بررسی معين بودن موضوع حكم دادگاه و محتويات راي دادگاه و اجراي اجباري آن

بررسی معين بودن موضوع حكم دادگاه و محتويات راي دادگاه و اجراي اجباري آن|30009117|معين بودن موضوع حكم دادگاه , محتويات راي دادگاه , اجراي اجباري حكم دادگاه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی معين بودن موضوع حكم دادگاه و محتويات راي دادگاه و اجراي اجباري آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اصل ديگري كه براي صدور اجرائيه لازم است معين بودن حكم موضوع است به همين جهت ماده 3 قانون اجراي احكام مدني مي گويد«حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد » موضوع حكم ممكن است خلع يد از ملك با پلاك مشخص باشد. ممكن است اداي دين يا تسليم عين منقول باشد ممكن است انجام كاري يا خودداري و ترك عملي باشد كه در همه اين موارد موضوع معين است ولي چنانكه محكوم به انتقال ملكي بدون ذكر خصوصيات باشد حكم به دليل معين نبودن موضوع انتقال، قابليت اجرا ندارد. موضوع حكم يا محكوم به ممكن است تمكين زن از شوهر باشد. كه در اين صورت موضوع معين است اما اگر زن حاضر به اجراي مفاد اجرائيه نبايد، كاري از عهده مامور اجراء ساخته نيست. اثر چنين حكم و اجرائيه اي عدم اساتحقاق زن به نفيه و كسوه است و با تنظيم صورت مجلس عمليات اجرا پايان مي يابد. اما اگر موضوع حكم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در اين صورت عمليات اجرائي نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت مي پذيرد. بعضي از اشكالاتي كه در جريان انجام عمليات اجرا پيشمي آيد و يا محكوم عليه سعي دارد پيش آورد مربوط به همين وضعيت محكوم به است.گاهي واقع در حكم دادگاه ابهام وجود دارد و نياز هست كه دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهي هر يك به نفع خود ميدانند كه در مورد محكوم به حدود و ثغور آن مطالبي را عنوان نمايند كه اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طريق دادگاه رفع ابهام مي شود. اين مطالب مفصل در مباحث آينده توضيح داده مي شود.گاهي واقعا در حكم دادگاه ابهام وجود دارد و نياز هست كه دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهي هر يك به نفع خود ميدانند كه در مورد محكوم به و حدود و ثغود آن مطالبي را عنوان نمايند كه اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طريق دادگاه رفع ابهام مي شود. اين مطالب مفصل در مباحث آينده توضيح داده مي شود.اجراي حكم بدون اجرائيه راي در دادگاه هالازم اجراي حكم صدور اجرائيه نسبت بعضي ممكن است حكم دادگاه همانطور كه صادر شده انجام پذيرد و نظر محكوم له در حدود حكم صادر تامين شود در حاليكه اجرائيه اي هم در كار نباشد و اين حالت در دو صورت امكان پذير است اول مواد دري كه محكوم عليه به حكم تسليم مي گردد و نيازي به صدور اجرائيه پيدا نمي شود دوم موارد كه قانون پيش بيني كرده است تقريبا تمامي احكام ديوان عدالت در اين قسمت قرار مي گيرد اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري فرمود و مصوبات دولت اعلام ابطال آئين نامه و يا تصويب نامه از جانب اين ديوان آن مصوبه قدرت اجرائي را از دست ميدهد.در مورد اجراي اجباري راي دادگاهها1 هيچ حكمي از احكام دادگاه ها دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شده با قرار اجرا موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد.2 احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه و با وكيل با قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.3 حكمي كه موضوع آن معين ثبت قابل اجرا نيست.