بررسی پرورش و ویژگی های انواع گیاه کدو

بررسی پرورش و ویژگی های انواع گیاه کدو|30009150|پرورش گیاه کدو, ویژگی های انواع گیاه کدو,دانلود تحقیق پرورش گیاه کدو
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی پرورش و ویژگی های انواع گیاه کدو هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

عملکرد بذرمتوسط عملکرد بذرحدود 300کیلوگرم درهکتارمی باشد البته بهترین مناطق تولیدکننده ی بذر مقدار عملکردشان به 600 کیلوگرم می رسد .وزندانهوزن هزار دانه خربزه بذری 25گرم است .کدوتنبل،کدو زردوکدو سبزکدو تابستانیکدوزمستانیکدویزردکدوتخمیکدوسبزمنشاو انواعگونه های کدو ازمناطق خشک آمریکای مرکزی گرفته شدهاین گونه ها در حال حاضردرسطح وسیعی از دنیا ودر مناطقگرم و خشک کشت می شوند . این گونه هادرمناطقگرم مرطوب کمتر اهمیتدارند. اما به عنوان محصول تابستانه درمناطق معتدله دنیا کاشته می شوند. علاوه برمحصولات زراعی کولتیوارهای مناسب کوکوربیتاپیپو درشمال اروپا وجود دارد که به عنوان محصول گلخانه ایمی باشند .در داخلاین گروه زمینه ی تغییر پذیری کولتیوارها وجود دارد اما طبقه بندیمربوط به آن یک کلید بسیارمفید برایاین انواع می باشد . اسامیعمومیمشابه به طور مکرر مورداستفاده قرارمی گیرد. برای گونه های مختلف و اسامی عمومی امریکایی و انگلیسی مثل اسکواش (کدوی تنبل )، پومپکین (کدوی زرد) مارو ( کدومسمایی) که به نحوی ناصحیح و متناقص برایمیوه های همدیگر بهکار می رود . جنسهاییکه درفوقلیست شدودر این جا مورد توجه است همگی در یک گروه قرار دارند .توصیف کولتیوار کدو تنبل ، کدو زرد و کدو مسمائیگرده افشانی آزاد یا هیبرید F1فصل و نوع استفاده : میوه نارس میوه ی رسیده یا برای ذخیره و انبار کردنحالت رویشی : رونده ، بوته ای ، خصوصیات برگ .بخش بیرونی میوه ، شکل میوه ، اندازه میوه ، رنگ پوست ، دو رنگ بودن ، نوارهای بافت پوست ، برجستگی ردیف های روی پوست ، مشخصات داخلی میوه ، رنگ بخش گوشتی ، رنگ و اندازه نسبی ، پوشش مرکزی مقاومت به بیماری های خاص مثل گونه های فوزاریم .تغذیهگونه های کوکوریپتا تحمل نسبی به شرایط اسیدی خاک دارند و در خاکهای با اسیدیته 5/5 تا 8/6 به طور موفقیت آمیزی محصول می دهند . با این حال این گیاهان به کاربرد تا 30 تن کودهای آلی که در طی آماده سازی زمین مصرف می شود عکس العمل نشان می دهند برای محصولات حساس می تان از کودهای غیرآلی استفاده کرد نسبت مطولبی از N:P:K نسبت به 1:2:2 می باشد که با افزایش کودهای دامی از مقدار این مواد کم می شود . بیشتر تولید کننده های بذر کدو کود سرک را به نسبت 1:1:1 به میزان 60 کیلوگرم در هکتار به کار می برند . زمان کاربرد کود سرک در مرحله ای است که اولین میوه ها شروع به رسیدن می کنند . خاکهایی که وضعیت مناسبی از نظر فسفر و پتاس دارند فقط از کود سرک ازتی استفاده می شود کود سرک عملا در جایی مهم است که آبشویی اتفاق می افتد .کاشتسه روش کاشت در تولید زراعی این گیاهان وجود دارد شامل : کاشت خطی با جویچه های کم عمق ، کاشت بر روی سطح پشته ها یا لبه پشته ها . سیسم کاشت بستگی به سیستم آبیاری و چگونگی زهکشی خاک دارد . زیرا این گیاهان در خاکهای غرقابی موفقیت چندانی ندارند . روش های کاشت روی پشته و لبه پشته از نظر مشکلاتی که برای کارکردن به وسیله ماشین الات به وجود می آورند سیستم های پرهزینه ای هستند .تراکم نهایی گیاهان به نوع کدو از نظر تیپ رشد بستگی دارد ف تیپ رشد ممکن است رونده باشد و یا بوته ای . فاصله ردیف ها 90 سانتی متر تا 5/3متر است و بر اساس جثه ی گیاه و روش کاشت ردیف ها با عرض کمتر نیز استفاده می شود . زمانی که گیاه رشد بوته ای داشته و جثه آن کوچک است عرض ردیف ها بیشتر می شود و زمانی که گیاه رشد رونده داشته باشد فاصله گیاهان بر روی ردیف معمولا فاصله ها بین ردیف ها هماهنگ می شود . در جایی که تولید محصول کاملا مکانیزه است یعنی اگر دستگاه ها با فاصله ی ردیف بیشتری کار می کنند فاصله بوته ها روی هر ردیف کمتر می شود . میزان کاشت 2 تا 4 کیلوگرم در هکتار می باشد که به تراکم مورد نیاز گیاه بستگی دارد . کاشت معمول این است که در هر نقطه ای که بذر کاری می شود 3 بذرکاشته شود و بعد از سبز شدن این بذرها فقط یک گیاه باقی بماند .گرده افشانی