوسط 1790 1500 1300 1100بتن با ديرگدازي بالا بيشتر از 1790 بيشتر از 13002 تقسيم بندي بر اساس نوع اتصالات :A بتن هاي ديرگداز ساخته شده از بتن هاي سرباره ( بتنهاي كوره بلند با بتنهاي آهن پرتلند )B بتن هاي دير گداز ساخته شده از سيمان آلومينيايي ( بتن هاي آلومينياي بالا )C بتن هاي دير گداز با عامل چسباننده ي چسب شيشه ( بتنهاي آلومينياي باريم )D بتن هاي دير گداز با عامل چسباننده ي ماگنزياE اتصال هاي شيميايي مانند فسفاتها با افزودن اسيد فسفرين به مخلوطF اتصال هيدروليكG عاملهاي چسباننده ي آلي مثل قير , قطران , سولفيت لايم3 تقسيم بندي بر اساس نوع مواد پر كننده :A بتن هاي دير گداز با مواد پر كننده ي غير مقاوم در برابر حرارت (خرده آجر , سرباره و ......)B بتن دير گداز با شاموت ( خاك نسوز پخته شده )C بتن دير گداز با آلومينات بالاD بتن هاي دير گداز با كراندومE بتن دير گداز با سيليسG بتن دير گداز با مگنزياF بتن هاي دير گداز با كروميت – ماگنزياH بتن دير گداز با كاربيد سيليسيم