پروژه آماده: شناسايي و طبقه‌بندي خاك و استاندادرهای طبقه بندی خاک و آزمایش هیدرومتری

پروژه آماده: شناسايي و طبقه‌بندي خاك و استاندادرهای طبقه بندی خاک و آزمایش هیدرومتری|30011555|پروژه آماده: شناسايي و طبقه‌بندي خاك و استاندادرهای طبقه بندی خاک و آزمایش هیدرومتری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروژه آماده: شناسايي و طبقه‌بندي خاك و استاندادرهای طبقه بندی خاک و آزمایش هیدرومتری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل 1 شناسايي و طبقه‌بندي خاك 61 1 مقدمه 61 2 شناسايي خاكها 71 2 1 نحوه تشخيص شن از ماسه 71 2 2 نحوه تشخيص ماسه از لاي 71 2 3 نحوه تشخيص لاي از رس 81 2 4 خاكهاي محتوي مواد آلي و رنگ آنها 101 3 طبقه‌بندي خاك (The Need) 111 4 دسته‌بندي مهندسي خاكها ـ كيفيت مطلوب 121 5 سيستم طبقه‌بندي ـ چند مورد عمومي ديگر 131 5 1 دسته‌بندي زمين‌شناسي و يا دسته‌بندي نژادي 151 5 2 دسته‌بندي ساختاري 171 5 3 دسته‌بندي بافتي يا اندازه ذرات 171 5 4 سيستم دسته‌بندي همسان خاكها 181 5 5 سيستم طبقه‌بندي اداره خاك U.S.‌ و P.R.A 191 5 6 طبقه‌بندي I.S. (IS: 1496 1970) 201 5 7 طبقه‌بندي M.I.T 20فصل 2 استاندادرهای طبقه بندی خاک 282 1 مقدمه 282 1 1 طبقه بندي بافت خاك: 282 1 2 طبقه بندي خاك ها بر حسب استفاده: 282 2 طبقه بندي سازمان كشاورزي آمريكا USDA 292 3 سيستم طبقه بندي آشتو AASHTO: 332 4 مراجع 45فصل 3 آزمایش هیدرومتری 463 1 مقدمه: 463 2 هدف: 463 3 خطاهای آزمایش 473 4 جمع بندی 493 5 مراجع 50

فصل 2 استاندادرهای طبقه بندی خاک2 1 مقدمهسيستم طبقه بندي خاك عبارت است از مرتب كردن خاك هاي مختلف با خواص مشابه به گروه ها و زيرگروه هايي بر حسب كاربردشان. سيستم هاي طبقه بندي يك زبان مشترك براي بيان مشخصات خاك به طور خلاصه به وجود مي آورند. اغلب سيستم هاي طبقه بندي خاك كه براي مقاصد مهندسي تدوين يافته اند، بر پايه خواص ساده اي از خاك نظير دانه بندي و خواص خميري قرار دارند. اگرچه سيستم هاي طبقه بندي مختلفي وجود دارد، ليكن به علت تنوع در خواص خاك، هيچكدام از آن ها به طور كامل جوابگوي توصيف هر خاك براي تمام كاربردهاي ممكنه نيستند. طبقه بندي خاك بر دو نوع است:2 1 1 طبقه بندي بافت خاك:در اين طبقه بندي ملاك حدود اندازه ذرات خاك مي باشد و ابتدا نام گروه اصلي و بعد نام گروه فرعي به صورت صفت ذكر مي گردد. مثل رس لاي دار، رس ماسه دار و غيره. طبقه بندي USDAاز اين نوع است.2 1 2 طبقه بندي خاك ها بر حسب استفاده:اگر چه طبقه بندي بافت خاك نسبتاً ساده است، ليكن كاملاً متكي بر دانه بندي خاك مي باشد. مقدار كاني رسي كه در خاك هاي ريزدانه ظاهر مي شود، تاثير بسيار عمده اي بر خواص فيزيكي خاك دارد. بنابراين براي تفسير خواص يك خاك بايد به خواص خميري آن توجه داشت. از آنجايي كه طبقه بندي هاي بافتي خاك توجهي به خواص خيري خاك ندارند، بنابراين براي اغلب كاربردهاي مهندسي كافي نيستند. در حال حاضر استفاده از دو سيستم طبقه بندي پيچيده بين مهندسان خاك معمول است كه هر دو سيستم دانه بندي و حدود اتربرگ را در طبقه بندي منظور مي كنند. اين دو سيستم عبارتند از سيستم طبقه بندي آشتو و سيستم طبقه بندي متحد. سيستم طبقه بندي آشتو اغلب توسط مهندسان راه و سيستم طبقه بندي متحد، اغلب توسط مهندسان ژئوتكنيك مورد استفاده قرار مي گيرد.2 2 طبقه بندي سازمان كشاورزي آمريكا USDAاز نقطه نظر عمومي، بافت خاك به ظاهر سطحي آن نسبت داده مي شود. بافت خاك تحت تاثير اندازه ذرات موجود موجود در آن قرار دارد. در اغلب حالات، خاك هاي طبيعي تركيبي از گروه ها با اندازه هاي مختلف مي باشند. در طبقه بندي هاي بافت خاك، ابتدا نام گروه اصلي و بعد نام گروه فرعي به صورت صفت ذكر مي شود. مثل رس ماسه دار، رس لاي دار و غيره.در شکل زیر طبقه بندي بافت خاك كه توسط اداره كشاورزي ايالت متحده تدوين يافته، نشان داده شده است. اين سيستم طبقه بندي بر پايه حدود اندازه ذرات طبق سيستم USDA قرار دارد: