پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد

پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد|30008215|پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد ,پاورپوینت آماده
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


 • عناوين بخشهاي مختلف پروژه

 • بخش اول نگاهي اجمالي به استان لرستان وشهرستان بروجرد

 • بخش دوم بررسي خصوصيات اقليمي استان وشهرستان بروجرد

  • و وضعيت اجتماعي آن • بخش سوم ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد

 • بخش چهارم معرفي بنا

 • بخش پنجم مرمت

 • بخش ششم نقشه ها
 • بخش اول

 • نگاهي اجمالي به استان لرستان وشهرستان بروجرد

 • جغرافياي سياسي وموقعيت جغرافيايي اجتماعي

 • ( 1 ـ 1 ) موقعيت عمومي استان لرستان

 • ( 1 ـ 2 ) موقعيت شهرستان بروجرد

 • ( 1 ـ 3 ) جغرافياي تار يخي استان و وجه تسميه بروجردوبانيان آن

 • ( 1 ـ 4) وضعيت اقتصادي

 • ( 1 ـ 5)انديشمندان بروجرد
 • بخش دوم بررسي خصوصيات اقليمي استان وشهرستان بروجرد

 • ( 2 ـ 1 ) اوضاع اقليمي استان لرستان

 • ( 2 ـ 2 ) اوضاع اقليمي شهرستان بروجرد

 • ( 2 ـ 3 ) توصيف آب وهواي بروجرد

 • ( 2 ـ 4 ) باران

 • ( 2 ـ 5 ) باد

 • ( 2 ـ 6 ) درجه حرارت

 • ( 2 ـ 7 ) تحولات جوي

 • ( 2 ـ 8 ) اصولي اجرايي وعملي طراحي دراين اقليم
 • بخش سوم ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد

  • ( 3 ـ 1 ) ميراث فرهنگي وآثارتاريخي شهرستان بروجرد

  • ( 3 ـ 2 ) بررسي معماري بومي بروجرد

  • ( 3 ـ 3 ) معرفي ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد


 • دوره اوليه مسجد ، تاقبل ازآل بويه كه ازنوع مساجد ستوندارقرون اوليه اسلام مي باشد.

 • دوره آل بويه كه همزمان بااضافه شدن گنبدمنفرددرخارج ازمحدوده مسجدوقت بوده ، همانندمسجدجامع اصفهان واضافه شدن گنبدهاي نظام الملك وتاج الملك به آن.

 • دوره سلجوقيان ، كه اين دوره خودبه چنددوره متفاوت تقسيم مي شود‌.

 • دوره فترت ياتخريب بنا ( مقارن باقرن هشتم )

 • دوره ايلخانيان يادوره بازسازي مجددشهر

 • دوره گوركانيان كه دراين زمان بخش عمده اي به بنا اضافه وتقريباً تغييريافته است.

 • دوره صفويه ، كه مشتمل برقرون دهم ويازدهم مي گردد.

 • دوره زنديه وقاجاركه تغييراتي اساسي ازنظرفرم ساختمان درمسجدايجادگرديده است.

 • دوره معاصر

 • اين بنايكي ازشاخص ترين بناهاي اسلامي درايران است وسابقه حاكم نشيني بودن بروجرددردوره اسلام حداقل معادل باقدمت مسجدجامع يعني متجاوزازهزارسال مي باشد. ازطرفي باعنايت به سوابق تاريخي منطقه وبادرنظرگرفتن شرايط احداث شهرهادرطول تاريخ ، شهري بااين عظمت نمي تواندبدون سابقه قبلي بعدازاسلام احداث شده باشد. بلكه بطورقطع ويقين سابقه اي طولاني درادوارقبل ازاسلام هم داشته است.

 • مساحت كل بناحدود 3300 مترمربع وزيربناي آن 2000 مترمربع مي باشد.

 • مسجدامام ( مسجدسلطاني )

 • ازبناهاي بسيارمهم بروجرد، مسجدسلطاني است كه درمركزشهرقرارگرفته وداراي سه درخروجي است.

 • اين مسجد، درزيبايي گوي سبقت راازبسياري به كاشيهاي خشتي وكتيبه هاي فراوان مي باشدكه به ترتيب تاريخ سال 1209 ، 1248 ، 1291 ، 1296 هجري دركتيبه والواح وسردرآن خوانده مي شود. درطبقه فوقاني اين مسجددرسه طرف غربي وشرقي وشمالي چندحجره بنا شده كه مخصوص طلاب علوم دينيه است.


 • مساحت تقريبي مسجد در حدود 3000متر مربع است که حدود 644متر مربعآن را صحن حياط تشکيل ميدهد وداراي سه شبستان ويک گنبد يک ايوان ويک وضو خانه است

 • ساختمان ايوان ومناره هاي طرفين آن وهمچنين شبستانهاي شرقي وغربي ومغازهها از الحاقات گنبد اصلي بشمار مي آيند. بر حسب مدارکي که تاکنون بدست آمده قديمي ترين قسمت مجموعه ساختمان گنبد اصلي است که در بين الحاقات دورههاي بعد محصور شده است ودلايلي در دست است که نماهاي مختلف بنا بويژه نماي جنوبي آنرا نمي توان شاهدي بر اصالت بنا وحيات اوليه آن بشمار آورد ..

 • در اين مرحله از بررسي شناسايي مشخصات عمومي ساختمان گنبد زمينه اصلي مطالعات را تشکيل مي دهد .ودر آغاز به منظور آشنايي اوليه با اين بنا مروري بر عوامل متشکله ساختمان گنبد و


 • ساختمان مسجد دردوره سلجوقيان

 • در این دوره ساختتمان مسجد فقط شامل گنبد خانه بوده است و در دوره ها بعد چنانکه اشاره خواهد شد الحاقات بعدی به آن اضافه خوااهد شد.و کتیبه بالای محراب مر بوط به آن دوران می باشد.

 • دوره تيموريان

 • در اين دوره بر اثر زلزله گنبد تخريب گرديده است(در تاريخ الجاتو 715 ه.ق) احتمالا از اين زمان تا دوره شاهرخ تيموري (850 805 ه.ق)ديگر مسجد را تعميير نکردهاند.

 • در زمان شاهرخ تيموري تعمييرات بسيار بسيار عظيمي در مسجد صورت ميگيرد واغلب قسمتهايباز سازي ميشود کف گنبد را حدود 2متر بالا ميآورند وارتفاع آن راحدود 5تا 4متر پايين ميبرند و گنبد را نيز کوچکتر ميسازند وارتفاع گنبد به حدود 18 متر ميرسد .تا اين دوره گنبد بناي اصلي مسجد بوده است در اين دوره شبستانهاي شرقي و غربي وشبستانهاي شمالي به بناي مسجد اظافه شده است. وورودي اصلي مسجد هم ورودي غربي بوده است.


 • ورودي

 • مسجد جامع داراي دو ورودي يکي در شرق وديگري در غرب مجموعه مي باشد که ابتدا ورودي شرقي آن را بررسي مي کنيم

 • ورودي شرقي در فاصله کمي از خيابان جعفري واقع شده واز طريق معبر عريضي به هشتي ورودي وحياط مرکزي راه پيدا مي کند. هشتي ورودي شرقي از گوشه جنوب شرقي ياط به آن راه پيدا مکند که در مجاورت آن بناي يک مقبره ديده مي شود .


 • وروي غربي

 • ورودي غربي در کوچه مسجد جامع منشعب از خيابان جعفري قرار دارد.اين ورودي از لحاظ دسترسي به ساختمان شکيل وضوخانه که ورودي آن در سمت ديگر اين معبرداراي اهميت خاصي ميباشد.

 • ورودي غربي ورودي غربي از گوشه شمال غربي و از طريق يک هشتي ديگر و مشابه هشتي ورودي شرقي دسترسي به حياط را ممکن مي سازد وداراي خواجه نشين است که در مجاورت جنو بي آن بتر تيب يک سقا خانه ويک حجره ويک حوضخانه واقع شده است .

مرمت ستونهاي آسيب ديده شبستان شماليآسيب تخريب ستونعلت آ سيب رطوبت صعوديطرح مرمت اجراي يکي از اصول زيربدليل رطوبت زياد ناشي از کف و نشت رطوبت از سقف در دوره هاي گذشته تعدادي از ستونهاي اين شبستان ريزش پيدا کردهاند که براي مرمت آنها بدين شکل عمل مي شود1_ابتدا بوسيله دستکهاي چوبي سقف و ستونها را مهار کرده